Фінансовий облік – 2 - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЛекцІя 1. облiк власного капiталу та забезпечення витрат
Читать: 1. облiк статутного капiталу
Читать: 2. формування статутного капiталу в акціонерних товариствах
Читать: 3. облiк пайового капiталу
Читать: 4. облiк додаткового капiталу
Читать: 5. облік резервного капіталу
Читать: 6. облік прибутків і збитків
Читать: 7. облiк вилученого та неоплаченого капiталу
Читать: 8. облiк забезпечення витрат i цiльового фiнансування
Читать: 9. облiк цiльових надходжень i цiльового фiнансування
Читать: 10. облiк фiнансових результатiв, нерозподiленого прибутку i непокритих збиткiв
Читать: ЛекцІя 2. облiк довгострокових зобов’язань
Читать: 1. суть, види та значення  зобов’язань
Читать: 2. облiк довгострокових фiнансових i податкових зобов’язань
Читать: 3. облiк довгострокових векселiв
Читать: 4. облiк зобов’язань за облiгацiями
Читать: 5. облiк зобов’язань з оренди
Читать: 6. облiк податкових та iнших довгострокових зобов’язань
Читать: 7. облiк інших довгострокових зобов’язань
Читать: ЛекцІя 3. облiк поточних зобов’язань
Читать: 1. суть, види та значення  поточних зобов’язань
Читать: 2. облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями
Читать: 3. облiк короткострокових векселiв виданих
Читать: 4. облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Читать: 5. облiк розрахунків з бюджетом
Читать: 6. облік розрахунків зі страхування
Читать: 7. облiк розрахунків з оплати праці
Читать: 8. облік розрахунків з учасниками
Читать: 9. облік розрахунків за іншими  операціями
Читать: 10. облiк доходів майбутнiх періодiв
Читать: ЛекцІя 4. облІк кредитІв банку
Читать: 1. організація банківського кредитування
Читать: 2. облік довгострокових позик банку
Читать: 3. облiк короткострокових позик банку
Читать: ЛекцІя 5. облiк рахункiв зi страхування
Читать: 1. поняття про соціальний захист та його види
Читать: 2. облік розрахункiв з пенсійного страхування
Читать: 3. облiк розрахункiв iз соцiального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi
Читать: ЛекцІя 6. облІк заробІтноЇ плати
Читать: 1. заробiтна  плата та її регулювання
Читать: 2. поняття про персонал  пiдприємства й облiк вiдпрацьованого часу
Читать: 3. органiзацiя оплати працi, тарифна система, системи  оплати працi, форми та структура заробітної праці
Читать: 4. документальне оформлення виробiтку та нарахування заробiтної плати
Читать: 5. розрахунки заробітної плати за невідпрацьований час
Читать: 6. оплата часу простою, допущеного не з вини працівника,
Читать: 7. аналiтичний облiк заробiтної плати
Читать: 8. синтетичний облiк заробiтної плати
Читать: 9. створення i використання резерву на оплату вiдпусток
Читать: ЛекцІя 7. облiк процесу збуту та визнання доходiв
Читать: 1. облік витрат операцiйної та iншої дiяльностi
Читать: 2. облік прямих  витрат
Читать: 3. облiк загальновиробничих витрат
Читать: 4. облік витрат на підготовку і освоєння нової продукції
Читать: 5. облiк витрат допомiжних виробництв
Читать: 6. облiк витрат основного виробництва
Читать: 7. облiк незавершеного виробництва
Читать: 8. зведений  облiк витрат на виробництво
Читать: 9. облік операційної діяльності
Читать: 10. облiк iнших витрат операційної діяльності
Читать: 11. фактори, що впливають на збут продукції
Читать: 12. готова продукцiя  та її оцiнка
Читать: 13. збутова  дiяльнiсть: організаційно-правові аспекти
Читать: 14. облiк вiдвантаженої продукції, виконаних робiт i послуг
Читать: 15. облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)
Читать: 16. облiк доходiв фiнансової та iншої дiяльностi
Читать: 17. облік доходів від участі в капіталі
Читать: 18. облiк iнших доходiв вiд iнвестицiй
Читать: 19. облiк інших доходiв
Читать: ЛекцІя 8. облiк податку на прибуток
Читать: ЛекцІя 9. звІтнІсть пІдприЄмств
Читать: Список використаних джерел