Фінансовий облік - 1 - Навчальний посібник (Волкова І. А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. економічна суть фінансового обліку
Читать: 2. бухгалтерський облік в умовах  ринкової економіки
Читать: 3. фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень
Читать: 4. економічна суть облікової політики підприємства і значення  для організації фінансового та управлінського обліку
Читать: 5. економічна суть і значення  плану рахунків бухгалтерського обліку
Читать: 6. економічна суть і значення  національних стандартів бухгалтерського обліку
Читать: 1. облік касових операцій
Читать: 2. облік банківських операцій  на рахунках підприємств, установ  та організацій
Читать: 3. облік операцій  на валютних рахунках
Читать: 4. облік інших грошових коштів  підприємств, установ  та організацій
Читать: 5. облік цінних  паперів  підприємствами, установами та організаціями
Читать: 1. економічна суть і значення  інвестиційної діяльності підприємств, установ  та організацій
Читать: 2. бухгалтерський фінансовий і управлінський облік капітальних інвестицій
Читать: 3. бухгалтерський фінансовий і управлінський облік довгострокових фінансових інвестицій
Читать: 4. бухгалтерський фінансовий і управлінський облік поточних фінансових інвестицій
Читать: 1. економічна суть дебіторської заборгованості
Читать: 2. списання  безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів
Читать: 3. облік дебіторської заборгованості за товари, роботи  і послуги
Читать: 4. облік розрахунків з різними дебіторами
Читать: 1. економічна суть, класифікація та оцінювання основних засобів
Читать: 2. первинний документальний облік основних засобів
Читать: 3. облік переоцінки та руху основних засобів
Читать: 4. облік надходження основних засобів
Читать: 5. облік вибуття  основних засобів
Читать: 6. облік зносу (амортизації) основних засобів
Читать: 7. методи розрахунку амортизації
Читать: 1. економічна суть і значення  капіталу матеріалізованого в необоротні матеріальні активи підприємства
Читать: 1. економічна суть і значення
Читать: 2. бухгалтерський облік нематеріальних активів
Читать: 3. облік інших операцій  з необоротними активами
Читать: 1. економічна суть і значення  запасів
Читать: 2. визнання  запасів  та їх оцінювання
Читать: 3. організація фінансового обліку запасів
Читать: 4. документальний облік виробничих запасів
Читать: 1. економічна суть витрат капіталу
Читать: 2. облік прямих  виробничих витрат
Читать: 3. оцінювання виробленої продукції за методами калькулювання
Читать: 4. організація аналітичного обліку  витрат виробництва
Читать: 5. облік допущеного браку у виробництві
Читать: 6. облік виробництва напівфабрикатів
Читать: 7. облік виробленої готової продукції
Читать: 8. облік загальновиробничих витрат
Читать: 9. облік адміністративни х витрат
Читать: 10. облік витрат на збут
Читать: Список використаних джерел