Фінанси підприємств - Навчальний посібник (М. М. Бердар)

1.2.  функції фінансів підприємств та їх характеристика

Фінанси підприємств як  економічна  вартісна  категорія  у процесі  відтворення виявляються через  дві  головні  функції: розподільчу і контрольну.

Розподільча функція фінансів. Валовий  внутрішній  про- дукт, що виробляється у країні, призначений для споживання учасниками процесу виробництва та ін. Проте перед спожи- ванням  він обов’язково має бути розподілений між державою, підприємствами і населенням. Розподіл ВВП, утворюваного у сфері матеріального виробництва, відбувається передусім на підприємствах та інших суб’єктах господарювання за допомо- гою фінансів із застосуванням їх розподільчої  функції.

Ця функція фінансів  підприємств виявляється в розподілі отримуваних суб’єктами  господарювання виручки,  інших до- ходів і накопичень  за відповідними напрямками. Так, отриму- ваний виторг спрямовується, насамперед, на відшкодування вартості  використаних у процесі  виробництва засобів  вироб- ництва. Її залишок  — валовий  дохід — розподіляється на фонд оплати  праці працівників сфери  матеріального виробництва і

 

чистий прибуток. Частина чистого прибутку спрямовується передусім на сплату відповідних податків і платежів до бюдже- ту, а частина, що залишилась, — на створення резервів і фондів підприємства.

Тобто, при розподілі  отримуваних доходів і накопичень  за допомогою розподільчої функції фінансів на підприємствах утворюються  фонди і резерви, які реально використовуються.

Наявність  розподільчої   функції   виокремлює  фінанси   зі сфери дії грошей і перетворює їх на самостійну економічну категорію, інструмент розподілу  та перерозподілу доходів і накопичень,  формування відповідних  фондів і резервів. Інши- ми словами,  існує розподільча  функція фінансів  підприємств об’єктивно  і в умовах  ринкової  економіки.  Через  неї фінанси здійснюють первинний розподіл і перерозподіл  ВВП, який створюється у сфері матеріального виробництва шляхом фор- мування  централізованих і децентралізованих фондів  грошо- вих коштів,  які використовуються на потреби  держави  і під- приємств.

Контрольна функція фінансів підприємств. Ця  функція виявляється в контролі за виконанням підприємствами обсягів виробництва і продажу продукції, отриманням прибутку, фор- муванням  і цільовим  використанням фондів  коштів, фінансо- вих ресурсів підприємств.

Фінансовий контроль  охоплює всі аспекти господарської діяльності  підприємств,  у т.ч. розподіл, перерозподіл,  створен- ня і використання всіх видів ресурсів.

Мета контролю  полягає  в перевірці збереження  і правиль- ності витрачання матеріальних та фінансових  ресурсів згідно з чинним законодавством і нормативними документами, а також у виявленні та попередженні  порушень при їх використанні.

Контроль  за господарсько-фінансовою діяльністю  підпри- ємств здійснюють органи управління і відомства всіх рівнів за різними напрямками:

− державні  структури  — щодо отримання прибутку,  пра- вильності вирахування і своєчасності  сплати податків та

 

платежів  до бюджету і централізованих позабюджетних фондів;

− установи  банків  —  щодо  порядку  кредитування і здій- снення розрахунків підприємств.

При цьому контроль за діяльністю  підприємств пов’язаний із застосуванням різних  санкцій  і стимулів,  які сприяють  по- ліпшенню і підвищенню ефективності роботи підприємств.

Фінансовий контроль за господарською діяльністю підпри- ємств і господарських організацій  зумовлюється необхідністю співвіднесення витрат з результатами виробництва за допомо- гою грошей, вартісного обліку.

Найбільший ефект фінансовий контроль забезпечує на базі госпрозрахунку, згідно з яким витрати підприємств безпосе- редньо залежать від їх доходів, а фінансовий стан — від резуль- татів діяльності.  Цим фінансовий контроль  сприяє  зміцненню госпрозрахунку, підвищенню дохідності та ефективності функ- ціонування підприємств.

Крім двох основних функцій — розподільчої і контрольної — в економічній і фінансовій літературі наводяться й інші функції фінансів підприємств: забезпечувальна, стимулююча, регулюю- ча, формування грошових фондів, їх використання та ін.

Фінанси  підприємств здійснюють  важливу  роль  у забез-

печенні збалансованості в економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для споживання та нагрома- дження. Забезпечення такої збалансованості значною мірою впливає  на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану розрахунково-платіжної дисципліни.

Фінанси підприємств є інструментом економічного стиму- лювання,  контролем  за станом економіки  країни та управлін- ня нею. Вони беруть участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього  валового  продукту,  забезпечуючи  формування та використання доходів грошових фондів, безпосередньо пов’язані з іншими  економічними категоріями та інструмен- тами господарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кредитом.