Фінанси підприємств - Навчальний посібник (М. М. Бердар)

9.5. комплексна оцінка фінансового стану

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства вима- гає оцінити тенденції змін, власним фінансовим показникам.

Показник і фактори стабільного фінансового стану  під- приємства:

− стійка платоспроможність;

− ефективне використання капіталу;

− своєчасна організація  розрахунків;

− наявність  стабільних  фінансових  ресурсів.

Показники і фактори незадовільного фінансового стану:

− неефективне розміщення засобів;

− дефіцит власних оборотних коштів;

− наявність  стійкої заборгованості за платежами;

− негативні тенденції у виробництві.

Узагальненими показниками комплексної оцінки фінансо- вого стану є показники дохідності й рентабельності.

Дохідність  підприємства  характеризується  абсолютними й відносними  показниками. Абсолютний  показник  дохідності

— це сума прибутку або доходів. Відносний  показник  — рівень рентабельності.

Показники прибутковості характеризують ефективне ви- користання всіх видів ресурсів, які забезпечили одержання певного загального доходу.

і

 
Прибутковість інвестицій у підприємство, обчислену у від- сотках (П ), можна визначити,  як відношення прибутку  після сплати податків (П) до загальної суми інвестицій (І), формула розрахунку:

 

П =  П

 

100 \%  (9.8)

і           І

Чим вищим є прибуток на інвестиційний капітал, тим краще працює підприємство. Рівень прибутковості інвестицій має бути не меншим, ніж дохідність альтернативних капіталовкладень з відповідним ступенем ризику (придбання цінних паперів тощо).

 

Крім того, обчислюється:

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу  (К

ховується за формулою:

вл.к.

 

) розра-

 

К

 
вл.к.

П

К

 
=          чист.    100 \%,            (9.9)

вл.

де  П

 

К

 
чист.

— чистий прибуток підприємства,  грн.;

 

вл.

— власний капітал.

Коефіцієнт прибутковості активів (К

) розраховується за

формулою:

акт.

П

 

К

 
акт

=          чист.    100 \% (9.10)

А

 
заг.

 

де  А

 
заг.

 

— загальна сума активів підприємства,  грн.

 

Якщо цей коефіцієнт є меншим за процентну ставку по дов- гострокових кредитах, то фінансовий стан підприємства є неза- довільним.

Рівень рентабельності підприємств, пов’язаних із виробни- цтвом продукції  (товарів,  послуг),  визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості і розраховується за формулою:

 

Р =  П С

 

100 \%, (9.11)

 

де  Р — рівень рентабельності, \%;

П — прибуток від реалізації продукції, грн.; С — собівартість продукції, грн.

У процесі аналізу  вивчають зміни чистого прибутку,  рівня рентабельності і фактори, які впливають  на них.

Аналіз прибутку  підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. У процесі аналізу обов’язково враховуються  темпи інфляції за допомогою індексації цін.

Для оцінки рентабельності підприємства слід використо- вувати  систему взаємозв’язаних показників рентабельності. З

 

цією метою необхідно використовувати дві основні групи по- казників  рентабельності.

1.   Показники, розраховані на підставі поточних  витрат  (вар- тості продажу).

2.   Показники, розраховані у зв’язку з використанням вироб- ничого капіталу (виробничих активів).

Комплексна оцінка різних  показників рентабельності роз- раховується на базі даних бухгалтерського обліку прибутків та збитків.

Показники ефективності використання активів характери- зують оборотність  фіксованих активів:  фондовіддача,  оборот- ність всіх активів, оборотність матеріальних ресурсів.

Коефіцієнт  оборотності основних засобів  (К

) обчис-

об

люється  як співвідношення між чистим доходом (виручкою)

(В        ) та  фіксованими  і  нематеріальними  активами   (А      ),

реал.

формула  розрахунку:

В

фікс.

А

 

К

 

об

 
=          реал    100 \%  (9.12)

фікс

об.а.

 
Цей показник  показує, скільки  грошових одиниць  продук- ції реалізовано на одну грошову одиницю основних засобів (фондовіддачу).

Коефіцієнт оборотності активів  (К

формулою:

) розраховується за

 

К

 
об.а.

В

А

 
=          реал    100 \%  (9.13)

заг.

 

Цей показник показує, скільки грошових одиниць чистого доходу припадає  на одну грошову одиницю, вкладену  в активи підприємства.  Чим вищим є значення цього показника, тим кра- ще використовуються основні та оборотні активи підприємства.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства уза- гальнює отримані  в процесі аналізу  дані, розраховані коефіці- єнти і дозволяє зробити  аргументовані висновки  про фінансо- вий стан підприємства.

 

V         Питання  для перевірки знань

1.         Дайте визначення стійкості підприємства.

2.         Охарактеризуйте види стійкості підприємства.

3.         Назвіть  та обґрунтуйте типи фінансової стійкості.

4.         Які чинники  впливають  на фінансову  стійкість  підприєм- ства?

5.         Як здійснюється оцінка фінансового стану підприємства?

6.         Які основні завдання аналізу фінансового стану?

7.         Що  є інформаційною базою для  оцінювання фінансового стану підприємства?

8.         Назвіть   основні  напрями   оцінювання фінансового стану підприємства.

9.         Яким вимогам має відповідати інформація?

10.  Визначте сутність та види фінансового аналізу.

11.  Охарактеризуйте методи фінансового аналізу.

12.  Як здійснюється класифікація методів фінансового аналі- зу?

13.   У чому полягає сутність факторного та трендового аналізу?

14.                   Які показники характеризують майновий  стан підприєм- ства?

15.  Яка методика розрахунку  показників оцінки ліквідності  та платоспроможності?

16.  Розкрийте порядок розрахунку  показників фінансової стій- кості та стабільності підприємства.

17.  Який  порядок  розрахунку  та методика  оцінювання показ- ників прибутковості та рентабельності?

18.  Як здійснюється комплексна  оцінка фінансового стану під- приємства?

 

5          Тестові завдання      

1.   Фінансовий стан — це:

а) вивчення показників, отриманих внаслідок аналізу фі- нансового стану з позицій відповідності  їх фактичного рівня нормальному для цього підприємства,  ідентифіка- ція факторів,  що вплинули на величину  показників,  ви- значення  необхідної величини  показників на перспекти- ву та способів її досягнення;

б) характеристика діяльності  підприємства,  що відображає фінансові  відносини  суб’єкта господарювання та його здатність фінансувати свою діяльність у певному періоді;

в) процес дослідження фінансового стану та основних  ре- зультатів  фінансово-господарської діяльності  підприєм- ства з метою виявлення резервів  підвищення його рин- кової вартості та забезпечення ефективного розвитку;

г)  рівень  збалансованості окремих  структурних елементів активу та капіталу підприємства,  а також рівень ефек- тивності їх використання.

2.   Характеристикою стабільності фінансового стану підпри- ємства є:

а)  фінансова активність;

б) фінансова стійкість; в) фінансова гнучкість; г)  фінансова структура.

3.   Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

а) дослідження результатів  господарської  діяльності  під- приємства;

б) аналіз бухгалтерської звітності;

в) оцінка ліквідності,  платоспроможності, фінансової  стій- кості, прибутковості та ефективності використання май- на підприємства;

 

г)  планування фінансової  діяльності підприємства;

д) дослідження фінансових  ресурсів.

4.   Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:

а)  орієнтацію на публічну звітність підприємства та макси- мальну відкритість  результатів  аналізу;

б) різноманітність цілей та інтересів суб’єктів аналізу та множинність об’єктів-користувачів;

в) орієнтацію на зовнішніх користувачів;

г)  здійснення аналізу зовнішніми  аналітиками;

д) зовнішній предмет дослідження.

5.   Основним змістом  внутрішнього (традиційного) фінансо- вого аналізу є:

а)  аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупнос- ті та кредитоспроможності підприємства;

б) оцінка використання майна, капіталу, власних  фінансо- вих ресурсів;

в) аналіз ліквідності  балансу та платоспроможності під- приємства;

г)  аналіз питань, визначених  внутрішніми користувачами;

д) аналіз питань, визначених  внутрішніми аналітиками.

6.   Трендовий аналіз — це:

а)  аналіз,  за  якого  обчислюються співвідношення різно- манітних  абсолютних  показників фінансової  діяльності підприємства;

б) одна із систем фінансового аналізу,  у процесі здійснення якого визначаються абсолютні та відносні зміни різних ста- тей звітності, порівняно з минулим  періодом, тобто дослі- джується динаміка окремих фінансових показників у часі;

в) аналіз  факторів,   які  впливають   на  рівень  показника, який аналізують;

г)  метод фінансового аналізу,  що базується  на порівнянні показників з іншим  базовим  показником у динаміці  та

 

дає змогу дослідити  тенденцію  зміни показників у пев- ному часовому проміжку;

д) одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого обчислюється питома вага окремих статей звітнос- ті в загальному  підсумковому  показнику.

7.   Методи фінансового аналізу — це:

а)  комплекс  науково-методичних інструментів  та принци- пів дослідження фінансового стану підприємства;

б) статистичні методи;

в) математичні методи;

г)  формалізовані методи;

д) неформалізовані методи.

8.   До неформалізованих методів  фінансового аналізу нале- жать:

а)  метод арифметичних різниць;

б) балансовий  метод;

в) метод відносних чисел;

г)  метод побудови системи показників;

д) метод побудови системи аналітичних таблиць.

9.   До формалізованих методів фінансового аналізу належать:

а)  метод ланцюгових підстановок;

б) метод відсоткових чисел;

в) психологічні  методи;

г)  морфологічні методи;

д) метод експертних  оцінок.

10. До моделей  фінансового аналізу належать:

а)  кореляційна; б) дескриптивна; в) індексна;

г)  предикативна;

д) нормативна.

 

11. Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує:

а)  частку вартості основних засобів, що залишилася до спи- сання в наступних періодах;

б) яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причин зносу та з інших причин;

в) характеризує частку зношених  основних засобів у за- гальній їхній вартості;

г)  яку  частину  наявних  на кінець  звітного  періоду  осно- вних засобів становлять нові основні засоби.

12. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  визначається:

а)  поточних активів до поточних зобов’язань;

б) співвідношенням грошових коштів до поточних зобов’я- зань;

в) множенням  поточних активів на поточні зобов’язання;

г)  співвідношенням поточних активів за вирахуванням за- пасів до поточних зобов’язань.

13. Коефіцієнт фінансової залежності визначається:

а)  співвідношенням власного капіталу до поточних зобов’я- зань;

б) співвідношенням власного капіталу до всієї суми капіталу;

в) оборотних активів до власного капіталу;

г)  співвідношенням власного капіталу до оборотних активів.

14. Коефіцієнт покриття належить до групи показників:

а)  ділової активності;

б) ліквідності  й платоспроможності;

г)  фінансової  стійкості та стабільності;

г)  фінансової  незалежності та структури капіталу;

д) ринкової активності.

15. Показники ліквідності  й платоспроможності:

а)  характеризують  структуру   капіталу   підприємства  та його залежність  від зовнішніх інвесторів і кредиторів;

 

б) дозволяють  оцінити, наскільки  ефективно підприємство використовує свої кошти;

в) характеризують положення підприємства на ринку цін- них паперів;

г)  відображають  можливість  підприємства своєчасно  роз- рахуватись  за своїми борговими зобов’язаннями;

д) дозволяють  оцінити прибутковість діяльності підприєм- ства.

#          Практичні завдання

Завдання 1

Розрахувати основні  показники ліквідності  та платоспро- можності на основі таких даних:

1)  поточні активи підприємства — 5260 тис. грн.;

2)  поточні зобов’язання  підприємства — 1980 тис. грн.;

3)  оборотні активи — 2355 тис. грн.;

− грошові кошти підприємства — 1220 тис. грн.;

− дебіторська заборгованість — 130 тис. грн.;

4)  власний капітал — 5780 тис. грн.;

Завдання 2

Розрахувати показники ефективності використання осно- вних засобів підприємства: фондовіддачу,  рентабельність реа- лізованої продукції, рентабельність основних засобів на кінець звітного періоду за такими даними:

− середньорічна вартість основних засобів — 18250 тис. грн.;

− чистий дохід — 94650 тис. грн.;

− прибуток від реалізації продукції — 20150 тис. грн.

Завдання 3

За рахунок якого фактора відбулося збільшення коефіцієн- та швидкої ліквідності  в 1,5 рази станом на кінець року, порів-

 

няно  з таким  станом на початок  року?  Визначити абсолютну величину  впливу  цього фактора  на показник  та оцінити  тен- денції ліквідності  підприємства,  якщо відомо, що:

− коефіцієнт абсолютної  ліквідності  на початок  року  ста- новив 0,25 за наявності  суми грошових коштів і поточних фінансових  інвестицій  у 200 тис. грн.;

− коефіцієнт абсолютної  ліквідності  на кінець  року  змен- шився  у 2,5 рази, порівняно з таким  на початок  року, за зменшення  суми грошових  коштів  та поточних  фінансо- вих інвестицій  у 2 рази;

− коефіцієнт швидкої  ліквідності  на  початок  року  стано- вив 1,0.

Завдання 4

Обчислити коефіцієнти покриття та швидкої ліквідності, дати  характеристику стану  ліквідності  активів  підприємства, якщо відомо, що:

− поточні зобов’язання  — 1350 тис. грн.;

− поточні активи підприємства становлять 2600 тис. грн.;

− частка запасів у складі поточних активів дорівнює 70 \%.

# Реферати

1.   Фінансовий стан підприємства та прогнозування його ді- яльності

2.   Оцінка результативності діяльності  підприємства,  його не- обхідність і значення.

3.   Особливості проведення  фінансового аналізу.

4.   Аналіз фінансової  стійкості  та платоспроможності підпри- ємства.

5.   Аналіз ділової активності  підприємства.

6.   Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.