Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Тема 2. стародавня фІлософІя та фІлософІя середньовІччя

2.1. Стародавня східна філософія

План

1.  Давньоіндійська філософія.

2.  Давньокитайська філософія.

Філософія виникла  в VI–IV ст. до н.е. одночасно в трьох цивілі- заціях — індійській, китайській і грецькій. Про зародження філософії свідчить протиставлення загальноприйнятих думок про світ справж- нім знанням  про нього — істині. Філософія починається там і тоді, де і коли  виникає  сумнів  щодо виправданості традицій,  пануючих  ду- мок, коли фіксуються  розбіжності  видимого і сущого, загальноприй- нятого і справжнього.

Таке протиставлення породжується різними  чинниками:  соці- альними,  що формують самосвідомість  особи (торгівля, держава з регульованими соціальними відносинами); ознайомленням з іншими народами  та їх звичаями;  кризою  традиційної міфології;  зародками наукового знання. Ці чинники породжують основну онтологічну (що таке справжнє буття і небуття) і гносеологічну (що є істина, а що тіль- ки видимість її, як досягти істини)  проблеми.

Загальна характеристика онтологічних  і гносеологічних  здобут- ків давньогрецької філософії  і європейської традиції загалом до епо- хи Відродження,  а китайської  та індійської філософії  до XX ст. — по- лягає в тому, що відношення між видимим  та істинно сущим світом будувались  на правдоподібності. Кожна традиція  і кожен мислитель будували  різні моделі співвідношення між видимими і невидимими сторонами світу (буття), але чітких доказів, зокрема емпіричних  фак- тів, які б свідчили  про справжній  характер  цього співвідношення, не було. Цим,  зокрема,  зумовлена  така різноманітність онтологічних  і гносеологічних концепцій цього періоду.

Європейська наука змусила  заговорити  про потойбічний (для людських  чуттів)  світ,  що  спричинило зміну  моделі  філософству- вання  про нього. Проте  існує сфера  філософського знання,  де істи- на не пов’язана  з науково-технічним поступом.  Це — сфера  моралі.

 

МОДУЛЬ І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

Морально-етичні концепції, як і раніше, відчутно впливають на прак- тику моральних  стосунків у суспільстві.  Тому роздуми давніх людей про світ мають тільки історико-культурне значення,  а їхні етичні вчення і тепер збуджують інтерес. Адже здебільшого вони стосували- ся реального життя і вибудовувались на його основі.