Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Тема 5. вІтчизняна фІлософІя

План

1.  Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників.

2.  Антропологічна спрямованість філософії Г. С. Сковороди.

3.  Романтичне спрямування філософських та суспільно-полі- тичних поглядів  українських письменників, Кирило-Мефо- діївське товариство