Фінанси підприємств - Навчальний посібник (М. М. Бердар)

1.6.  управління фінансами підприємств

В умовах ринкової економіки, підприємства,  які функціо- нують, можуть вирішувати  в процесі своєї фінансово-господар- ської діяльності різні завдання і ставити перед собою різну мету.

Метою  управління фінансами підприємств,  яка  полягає  в досягненні цілей підприємства:

− підтримання і  досягнення   високого  рівня  конкуренто- спроможності  підприємства;

− забезпечення зростання  обсягів реалізації продукції;

− максимізація ринкової вартості підприємства;

− забезпечення високих темпів економічного зростання;

− забезпечення високого  рівня  рентабельності виробничо- господарської діяльності;

− максимізація прибутку підприємства;

− мінімізація  витрат тощо.

Фінансове управління на підприємстві має систему кон- кретних  об’єктів, відповідно  до яких  розрізняють основні  на- прямки, характерні для підприємств усіх типів і форм власнос- ті (рис.1.3).

 

Формування активів

Формування фінансової  структу- ри капіталу

Управління оборотними активами

 

Управління фінансовими ризиками

Напрямки фінансо- вого управління на підприємстві

Управління необоротними активами

 

Управління залу- ченням позикових фінансових  коштів

Управління  і фор- муванням власних фінансових ресурсів

 

Управління інвестиціями

 

Рис. 1.3. Напрямки фінансового управління на підприємстві

 

Зміст  фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення  страте- гічних і тактичних цілей підприємства (рис.1.4).

Фінансовий механізм підприємств

Фінансові методи:

• планування;

• прогнозування;

• інвестування;

• кредитування;

• оподаткування;

• самофінансування;

• система розрахунків;

• матеріальне стиму- лювання;

• страхування;

• оренда;

• лізинг;

• факторинг;

• взаємини з засно- вниками

Фінансові важелі:

• дохід;

• прибуток;

• ціна;

• відсотки;

• ставки податку;

• ставка дисконту;

• ліміти;

• амортизаційні відрахування;

• форми розра- хунків;

• види кредитів;

• фінансові санкції;

• пені

Фінансове правове забезпечення:

• Закони  України;

• постанови ВР;

• укази президента

України;

• статутні доку- менти;

• інструкції;

• норми;

• звіти бухгалтер- ські;

• статистичні данні

 

Рис. 1.4. Фінансовий механізм підприємства

Фінансовий механізм підприємства —  це система  управ- ління фінансами, призначена для організації взаємодії фінан- сових відносин і грошових фондів з метою оптимізації  їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності.

Оптимальна взаємодія  фінансових  відносин досягається використанням усіх фінансових  категорій (виручка,  прибуток, амортизація, оборотні  кошти,  кредит,  бюджет, податки),  нор- мативів, різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фінан- сових важелів.

Зобов’язання — це заборгованість підприємства,  яка вини- кла внаслідок  подій, що сталися,  і погашення  якої, ймовірно,

 

призведе  до зменшення  ресурсів  підприємства,   що  визнача- ються як економічні вигоди.

Зобов’язання бувають довгострокові  та поточні.

Значення управління фінансами підприємств полягає  в такій організації роботи фінансових служб, яка дає змогу за- лучати додаткові фінансові  ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати  їх із найбільшим ефектом,  проводити  прибуткові операції на фінансовому ринку.

Фінансисти повинні мати чітке уявлення про мету інвестуван- ня ресурсів і давати рекомендації  щодо форм залучення коштів. Для покриття короткострокової та середньострокової потреби у фінансових  ресурсах доцільно використовувати позички  банків. Здійснюючи великі  капітальні  вкладення,  можна  скористатися додатковою емісією цінних паперів. Однак таку рекомендацію можна дати лише тоді, коли фінансисти ґрунтовно дослідили фі- нансовий  ринок, проаналізували попит на різні види цінних па- перів, урахували можливі зміни кон’юнктури й упевнені в порів- няно швидкій та вигідній реалізації цінних паперів підприємства.

Фінансисти зобов’язані визначити обсяг та джерела фінан- сових ресурсів, необхідних  для інвестування у виробництво і реалізацію  продукції,  виконання фінансових  зобов’язань  пе- ред бюджетом, банками, страховими  організаціями, цільовими фондами, суб’єктами господарювання.

Кожне підприємство, формуючи  свій капітал (статутний фонд), мусить передбачити необхідну суму оборотних коштів. Вкладені оборотні кошти на кожній стадії виробничого  проце- су, переходячи  з однієї функціональної форми в іншу, заміщу- ються після реалізації продукції. Процес виробництва відбува- ється в певній технологічній  послідовності,  коли безперервно повторюється стадія придбання сировини,  матеріалів  та під- готовки  їх до виробництва, стадія  перетворення сировини  на напівфабрикати, незавершене  виробництво,  готову продукцію. Потреба  в коштах  у підприємства виникає  на кожній  із цих стадій іще до відшкодування виробничих витрат з виручки від реалізації продукції.

 

У процесі управління фінансами підприємств є важливим визначення такої потреби в оборотних коштах, яка забезпе- чувала б мінімально  необхідні розміри виробничих запасів, незавершеного виробництва, залишків готової продукції для виконання виробничої  програми.  За  браком  власних  оборот- них коштів для поточного інвестування необхідно визначити потребу в позичкових  коштах. Брак оборотних коштів у окре- мих підприємств виникає  саме через те, що надходження та використання грошей не збігаються в часі і здійснюються  в різних  обсягах. Унаслідок  цього в одних підприємств на пев- ний момент з’являються тимчасово вільні кошти, а в інших — виникає тимчасова потреба в них. Ця суперечність процесу відтворення вирішується комерційними банками через креди- тування підприємств. За тимчасового дефіциту власних обо- ротних коштів підприємство звертається в банк з метою одер- жання кредитів.

Управління фінансами виключає:  також сферу фінансово- го забезпечення капітальних вкладень  на технічне переоблад- нання,  реконструкцію та  розширення підприємств.  У  цьому разі  фінансисти мусять  точно  визначити:  власні  джерела  фі- нансування капітальних вкладень, передовсім амортизаційні відрахування та чистий прибуток; залучені кошти, які можуть надійти  від емісії цінних паперів; можливості  одержання  дов- гострокових кредитів.

Безпосереднім завданням управління фінансами підпри- ємств є забезпечення формування та правильного розподілу виручки від реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного фонду,  валового  та чи- стого доходу.

Найважливішим елементом витрат на виробництво та осно- вним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні відрахування.

Управління формуванням та використанням амортиза- ційних відрахувань є важливою стороною фінансового ме- неджменту.

 

Першочерговим завданням є також  своєчасне  виконання фінансових  зобов’язань перед бюджетом, державними цільо- вими фондами, банками, страховими  компаніями та іншими суб’єктами господарювання.

Управління фінансами підприємств включає  також  сферу формування, розподілу  та використання прибутку,  який  зали- шається  в розпорядженні підприємства.  Розподіл прибутку  є однією з форм реалізації  економічних  інтересів  учасників  про- цесу відтворення. Так, у результаті  фінансово-господарської ді- яльності  підприємств держава  одержує  свою частку  у вигляді податків, підприємство — у вигляді чистого прибутку, а праців- ники — від розподілу і використання частини прибутку. Від ре- гулювання розподілу чистого доходу залежить мотивація розви- тку виробництва, можливість подальшого збільшення прибутку.

V         Питання  для перевірки знань

1.   Дайте характеристику фінансам підприємств.

2.   Назвіть загальні та специфічні ознаки фінансів підприємств.

3.   Визначте роль і місце фінансів підприємств в загальній сис- темі фінансів підприємств.

4.   Які функції виконують  фінанси підприємств?

5.   Розкрийте сутність фінансових  ресурсів підприємства.

6.   Охарактеризуйте основні джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

7.   Дайте характеристику формування та використання фінан- сових ресурсів.

8.   Якими  законодавчими актами  регулюється фінансова  ді- яльність підприємства?

9.   Дайте  характеристику об’єктам фінансових  відносин  під- приємства.

10. Визначте зміст фінансової  діяльності підприємств.

 

11. Розкрийте  механізм   управління  фінансовою   діяльністю підприємства.

12. Окресліть основні завдання фінансової роботи підприємства.

13. Які функції виконує фінансова служба підприємства?

14. Охарактеризуйте основні напрямки фінансового управлін- ня на підприємстві.

15. Дайте визначення фінансового механізму  підприємства та назвіть його складові.

5          Тестові завдання

1.   У фінансовій системі головною, визначальною її ланкою  є:

а) сфера державних  фінансів;

б) сфера державних  фінансів та фінансів підприємств;

в) сфера державних  фінансів та домашніх господарств;

г) сфера  державних  фінансів,  фінансів  підприємств та до- машніх господарств.

2.   Фінанси підприємства — це…..

а)  грошові кошти;

б) кредитні ресурси;

в) економічні  відносини  в грошовій формі, які виявляють- ся в процесі руху вартості;

г)  грошові фонди підприємства;

д) немає правильної відповіді.

3.   До функцій фінансів підприємств належать:

а)  формування фінансових  ресурсів;

б) фіскальна  функція,  контрольна, розподільча,  регулюю- ча, соціальна;

в) розподіл та використання фінансових  ресурсів;

г)  контроль  за формуванням і використанням фінансових ресурсів;

 

д) регулятивна функція,  охоронна;

е)  розрахункова, позикова.

4.   Грошові кошти підприємства — це...

а)  амортизаційні відрахування і прибуток;

б) кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підпри- ємства;

в) фонд оплати праці;

г)  резервний і страховий фонд;

д) немає правильної відповіді.

5.   До  принципів  комерційного розрахунку, які  покладені в основу організацій фінансів підприємств, належать:

а)  самоокупність, самофінансування, саморегулювання;

б) плановість, матеріальна відповідальність; в) фінансова стійкість, операційна  діяльність; г)  інвестиційна та фінансова діяльність.

6.   Частина грошових  коштів,  які мають  цільове  спрямуван- ня, — це….

а)  фінансові ресурси підприємства;

б) залучені кошти;

в) грошові фонди.

7.   Які джерела формування фінансових ресурсів підприєм- ства належать до фондів власних  засобів?

а)  статутний фонд;

б) факторинг;

в) комерційний кредит;

г)  собівартість продукції;

д) прибуток.

8.   До   внутрішніх    фінансових  відносин   господарюючого суб’єкта не належать відносини  з:

а)  окремими структурними підрозділами;

б) засновниками;

 

в) персоналом;

г)  партнерами  та операційній діяльності.

9.   До елементів  внутрішнього механізму регулювання окре- мих  аспектів  господарської діяльності підприємства на- лежать:

а)  законодавчі  та нормативні  акти щодо регулювання про- цедури банкрутства та санації підприємства;

б) законодавчі  та нормативні  акти щодо податкового  регу- лювання діяльності підприємства;

в) попит і пропозиція на фінансовому ринку, рівень цін за окремими фінансовими інструментами;

г)  система нормативів  щодо формування цільових  фондів підприємства.

10. До елементів  зовнішнього механізму регулювання фінан- сової діяльності підприємства належать:

а) система внутрішніх нормативів та вимог щодо окремих аспектів фінансової діяльності господарюючого суб’єкта;

б) законодавчі  та нормативні  акти, що регулюють фінансо- ву діяльність підприємства;

в) попит і пропозиція на фінансовому ринку;

г)  система методів фінансового управління, що використо- вується на підприємстві.

11. Фінансова робота  на підприємстві — це:

а)  система використання різних форм і методів для фінан- сового забезпечення підприємств та досягнення  ним по- ставлених цілей, тобто вона забезпечує життєдіяльність підприємства,  поліпшення її результатів;

б) власні  джерела  фінансування підприємства,  які без ви- значення терміну повернення внесені його засновниками або залишені ними на підприємстві з чистого прибутку;

в) система  управління фінансами,  призначена  для органі- зації взаємодії фінансових  відносин і грошових фондів з метою оптимізації  їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності;

 

г)  сукупність  економічних  відносин,  що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом  і викорис- танням  доходів і грошових  фондів  суб’єктів господарю- вання в процесі відтворення.

12. Основними завданнями фінансової роботи  є:

а)  ціна, відсотки, кредити;

б) прогнозування планування, аналіз, контроль;

в) закони, постанови, інструкції;

г)  доходи, прибуток, амортизаційні відрахування.

13. До фінансових важелів фінансового механізму належать:

а)  ставка дисконту; ставки податку;

б) звіти бухгалтерські, статистичні дані;

в) лізинг, оренда, факторинг;

г)  інвестування, страхування;

д) амортизаційні відрахування, фінансові санкції.

14. Фінансовий механізм підприємства — це:

а)  діагноз його фінансового стану, що уможливлює визна- чення  недоліків  та  прорахунків,   виявлення та  мобілі- зацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-гос- подарської діяльності підприємства в цілому;

б) система  управління фінансами,  призначена  для органі- зації взаємодії фінансових  відносин і грошових фондів з метою оптимізації  їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності;

в) попит і пропозиція на фінансовому ринку формують рі- вень цін і котирувань  за окремими  фінансовими інстру- ментами,   визначають   доступність   кредитних   ресурсів у національній та іноземній  валюті, формують  систему ліквідності  окремих  грошових  і фондових  інструментів, які використовуються підприємством у процесі своєї фі- нансової діяльності;

 

г)  це їх власний та залучений грошовий капітал, який вони використовують для формування власних активів і здій- снення  виробничо-фінансової діяльності  з метою отри- мання доходу, прибутку.

15. До об’єктів  фінансового управління не належать:

а)  фінансові ресурси підприємства;

б) фінансові відносини з іншими підприємствами;

в) товарний  обіг;

г)  грошовий обіг;

д) немає правильної відповіді.

#          Реферати

1.  Управління фінансами підприємств в умовах  ринкової конкуренції.

2.  Впровадження прогресивних методів управління фінан- сових ресурсів підприємства.

3. Формування і використання фінансових  ресурсів під- приємства.

4.  Фінансовий механізм управління фінансами підприємств.

5.  Антикризове управління фінансами підприємств.