Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

АнотацІя

ФІЛОСОФІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

 

ББК 87я73

УДК 1(075.8) Ф 51

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-1445 від 18.06.2008)

 

Рецензенти:

Кушерець В. І. — доктор філософських наук, професор,  голова правління Това- риства «Знання» України;

Любивий Я. В. — доктор філософських наук, професор,  провідний  науковий співробітник Інституту  філософії  ім. Г. С. Сковороди  АН України;

Конотоп Л. Г. — доктор філософських наук, професор  кафедри  релігієзнавства

Київського  національного університету  ім. Т. Г. Шевченка.

Авторський колектив:

Мозговий  Л. І., Бичко  І. В., Додонов  Р. О., Колодний  А. М., Филипович Л. О., Окороков  В. Б., Муза Д. Є., Алієва О. Г., Абизова Л. В., Скиртач В. М., Мартинов Р. С., Зубань  Г. О., Творіна  О. Л., Мозговий  О. Л., Творін  Є. Б.,  Карпенко  А. О., Романь- ко О. В.,  Омелаєнко  Г. Д.,  Соколова   О. О.,  Лисоколенко  Т. В.,  Дьяковська  Г. О., Клименко В. І.

Робота виконана за редакцією:

Додонова Р. О. — доктора філософських наук, професора,  зав. кафедри  філосо- фії Донецького національного технічного університету;

Мозгового Л. І. — кандидата  філософських наук, професора,  зав. кафедри  філо- софії, соціально-політичних і правових наук.

Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.  та ін.

Ф 51 Філософія.  Кредитно-модульний курс:  Навч.  посіб.  / За  ред.  Р. О. Додонова, Л. І. Мозгового. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.

ISBN 978-611-01-0009-0

Навчальний посібник  створено  на основі  досвіду  викладання кредитно-модульного курсу з філософії:  «філософія, логіка, релігієзнавство» у Слов’янському державному  педа- гогічному університеті.  Посібник  містить теоретичний матеріал з філософії  (10 тем), логіки (4 теми), релігієзнавства (11 тем), поданих у відповідності  з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. У навчально-методичній роботі висвітлюються вихідні поняття філософії, релігієзнавства, розкривається зміст законів логіки.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін  педагогічного  спрямування, для  всіх, хто цікавиться вивченням філософії,  теорії релігієзнавства та законів логіки.

 

ISBN 978-611-01-0009-0

 

ББК 87я73

УДК 1(075.8)

© Мозговий  Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О. та ін., 2009

© Центр учбової літератури, 2009

 

 

ФІЛОСОФІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

правильних міркувань  та їх детермінованість законами  логіки, істи- ність думки  та формальна правильність міркувань,  виникнення ло- гіки як науки, поняття  про діалектичну логіку та логіку формальну. Доводиться  роль логіки у формуванні наукових переконань  та в під- вищені культури  мислення.

Ґрунтовне вивчення  релігії, чи не найстарішої  з поміж форм сус- пільної свідомості, виступає актуальною потребою в сучасному плюра- лістичному світі. Матеріал з «Релігієзнавства» викладено в навчально- му посібнику з урахуванням тісного взаємозв’язку самої дисципліни та її предмета вивчення з такими дисциплінами як «Філософія», «Логіка», тому що всі вони мають справу з виявами,  функціонуванням, станами людської свідомості, котра не в останню чергу детермінована релігій- ною вірою суб’єкта мислення.  Ретельно розглянуто всі релігійні  кон- фесії з позицій  історизму,  релігійної толерантності та гуманістичного пафосу в розумінні значення релігії для суспільного розвитку.

Посібник  створено таким чином, щоб сприйняття і відтворення навчального матеріалу відбулось якомого легше. Запропонована сис- тема перевірки  знань дозволяє не тільки  їх засвоювати,  але й надає студентам можливості  творчого самовираження через виконання практичних завдань,  відповіді  на тести, написання рефератів  тощо. До кожної теми додається  також значний  список рекомендованої лі- тератури,  у якому  міститься  велика  кількість  навчальних,  наукових та інших видань.

З огляду на викладені  міркування, студент у ході ознайомлення з курсом повинний  не тільки  оволодіти  основними  розділами  знань з філософії,  логіки  та релігієзнавства, а також  мати можливість  че- рез отримані  знання  та вміння  реалізувати свій творчий  потенціал, формуватися особистістю, котра виявлятиме високий  рівень поваги до різноманітних релігійних  вчень, бути толерантною  людиною, на- лаштованою  на конструктивний пошук взаємопорозуміння та вза- ємоповаги з іншими, у кожному з яких, у першу чергу, бачитиме й поважатиме унікальну  й неповторну  особистість.

Посібник підготували: Передмова — канд. філос. наук, проф. зав. кафе-

дри філософії,  соціально-політичних і правових  наук Мозговий Леонід  Іва- нович, філософія модуль І: Тема 1. — Мозговий Л. І., ас. Лисоколенко Т. В; Тема 2. (2.1) — к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і право- вих наук Алієва  О. Г.; Тема 2. (2.2) — д.ф.н., проф.  зав. кафедри  філософії Донецького  національного технічного  університету  Додонов Р. О.; Тема 2. (2.3) —  д.ф.н.,  проф.  кафедри  історії  філософії   Київського   національного