Фінанси підприємств - Навчальний посібник (М. М. Бердар)

2.5.  економічна відповідальність

за несвоєчасне здійснення розрахунків

Розрахункова дисципліна  передбачає  зобов’язання суб’єктів господарювання дотримуватися встановлених пра- вил  проведення  розрахункових операцій.  Дотримання розра- хункової  дисципліни сприяє  прискоренню  кругообороту  ко- штів і зміцненню фінансового стану підприємства.  Порушення розрахункової дисципліни може бути наслідком  незадовільної роботи фінансових  служб підприємства,  а також складного фі- нансового становища підприємств.

 

Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємства- ми платежів  за фінансовими зобов’язаннями в повному обсязі та у встановлені строки.

Забезпечення розрахунково-платіжної дисципліни зале- жить від фінансового стану суб’єктів господарювання і водно- час впливає  на їх фінансовий стан.

За порушення  підприємствами розрахунково-платіжної дисципліни до них можуть бути вжиті санкції.

Санкцію  в  господарських відносинах  слід  розглядати як примусову  міру покарання,  що застосовується за порушення встановленого порядку  здійснення господарсько-фінансової діяльності.  Застосування санкцій спрямовано на зміцнення договірної, кредитної,  розрахункової, фінансової  дисципліни і поліпшення роботи економічного суб’єкта.

Залежно від того, які суб’єкти застосовують санкції, останні поділяються на договірні, банківські (кредитні), фінансові.

Договірні  санкції  спрямовані  на забезпечення повного й безумовного  виконання господарських угод. Такі  санкції  за- стосовуються  у вигляді  сплати  неустойки,  яка визначається у відсотках до суми невиконаного  зобов’язання.

Банківські (кредитні) санкції  застосовуються до підпри- ємств за порушення ними кредитної дисципліни; за незадовіль- ний стан обліку і звітності; нецільове використання кредитних ресурсів;  порушення  планових  строків  уведення  об’єктів,  на які отримано кредит, в експлуатацію; за несвоєчасне повернен- ня отриманих  кредитів.

Перед застосуванням кредитних санкцій банк може вистави- ти вимогу підприємству ліквідувати  недоліки  і порушення,  які були виявлені  в процесі аналізу  діяльності  підприємства,  а та- кож проведення  поточних кредитних і розрахункових операцій.

Фінансові санкції застосовуються за порушення суб’єктами господарювання фінансової  дисципліни. Вони застосовуються державними органами, податковими адміністраціями.

Фінансові санкції  визначено  Законом України  «Про  дер- жавну податкову службу в Україні»,  а також законами,  які ре-

 

гулюють фінансові відносини підприємства щодо сплати окре- мих податків  і зборів  (обов’язкових відрахувань). Відповідно до Закону  «Про оподаткування прибутку  підприємств», плат- ники податку, що не подали або подали несвоєчасно  до подат- кового  органу  декларацію  про прибуток,  розрахунок  податку на прибуток, платіжне доручення на перерахування податку до бюджету, сплачують  штраф у розмірі 10 \% суми нарахованого податку за кожний випадок такого порушення.

Суми  фінансових  санкцій  за  порушення  законодавства з оподаткування мають бути перераховані  до бюджетів та на спеціальний рахунок державних  податкових  адміністрацій підприємствами,  установами   та  організаціями  в  десятиден- ний строк із дня складання акта перевірки. Не застосовуються штрафні  санкції до платників  податку, які до початку перевір- ки податковим органом виявили факт заниження оподаткова- ного прибутку, письмово повідомили  про це податковий  орган та сплатили  суму недоплати,  а також пеню, нараховану  на по- вну суму недоплати за весь строк.

Згідно  з  Указом  Президента України   від  12.06.95  р.  №

336/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню  обігу готівки»  з наступними змінами  і доповненнями, застосовуються фінансові  санкції у вигляді штрафів:

− за перевищення встановлених лімітів  залишку  готівки  в касі — у двократному розмірі суми надлімітної готівки;

− за неповно відображену або зовсім не відображену готівку в касі — у п’ятикратному розмірі цієї суми.

За   невстановлення  банком   підприємству  ліміту   залиш- ку готівки в касі до установи банку застосовується штраф у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваних доходів гро- мадян за кожний випадок.

Застосування санкцій загалом позитивно впливає  на зміцнення розрахунково-платіжної дисципліни суб’єктів господарювання. Проте дієвість цього впливу залежить від кількох обставин.

 

По-перше, це визначення джерела  сплати  штрафів.  Нині всі штрафи,  пені сплачуються суб’єктами  господарювання за рахунок  прибутку,  що залишається в їхньому  розпорядженні після  сплати  податків.  Отже,  штрафи  безпосередньо  вплива- ють на формування чистого  прибутку  підприємств,  їхніх фі- нансових ресурсів.

По-друге, це встановлення розміру штрафів  за порушення розрахунково-платіжної дисципліни та наявність чіткого пере- ліку тих порушень,  за які застосовуються відповідні  штрафи. Розмір штрафів має бути достатнім для створення відпові- дальності суб’єктів господарювання. Водночас вони не повинні бути надмірно високими.

По-третє, це обов’язковість  застосування штрафних санк- цій, а отже, стягнення штрафів. Щодо банківських і фінансових санкцій, то вони, зазвичай, застосовуються в обов’язковому по- рядку. Що ж до санкцій, які визначені за порушення  господар- ських договорів підприємствами, то їх застосування не завжди вважають  обов’язковим.  Суб’єкти господарювання можуть не застосовувати штрафні  санкції у взаємовідносинах між собою. Це зумовлено  тим, що отримані підприємством штрафи  збіль- шують суму оподатковуваного прибутку.

Крім   санкцій,   до  суб’єктів   підприємницької  діяльності може бути застосований і адміністративний штраф. Його слід розглядати як вид адміністративного стягнення, яке застосову- ється до особи за здійснення нею правопорушення, передбаче- ного Кодексом про адміністративні правопорушення.

До адміністративних стягнень належать:

− конфіскація предмета, грошей, отриманих унаслідок здій- снення адміністративного правопорушення;

− позбавлення спеціального   права,  яке  надано  окремому громадянину;

− виправні роботи;

− адміністративний арешт;

− попередження тощо.

 

V         Питання  для перевірки знань

1.         Розкрийте сутність грошового потоку підприємства.

2.         Які фактори  визначають  структуру  грошових  потоків під- приємства?

3.         Назвіть  форми грошового обороту на підприємстві.

4.         Дайте характеристику основним напрямам  грошового обо- роту на підприємстві.

5.         Розкрийте сутність  та  сферу  застосування готівкової  та безготівкової  форм грошових розрахунків.

6.         За якими ознаками  можна класифікувати безготівкові роз- рахунки на підприємстві?

7.         Розкрийте порядок організації готівкових розрахунків.

8.         Назвіть види банківських рахунків та порядок їх відкриття.

9.         Які  форми  безготівкових  розрахунків можуть  здійснюва- тися в Україні?

10. Що  таке  ліміт  каси  і які  санкції  передбачені  законодав- ством за його перевищення?

11. Які вимоги висуваються до контролю  за дотриманням по- рядку ведення касових операцій?

12. Що таке платіжне доручення?

13. У чому полягають  особливості  розрахунків за платіжними дорученнями?

14. Які особливості розрахунків чеками?

15. Які переваги й недоліки має акредитивна форма розрахун- ків для покупця та продавця?

16. Яким  чином відбуваються  розрахунки  за платіжними ви- могами-дорученнями?

17. Окресліть  схему організації  розрахунків за допомогою че- ків.

18. Які функції виконує вексель?

19. Охарактеризуйте види векселів з ознаками  їхньої класифі- кації.

20. Розкрийте сутність розрахунково-платіжної дисципліни.

 

5          Тестові завдання      

1.   Грошовий потік — це:

а)  параметр, який відображає результат руху грошових ко- штів підприємства за певний період часу;

б) система грошових відносин, що виникають в процесі гос- подарської діяльності підприємства;

в) грошові розрахунки, які здійснюються  за допомогою за- писів на рахунках у банках;

г)  витрачання грошових коштів в процесі господарської ді- яльності.

2.   Грошовий оборот  — це:

а)  формування й розподіл грошових фондів; б) розподіл виручки від реалізації продукції; в) виявлення сутності грошей у русі;

г)  виробництво та реалізація  продукції;

д) немає правильної відповіді.

3.         Готівкові розрахунки — це:

а)  списання  коштів з рахунків платника;

б) розрахунки, за яких платіж не гарантується;

в) розрахунки, які  здійснюються   між  покупцем  і  поста- чальником, що перебувають в одному регіоні;

г)  платежі  готівкою  між  підприємствами за  реалізовану продукцію;

д) платежі готівкою між підприємствами за операції, які не пов’язані з реалізацією  продукції.

4.   Безготівкові розрахунки — це:

а)  розрахунки, які здійснюються  готівкою;

б) розрахунки  за бартером;

в) розрахунки  за допомогою чеків;

г)  розрахунки, які здійснюються  за допомогою записів  на рахунках у банках.

 

5.   Планом  обороту наявних грошей,  в якому  відображають надходження й витрачання готівки, є:

а)  баланс доходів і витрат;

б) кредитний план;

в) платіжний календар;

г)  касовий план.

6.   Платіжне доручення — це:

а)  комбінований документ, який містить вимогу постачаль- ника та доручення  платника;

б) письмове  боргове зобов’язання,  яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

в) документ, що містить  доручення  чекодавця  банку пере- казати з його рахунка певну суму;

г)  письмове доручення платника банку про списання з його рахунка  певної суми й переказування на рахунок  одер- жувача.

7.   Платіжна вимога — це:

а)  розрахунковий документ,  що містить  вимогу  стягувача (утримувача за договірного списання) до банку платни- ка здійснити  без погодження з платником переказ  ко- штів на рахунок отримувача;

б) розрахунковий документ, що містить доручення  банку покупця банкові постачальника здійснити оплату рахун- ків постачальника;

в) комбінований документ, який містить вимогу постачаль- ника й доручення  платника;

г)  розрахунковий документ, який містить доручення  чеко- давця банкові здійснити  платіж.

8.   Розрахунковий чек — це:

а)  доручення  банку покупця  банкові  постачальника опла- тити рахунки постачальника;

б) форма розрахунку, за якої банк-емітент з доручення сво- го клієнта повинен здійснити  платіж;

 

в) письмове доручення власника рахунка банкові-емітенту сплатити  отримувачу коштів зазначену в чеку суму;

г)  розрахунковий  документ,  в  якому  вказано   конкретне місце платежу.

9.   Акредитив — це:

а) письмове зобов’язання, яке дає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

б) розрахунковий документ, що містить вимогу постачаль- ника та доручення  платника;

в) документ, що містить  зобов’язання  банку-емітента з до- ручення клієнта виконати платіж на користь бенефіціара;

г) розрахунковий документ, що містить доручення  чеко- давця банкові здійснити  платіж.

10. Непокритий акредитив — це акредитив:

а)  який не може бути змінений  або анульований без згоди постачальника, для котрого він був відкритий;

б) який  може бути анульований банком-емітентом без по- передньої згоди постачальника;

в) за яким платежі постачальникові гарантує банк;

д) немає правильної відповіді.

11.  Вексель — це:

а)  доручення  банку покупця  банкові  постачальника опла- тити рахунки постачальника;

б) письмове  зобов’язання,  боргова  розписка  відповідної форми, яке дає право її власнику  вимагати сплати відпо- відної суми, визначеної  у векселі у відповідний термін;

в) форма розрахунку, за якої банк-емітент з доручення сво- го клієнта повинен здійснити  платіж;

г)  комбінований документ, який містить вимогу постачаль- ника й доручення  платника.

 

12.  Вексельна форма розрахунків — це:

а)  розрахунки  між постачальником і платником за товари

(послуги) з відстроченням платежу;

б) письмове  розпорядження власника  рахунка  банкові  пе- реказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача  коштів;

в) розрахунки  між постачальником і платником за товари (послуги) з відстроченням платежу на підставі спеціаль- ного документа;

д) немає правильної відповіді.

13. Доміцильований вексель — це вексель:

а)  який сплачується негайно;

б) в якому вказано конкретне місце платежу;

в) який існує в безпаперовій  формі;

г)  який існує тільки в паперовій формі.

14. Переказний вексель — це:

а) письмовий документ, який містить зобов’язання особи, котра видала  вексель  (боржника), сплатити  власникові векселя певну суму;

б) зобов’язання  банку-емітента векселя  сплатити  вказаній у векселі особі відповідну суму в установлений строк;

в) письмовий документ, який містить зобов’язання особи, котра видала вексель, сплатити вказану у векселі суму третій особі;

г)  немає правильної відповіді.

15. Ремітент — це особа, яка:

а)  переказує свій платіж на іншу особу;

б) є власником  переказного векселя;

в) є платником за векселем;

г)  зобов’язана сплатити  за переказним  векселем.

#  Практичні завдання

Завдання 1

Підприємство станом на 15.09 отримало такі платежі:

− виручку від реалізації на суму 2530 грн;

− попередню оплату за продукцію у сумі 1 910 грн;

− комунальні  платежі  за передане в оренду приміщення —

765 грн.

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 15.09 до- рівнював 4 370 грн.

15.09 — термін, коли банк здійснює  розрахунки  за догово- ром про касове обслуговування. Відповідно  до цього договору послуги банку становлять 1 \% від обороту по касі та оплата за перебування коштів на поточному рахунку — 0,5 \% від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць стано- вив 17 520 грн.

Протягом  звітного місяця на поточному рахунку підприєм- ства щоденно в середньому було коштів на суму 2500 грн.

Платежів  упродовж 15.09 підприємство не здійснювало.

Визначити  залишок коштів на поточному рахунку  станом на 16.09.

Завдання 2

Станом на 15.05 підприємство виплачує  заробітну  плату своїм працівникам.

За звітний період до позабюджетних фондів було нарахова- но такі платежі (нарахування на заробітну  плату, яка має бути видана 15.05): до фонду страхування від безробіття  (1,3 \%) —

4151,9 грн; прибутковий податок  у розмірі  1860 грн, а також платежі  до Пенсійного  фонду — 33,2 \%, фонду соціального страхування — 1,5 \%, фонд соціального страхування — 1,11 \%, а також суми утримувань (розрахувати самостійно).

Протягом  липня  було нараховано  витрати  на відрядження на суму 1280 грн.

 

Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточно- му рахунку  станом на 15.05?

Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання го- тівки в банку?

Завдання 3

Підприємство станом на 10.04 на поточному  рахунку мало кошти у сумі 5400 грн.

Протягом дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 22 300 грн.

Крім того, до банку надійшло багато платіжних доручень щодо списання  з рахунка підприємства: сум податку на прибу- ток у сумі 3950 грн; оплати рахунка-фактури за поставку комп- лектуючих у сумі 10 500 грн.

Також банк отримав вимогу-доручення від: енергопоста- чальної  організації  державного  комунального  господарства  в сумі 3900 грн; підприємства-постачальника на підставі рішен- ня арбітражного  суду — у сумі 10 000 грн.

В якому порядку візьме до сплати ці розрахункові  докумен- ти операціоніст банку? Чи вистачить коштів на поточному рахунку? Якщо ні, то які можливі дії підприємства?

Завдання 4

Протягом  операційного  дня 15.03 підприємство отримало такі кошти:

− касову виручку  від реалізації  готової продукції  в розмірі

4555 грн;

− повернення  підзвітних  сум готівкою на суму 1815 грн;

− премію від участі в аукціоні на суму 900 грн. Підприємство в лютому мало тимчасово вільні кошти на за-

гальну суму 12 000 грн, які були 04.02 покладені на депозитний рахунок банку під 24 \% безстроково на невизначений термін.

Для  здійснення платежів  15.03 підприємство відкликало депозитні  кошти разом з нарахованими відсотками. Станом на

15.03 підприємство доходу від депозиту не отримувало.

Визначити надходження на поточний рахунок.

 

Завдання 5

Кінцевий розрахунок  із заробітної плати та з підзвітними особами припадає на 19 число кожного місяця.

Станом на 19.07. підприємству необхідно здійснити такі ви- плати та платежі:

− заробітна плата в сумі 14 828,58 грн;

− витрати на відрядження, що становили 4135 грн;

− витрати на господарські потреби, які дорівнювали 900 грн;

− прибутковий податок із заробітної плати в сумі 3400 грн;

− платежі  до бюджету із заробітної  плати  (нарахування (з фондів  підприємства) та відрахування (безпосередньо з заробітної плати)).

Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточно- му рахунку станом на 19.07 з урахуванням платежів до бюдже- ту? Яка сума коштів буде оформлена  по чеку на отримання го- тівки в банку?

#          Реферати

1.   Організація розрахунків за експортно-імпортними операці- ями господарюючих  суб’єктів України.

2.   Готівкові і безготівкові розрахунки  на підприємстві.

3.   Удосконалення міжнародних  розрахунків підприємств зо- внішньої торгівлі.

4.   Управління грошовими потоками на підприємстві.