Фінанси підприємств - Навчальний посібник (М. М. Бердар)

Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури

1.   Господарський  кодекс   України   // Відомості   Верховної

Ради (ВВР) — 2003. — № 18-22.

2.   Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого

1997 року.

3.   Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

зі змінами внесеними  Законом України  від 24.12.2002р. №

349-УІ.

4.   Закон   України   «Про   податок   на  додану   вартість»   від

3.04.1997 р.

5.   Закон   України   «Про  внесення   змін  до  Закону   України

«Про банкрутство» від 30 червня 1999 року.

6.   Закон  України  «Про  внесення  змін  до Декрету  Кабінету

Міністрів  України  «Про  акцизний збір»  від 18 листопада

1999 року.

7.  Закон  України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV  // Го- лос України. — 1999.

8.   Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  з питань оподаткування» від 2.03. 2000 р. // Голос України.

9.   Закон   України   «Про  внесення   змін  до  Закону   України

«Про  податок  з власників  транспортних засобів  та інших самохідних машин і механізмів» від 18 лютого 1997 року. // Голос України.

10. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року.

11. Закон  України  «Про збір на обов’язкове соціальне  страху- вання» від 26 червня 1997року.

12. Закон  України  «Про  державний  бюджет України  на 1999 року.» від 31 грудня 1998 року.

 

13. Закон   України   «Про  фіксований  сільськогосподарський податок» від 17 грудня 1999 року.

14. Закон  України  «Про податок з доходів фізичних  осіб» від

22 травня 2003 року. // Все про бух. облік. — 2003. — (№ 97).

15. Про внесення змін до Інструкції про порядок застосування та  стягнення   фінансових   санкцій  організаціями Держав- ної податкової служби: наказ Державної податкової адмі- ністрації України  від 10 березня  2000 року. № 92 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 13.

16. Положення про ведення  касових  операцій  у національній валюті  в  Україні:  Затв.  постановою  КМУ  від  19  лютого

2001 року. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 12.

17. Інструкція  про  організацію   роботи   з  готівкового   обігу установами   банків  України:   Затв.   постановою   НБУ  від

19.02.01 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 12.

18. 35. Інструкція про порядок  відкриття та використання ра- хунків  у національній та іноземній  валюті: Затв.  постано- вою НБУ від 18.12.98 // Офіц. вісн. України.  — 1999. — №

1. 36. Інструкція про безготівкові  розрахунки  в Україні  в національній валюті: Затв. постановою НБУ від 29.03.01 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 18.

19. Інструкція  про  порядок   застосування  та  стягнення   сум штрафних (фінансових) санкцій  органами  державної  по- даткової  служби: Затв.  наказом  ДПА України  від 17.03.01

// Офіц. вісн. України. — 2001. — № 13.

20. Про внесення змін до податкової звітності з податку на до- дану  вартість:  Наказ  ДПА  України  від 18.04.01  // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 20.

21. Указ  Президента України   «Про  спрощену  систему  опо- даткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємни- цтва» від 3 липня 1998 року.

22. Фінанси підприємств:  навч. посіб. для сам ост. вивчення дисципліни / Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайлен- ко Р.М.  — 2-ге вид. випр. і доп. — К. Знання-Прес, 2006

— 287 с.

 

23. Балабанов И. Т. Основы  финансового менеджмента.  — М.: Финансы и статистика, 1997.

24. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

25. Бердар  М.  М.  Управління і  регулювання виробничо-ре- сурсним  потенціалом   підприємства.   // Науковий вісник Закарпатського державного  університету.  — Серія «Еконо- мічні науки». — Ужгород. — 2006. — № 6. — С.103–119.

26. Бердар  М.М. Системний підхід до формування стратегіч- ного потенціалу  підприємства // Науковий вісник  Закар- патського державного університету. — Серія «Економічні науки». — Ужгород. — 2006. — № 6. — С.169–179.

27. Бердар  М. М. Формування і використання  економічного потенціалу   промислового підприємства  // Науковий  ві- сник Ужгородського національного університету.  — Серія

«Економіка».  — Ужгород. — 2006. — № 21. — С. 150–156.

28. Бердар  М. М. Механізм  формування економічного  потен- ціалу підприємства: Монографія. — Ужгород:  ЛІРА,  2007.

— 208 с.

29. Бердар  М.М. Навчально-методичні матеріали  з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»  для студентів факультету економіки денної та заочної форми навчання напряму «Еко- номіка і підприємництво» // Закарпатський державний  уні- верситет, — Ужгород: Видавничий центр, 2007. — 58 с.

30. Бердар  М.М.  Навчально-методичні  матеріали  з навчаль- ної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів факультету економіки денної та заочної форми навчання напряму  «Економіка  і підприємництво» // Закарпатський державний   університет.   —  Ужгород:  Видавничий  центр,

2007. — 70 с.

31. Бердар  М.М. Механізм  управління фінансовими ресурса- ми підприємства.  // Вісник Національного транспортного університету — в 2-х частинах: Ч.1. — К.: НТУ, 2007 — Вип.

15. — С. 181–188.

32. Бердар  М.М.  Формування механізму  управління прибут- ком підприємства Управління проектами,  системний  ана-

 

ліз і логістика: // Науковий журнал. Вип. 5 — К.: НТУ, 2008.

— С. 208–215.

33. Бердар М.М. Організація управління фінансовими ресурса- ми підприємства // Академія  муніципального управління. Інноваційні стратегії розвитку:  // Науковий вісник. — Се- рія «Економіка» — Випуск 4. — Частина  2. — К.:, 2008.

34. Бердар М.М. Інформаційна та методична основа як складо- ва механізму управління фінансовими ресурсами підприєм- ства: збірник  матеріалів  ХІ міжнародної  науково-практич- ної конференції 30 травня  2008 року. Моделі забезпечення сталого розвитку  світового господарства: економіка, фінан- си та право. — К.: УДУФМТ — 2008. — С. 42-43.

35. Бердар  М.М. Економічна діагностика  фінансового забезпе- чення в процесі управління підприємством. Вісник. Науко- во-практичний збірник  2 [44]. — К.: Академія  праці і соці- альних відносин федерації  профспілок України,  2008. — С.

27–32

36. Бердар  М.М. Впровадження прогресивних методів  управ- ління  фінансовими ресурсами  підприємств у зовнішньое- кономічній  діяльності.  Формування ринкових  відносин в Україні:  Збірник наукових  праць — Вип. 5 [84]. — К.: На- уково-дослідний економічний інститут, 2008. — С. 31–36

37. Бердар М.М. Управління процесом формування і викорис- тання фінансових  ресурсів підприємства на основі логіс- тичного підходу Актуальні Проблеми Економіки // Науко- вий економічний журнал праць №5 [83]. — К.: Національна академія управління, 2008 — С.133–138.

38. Бердар  М.М.  Бюджетування в системі  управління фінан- совими  ресурсами  підприємства //Науковий журнал.  Зо- внішня  торгівля:  право та економіка,  № 5 (40)  2008. — К.: Український державний  університет фінансів  та міжнарод- ної торгівлі, 2008. — С. 82–88.

39. Бердар   М.М.  Податкова   система   як  елемент   механізму управління  фінансовими  ресурсами   підприємства Фор- мування  ринкових  відносин  в Україні:  збірник  наукових

 

праць. — Вип. 12 [91]. — К.: Науково-дослідний економіч- ний інститут, 2008 — С. 51–56.

40. Бердар  М.М.  Управління фінансовими потоками  підпри- ємства  // Науковий журнал.  Зовнішня торгівля:  право  та економіка.  — № 6 (41)2008. — К.: Український державний університет фінансів  та міжнародної  торгівлі. — 2008 — С.

63–69.

41. Бердар М.М. Напрями підвищення ефективності управлін- ня  фінансовими ресурсами  підприємств / Дніпровський національний університет. Економіка: проблеми та практи- ка: збірник наукових праць. — Випуск 245. — Том ІV. — Дні- пропетровськ. — 2008. — С. 1006–1012.

42. Бердар М.М. Механізм бюджетування фінансово-господар- ської діяльності підприємства // Вісник. Науково-практич- ний збірник  1 [48] 2009. — К.: Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України, 2009 — С. 30–35.

43. Бердар М.М. Програма, методичні вказівки, тести і завдання з навчальної  дисципліни «Основи економіки транспорту» — Київ: НТУ: Редакційно-видавничий відділ, 2008. — 67 с.

44. Бердар  М.М.,  Гелетій  Т.Г. Управління формуванням фі- нансових  ресурсів  підприємства// Науковий вісник. — К.: Національний університет харчових технологій, 2009 — С.

36–45.

45. Бердар  М.М.  Особливості розвитку  фінансово-кредитно- го механізму  розвитку  в умовах  ринку  / Тези  доповідей учасників  УІІ  — Міжнародної наукової  конференції, при- свяченій пам’яті д.е.н., професора, заслуженого  діяча науки і техніки України  Олексія  Сергійовича Бородкіна «Розви- ток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, ме- тодологія  та організація» 27 березня  2009 року. Державна академія статистики,  обліку та аудиту. — С. 184–186.

46. Бердар  М.М. Концептуальний підхід фінансової  рівноваги у плануванні  фінансових  ресурсів  промислового підпри- ємства / Теоретичні  та прикладні питання  економіки: збір- ник наукових праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр

 

«Київський національний університет ім. Тараса  Шевчен- ка», 2009. — Вип. 19. — С. 169–179  (Матеріали ІХ Міжна- родної науково-практичної конференції «Конкурентоспро- можність національної економіки»  27 березня 2009 року).

47. Бердар  М.М.  Системний підхід  до визначення основних елементів управління фінансовими потоками підприємства

/ Теоретичні  та прикладні питання  економіки: збірник  на- укових праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Ки- ївський  національний університет ім. Тараса  Шевченка»,

2009. — Вип. 20. — С. 154–160.

48. Бердар  М.М. Вплив  зовнішніх  та внутрішніх  факторів  на процеси формування та використання фінансових  ресурсів підприємства // Науковий вісник. — Вип. 3. — К.: Державна академія статистики,  обліку і аудиту, 2009 — С. 49–59.

49. Бердар   М.М.  Навчально-методичний комплекс   з  дисци- пліни  «Аграрна  економіка»   // Київський  національний університет імені Тараса Шевченка,  — Київ: Видавничий центр, 2009. –96 с.

50. Бердар   М.М.  Складові   оцінки   ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств.  Теоретичні  та при- кладні питання економіки: збірник наукових праць. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський національний університет ім. Тараса  Шевченка», 2010. — Вип. 21. — С.

272–279.  (Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної еко- номіки» 26 березня 2010 року).

51. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника- Центр, Эльга, 1999.

52. Бородина О. И.  Финансы предприятий. —  М.: ЮНИТИ,

1995.

53. Брігхем   Е.  Ф.  Основи   фінансового  менеджменту.   —  К.,

1997.

54. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник.  — К., 2000.

55. Фінанси підприємств: навч. посібник / Власова Н.О., Круг- лова  О.А. Безгінова  Л.І.  —  К.: Центр  учбової  літератури,

 

2007 — 271 с.

56. Зятьковський І.В. Фінанси підприємств:  навч. посіб. — К.,

2003

57. Ковалева  А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.

58. Фінансовий менеджмент:  навч.  посіб.  / Коваленко  Л.О., Ремньова  Л.М.  — 2-ге вид., перероб.  і доп. — К.: Знання,

2005. — 485 с. (Вища освіта ХХІ століття).

59. Коробов  М. Я. Фінанси промислового підприємства.  — К.: Либідь, 1995.

60. Павлова   Л.  Н.  Финансы  предприятия. —  М.:  Финансы, ЮНИТИ, 1998.

61. Податкова  система України  / за ред. В. М. Федосова.  — К.: Либідь, 1994.

62. Славнюк Р.А. Фінанси підприємств:  навч. посіб. — К., 2002.

63. Фінанси зарубіжних  корпорацій  / Суторміна  В. М., Федо- сов В. М., Рязанова Н. С. — К.: Либідь, 1993–321 с.

64. Терещенко  О. О. Фінансова діяльність  суб’єктів  господа- рювання: навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ,  2003.

65. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: навч. посіб. — К.: Кондор, 2007. — 400 с.

66. Финансы / под ред. А. М. Ковалевой.  — М.: Финансы и ста- тистика, 1996.

67. Фінансова діяльність  підприємств:  підручник  / О. М. Бан- дурка та ін. — К.: Либідь, 2002.

68. Фінанси підприємств: підручник / за ред. А. М. Поддєрьогі- на. — К.: Вид-во КНЕУ,  2004.

69. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник.  — К.: Знання, 2006. — 439 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

70. Шеремет  А. Д. Финансы предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1997.

71. Фінанси підприємств (за  модульною  системою  навчання): теоретично-практичний посібник. / Шило В.П., Ільїна С..Б., Доровська С.С., В.В., — К.: Професіонал, 2006. — 288 с.