Фінанси підприємств - Навчальний посібник (М. М. Бердар)

8.5. ремонт основних засобів та його фінансування

Ремонт  основних засобів на підприємстві обумовлений фі- зичним зносом основних засобів.

Ремонт  основних  засобів  є необхідною  умовою  виробни- чого процесу. Від своєчасності та якості ремонту залежить ефективність використання основних виробничих засобів на підприємстві.

Поточний  ремонт  — здійснюється для забезпечення робо- ти основних виробничих засобів і полягає в усуненні окремих поломок  основних  засобів і заміні або поновленні  їхніх окре- мих частин.

Середній ремонт  провадиться для часткового  поновлення основних засобів із заміною деталей, вузлів обмеженої номен- клатури, яка визначається технічною документацією.

Капітальний ремонт  машин, устаткувань провадиться для відновлення їх виробничого ресурсу. При цьому здійснюється, зазвичай,  повне розбирання машини  або верстата, виявлення дефектів, контроль  технічного стану, власне ремонт, складан- ня устаткування після ремонту, його регулювання та випро- бування.

Обсяг витрат на капітальний ремонт, що здійснюється під- приємством у відповідному  році, визначається при складанні плану  капітального ремонту.  План  складається на основі  ко- шторисно-фінансових розрахунків з ремонту окремих об’єктів, виходячи з видів і кількості ремонтних матеріалів, вузлів, агре- гатів, деталей, конструкцій, що витрачаються, витрат живої праці та діючих на них цін і тарифів.  Складений план затвер- джується  керівником  підприємства.

Капітальний ремонт основних засобів може здійснюватись як підрядним, так і господарським способами. Залежно від цьо- го обирається і порядок фінансування ремонту.

При підрядному способі  виконання капітального ремонту машин, устаткування, транспортних засобів  на підставі  дого-

 

ворів або нарядів-замовлень розрахунки  з підрядником (ви- конавцем) здійснюються  на підставі  актів  приймання цілком завершених ремонтом вузлів, агрегатів, машин тощо.

При  господарському способі  виконання капітального ре- монту об’єктів основних засобів розрахунки  здійснюються,  як правило,  за елементами  витрат  (виплата заробітної  плати  ре- монтникам,  оплата  матеріалів,  деталей, використовуваних за- пасних частин тощо).

Витрати  на всі види ремонтів (поточний, середній, капі- тальний) об’єктів основних виробничих засобів протягом звіт- ного року підприємства можуть включати  до валових витрат в розмірі  щонайбільше  10 \% сукупної  балансової  вартості  груп основних засобів на початок звітного року. У таких самих роз- мірах зазначені  витрати  відносять  до собівартості  виробленої продукції.

Витрати на ремонти, що перевищують  10 \% балансової вар- тості основних  засобів, відносяться на збільшення балансової вартості засобів другої та третьої груп або балансової  вартості окремих  об’єктів основних  засобів першої групи з подальшим нарахуванням на цю вартість  амортизації  за нормами,  перед- баченими для відповідних видів основних засобів.

Витрати  на ремонти  в межах  встановлених обмежень  мо- жуть включатись до собівартості двома методами:

− повного  їх віднесення  до собівартості  в обсязі  вартості фактично  виконаних ремонтів за відповідний звітний  пе- ріод;

− віднесення цих витрат до ремонтного фонду, створювано- го за рахунок собівартості продукції.

Витрати  на ремонт основних невиробничих засобів покри- ваються за рахунок прибутку, що залишається в розпоряджен- ні підприємства.

Витрати  на капітальний ремонт орендованих  основних  за- собів здійснюються  за рахунок коштів орендаря, якщо це пе- редбачено договором оренди. У цьому разі відрахування на капітальний ремонт не повинні  включатися до суми орендної

 

плати.  У разі  виконання капітального ремонту  орендованого майна орендодавцем витрати на такий ремонт включаються  до орендної плати й оплачуються орендодавцем.