Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

1. критична філософія І. канта

Засновником німецької  класичної  філософії  є Іммануїл  Кант — філософ,  якого за силою духу і впливу на подальший  розвиток  філо- софської  думки  часто порівнюють  з Платоном.  Філософія Канта — перехідна ланка між раціоналізмом Просвітництва і романтично забарвленою  філософією XIX ст. Кант, як і просвітники, пройнятий ідеєю розуму, здатного продукувати абсолютні вічні істини. Але він переосмислює цю ідею: розум  трактує  не як механічне  відображен- ня дійсності (емпірики) чи як послідовне методологічне розгортання вроджених  ідей (раціоналісти), а як творця,  конструктора дійсності (об’єкта) і знання про неї. На цій основі Кант долає суперечність  ем- піризму  та раціоналізму,  що було першим  його внеском  у розвиток філософської думки. Другий  внесок полягає  в тому, що Кант теоре- тично  обґрунтував автономію  волі  людини,  непідлеглість   мораль- ності зовнішнім  чинникам,  завдяки  чому сфера  людської  діяльнос- ті (культура) була  винесена  за межі природної  детермінації.  Після Канта культуру  розглядали за межами природи, не прив’язуючи її до природних  закономірностей. Природа  і культура  постають для філо- софії як дві рівнозначні  та незводимі одна до одної сфери.

У творчості  Канта  виділяють  докритичний і критичний періо- ди. У  докритичний, або, як  він  його  називав,  догматичний  період Кант перебував під впливом  філософії  Лейбніца і його послідовника X. Вольфа.  Він був переконаний,  що силою розуму  можна осягнути закономірності природи, демонструючи це створеною космогонічною гіпотезою і теорією припливів та відпливів.  Але ознайомлення з фі- лософією  Д. Юма збудило  Канта  (за його словами) від догматичної сплячки. Під догматизмом Кант розумів філософську позицію, згідно з якою  світ існує  таким,  яким  людина  його сприймає,  а пізнання  є його відображенням. Д. Юм, поставивши під сумнів цю позицію, не запропонував нічого взамін. Кант виробив свій підхід до розв’язання цієї проблеми, назвавши  його конструктивним критицизмом.

Кант,  за його словами,  здійснив  коперниканський переворот  у філософії,  довівши,  що потрібно  не знання  (розум) узгоджувати з предметами, як це робили попередні філософи, а предмет зі знанням (розумом). Тобто, джерело всезагальності й необхідності  знання  він пропонує шукати не в об’єкті, а в суб’єкті. Світ наукового пізнання  не є світом самим по собі (догматизм), але він не є також лише відчуттям людини (скептицизм).

 

МОДУЛЬ І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

Світ науки є витвором  розуму, який  сконструював  його за пев- ними  правилами на основі чуттєвого  матеріалу,  отриманого  від ре- чей у собі. Ці речі в собі (ноумени) людині принципово не дані. Вони можуть бути дані тільки через суб’єктивні форми споглядання і мис- лення, тобто як явища  (феномени). Світ наукового  пізнання  (сфера феноменів) є результатом синтезу (поєднання) суб’єктивних апріор- них (незалежних від досвіду) форм і чуттєвого хаотичного матеріалу, джерелом якого є речі в собі. Апріорні форми Канта — це не «вродже- ні ідеї» Р. Декарта. Вони позбавлені змістовності, а постають як певна здатність, певні правила (схеми)  формування матеріалу.

Завдяки такому підходу І. Кант подолав розбіжність емпіриків  і раціоналістів.  Він погоджувався з емпіриками в тому, що все знання можливе лише на основі досвіду, але не приймав їхнього твердження, що розум є чистою дошкою. Водночас він приймав  концепцію  розу- му раціоналістів,  але цей розум, на його думку, містить не «вроджені ідеї», а апріорні форми, які без досвіду не здатні породжувати знання.

Світ  ноуменів  і феноменів  І. Канта  можна  уявити,  прийнявши аналогію пізнання  і виробництва. Припустимо, що людина все життя прожила на заводі й не бачила світу, який існує зовні. Вона має справу лише з матеріалом, який поступає ззовні, і знаряддями праці (форма- ми), які обробляють цей матеріал. Для неї світ — це створені й упоряд- ковані її працею на території заводу предмети. Чи може вона на основі матеріалу,  знарядь  праці та продуктів  своєї діяльності  сказати,  який світ за межами виробництва (сфера ноуменів), як він упорядкований? Достатніх  підстав для цього людина не має. Так, за І. Кантом, відбу- вається  і з пізнанням.  Людина має справу лише з уконституйованим свідомістю світом. А світ сам по собі їй невідомий.

Оскільки,  за І. Кантом, розум уконституював світ, даний у нау- ковому досвіді, то й джерело всезагального  і необхідного знання слід шукати не в цьому уконституйованому світі (сфері досвіду), а в пра- вилах, апріорних  формах його конституювання — не в об’єкті, а в суб’єкті. В цьому він і вбачав суть свого перевороту в філософії.

Розум, який Кант досліджував, він називав «чистим», або «транс- цендентальним» (потойбічним щодо емпіричного суб’єкта). Це розум як сукупність певних апріорних форм, які притаманні будь-якому емпіричному  індивідуальному розуму. А світ речей у собі, те, що ви- ходить  за межі досвіду, він називав  «трансцендентним» (потойбіч- ним до емпіричного  об’єкта).

 

ФІЛОСОФІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

Прийнявши таку концепцію  розуму, Кант намагався  відповісти на питання, як у процесі пізнання отримуються всезагальні наукові іс- тини математики,  природознавства і метафізики — в трьох визнаних на той час сферах знання. Шукаючи  відповідь, Кант поділяв наукові судження (мовні вислови, в яких фіксуються  думки) на аналітичні  та синтетичні.  В аналітичних судженнях  на зразок «всі тіла протяжні» зміст суб’єкта судження  («тіла») і предиката  («протяжні») збігаєть- ся, оскільки поняття «тіло» охоплює і поняття «протяжність» (непро- тяжні тіла не існують і немає нетілесної протяжності). Такі судження не потребують  підтвердження досвідом. Вони є тавтологічними (не дають приросту знання) і малоцінними в науці.

Синтетичні судження  поєднують різні за змістом поняття.  Вони бувають апостеріорними (заснованими на досвіді типу «вода кипить при +100°С»). Їхній зміст вірогідний, і вони не можуть відігравати вирішальну  роль у науці. Але в науці існують і синтетичні  апріорні судження  на зразок  «пряма  — найкоротша».  Ці судження  не виво- дяться з досвіду, але дають нове знання. Разом з тим вони, як аксіоми є фундаментом науки. Тому в основній  своїй праці «Критика чисто- го розуму» Кант ставить запитання:  як можливі  синтетичні  апріорні судження  в математиці,  природознавстві та метафізиці (філософії)? Відповідаючи  на них, філософ  розрізняє три здатності людини: чут- тєве споглядання, розсудок і розум.

У чуттєвому  спогляданні,  на думку  Канта,  матеріал  від речей в собі впорядковується такими  апріорними  формами  споглядання, як простір і час. Отже, простір є не формою самих речей, а суб’єктивним способом упорядкування чуттєвого  матеріалу.  За висловом  англійсь- кого філософа  Бертрана Рассела  (1872–1970), простір  у Канта — це щось на зразок окулярів, крізь які все набуває просторового вигляду. І, на думку Канта, математика  як наука можлива  саме завдяки  цим чис- тим формам споглядання. Зокрема, геометрія можлива  лише завдяки здатності людини уявити чистий простір і в цьому просторі оперувати ідеальними  фігурами. Якби геометрія оперувала в реальному просторі з реальними фігурами, сума кутів трикутника ніколи б не дорівнювала

180°. Отже, математичне  знання,  за І. Кантом, виводиться не на осно- ві споглядання явищ, а на основі апріорних  форм простору і часу, які лежать в основі чуттєвого упорядкування (конструювання) цих явищ.

Природознавство можливе завдяки  діяльності  розсудку, яка поєднує  його  апріорні  форми  і чуттєве  сприймання. Такими  фор-

 

МОДУЛЬ І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

мами розсудку  Кант вважає  кількість,  якість,  відношення (субстан- ція,  причинність,   взаємодія),  можливість,   необхідність,   випадко- вість. Кожна  з цих категорій  породжує  менш загальні  поняття.  Усі вони без сприймання є пустими,  а сприймання без понять  сліпими. Чуттєві  сприймання є індивідуальними і суб’єктивними,  а щоб пе- ретворитись на всезагальний науковий  досвід, вони повинні поєдна- тися  з апріорними  формами  розсудку.  Це упорядкування чуттєвих сприймань  формами  розсудку й утворює сферу досвіду, фактів, яка є предметом вивчення науки. Кант стверджував, що розсудок не черпає свої закони з природи, їх він приписує  природі. Це слід розуміти так: розсудок накинув певну категоріальну схему на чуттєві сприймання, упорядкував їх за цією схемою, зробив  його всезагальним досвідом і  тепер  цей, побудований  за правилами розсудку,  світ досвіду  стає предметом  вивчення  науки. Розсудок  знаходить  у світі те, що попе- редньо вклав у нього. Іншими  словами, відповідність  досвіду й істин природознавства ґрунтується на тому, що вони конституйовані одни- ми й тими ж формами.

Отже, і математика, і природознавство як науки можливі завдяки суб’єктивним апріорним  формам споглядання і розсудку. А оскільки ці форми  загальнолюдські (єдиноможливі  для  людини),  то істини математики і природознавства вічні. Іншими  словами, Кант вважав, що геометрія  Евкліда  і фізика  Ньютона  є вічним  і незмінним  знан- ням, адже в основі їх лежать притаманні  людині апріорні правила впорядкування чуттєвого  матеріалу,  а інших правил  вона уявити  не може. Тому наука може тільки поширювати причинні зв’язки чи уріз- номанітнювати фігури  в просторі, а виходу на інше розуміння при- чинності й просторовості (можливість науки іншого типу, наприклад неевклідової  геометрії та неньютонівської фізики) Кант не допускав. У цьому він є спадкоємцем Просвітництва з його вірою у вічні істини розуму.

Відповідаючи   на  питання,   чи  можлива   метафізика як  наука, Кант звертався  до аналізу розуму — третьої пізнавальної здатності людини. Розсудок,  за І. Кантом, конечний, його істини обмежені на- явним чи можливим чуттєвим  досвідом. Але людина не хоче змири- тись з цією обмеженістю.  Вона намагається застосувати розсудок за межами чуттєвого досвіду, вивести його за конечне. Наприклад, у до- свіді людині дана тільки обмежена частина світу, про яку вона може судити  строго  науково.  Але ж людина  прагне  висловлюватися про

 

ФІЛОСОФІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

світ загалом, тобто про те, що виходить за межі досвіду. Такою здат- ністю — виходити за горизонти можливого  досвіду — володіє розум.

Подібно до того як споглядання має чисті форми (простір  і час), розсудок апріорні категорії (кількість, якість, причинність та ін.), ро- зум має апріорні  ідеї. Це — ідеї душі, світу і Бога, тобто основні ідеї, які аналізує метафізика.

Досліджуючи  пізнавальну функцію  ідей  розуму,  І. Кант  дово- дить, що логічні  побудови,  які метафізика намагається звести  на їх основі (за відсутності контролю чуттєвого досвіду) є проблематич- ними. Наприклад, спроба перейти від ідеї Бога до його реального іс- нування  ґрунтується на логічних  помилках.  І. Кант, зокрема,  спрос- товує онтологічне доведення буття Бога. Необґрунтований також, на його думку, перехід від ідеї душі до душі як субстанції.

Найбільше розчарування приносить  ідея світу. Спроба  метафі- зики  мислити  світ в цілому  призводить  до логічних  суперечностей. Так, можна без логічних  помилок  довести, що світ конечний  в про- сторі й часі, і що він безкінечний;  що він ділиться  до безкінечності  й що є неподільні  частки; що світ строго детермінований і що в ньому є свобода. Ці необхідні  суперечності  (І. Кант  називає  їх антиномія- ми)  є свідченням  того, що розум  тут безплідний,  що він вийшов  за межі своїх можливостей.  Тому діалектика,  яка вивчає ідеї розуму, за Кантом, є вченням про необхідні, але безплідні суперечності. Згодом Гегель по-своєму переосмислить ці думки І. Канта.

Ідеям  розуму  І. Кант  відводить  тільки  регулятивну функцію. Вони  не можуть  конструювати об’єкт, бо такий  об’єкт виходить  за сферу  феноменів,  досвіду, але можуть синтезувати наявне  знання  в систему. Скажімо,  ідея душі синтезує,  зводить  у єдність все знання про психіку. Тому метафізика як наука, яка б по-своєму  сконструю- вала об’єкт і вивчала його на взірець математики чи природознавства, неможлива.  Філософія не є наукою. З чого, до речі, не випливає,  що Кант  заперечував метафізику. Ні,  метафізика можлива  і необхідна як вища мудрість, але вона не вибудовується на засадах вічних істин за прикладом  математики чи природознавства. Отже, І. Кант відме- жував філософію  і наукове знання за принципами їх побудови.

Крім теоретичного,  І. Кант визнавав  у людині й практичний ро- зум, дослідженню якого присвячена «Критика практичного розуму». Практичний розум  є розумною  волею, спрямованою  на оволодіння реальністю.  Якщо теоретичний розум має справу з явищами  (з кон-

 

МОДУЛЬ І. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

ституйованим ним світом),  то практичний стосується  сфери ноуме- нів (речей  у собі, Бога  і душі).  Заслуга  І. Канта  полягає  в тому, що він поставив  практичний розум вище теоретичного.  Знання, на його думку, має цінність тоді, коли воно служить  вищій цінності — благу людини. Само по собі воно не є благом. У цьому Кант відходив від просвітників, які були схильні  в розумі  (знанні  як такому)  вбачати моральну цінність.

Практичний розум у Канта керує всіма практичними вчинками людини, в тому числі й моральними. Він виходив з того, що людська воля  автономна,  тобто вона сама собі задає закони  своєї діяльності. Воля в своїй дії не залежна ні від зовнішніх чинників, ні від внутріш- ніх імпульсів людини. На цьому розумінні свободи волі Кант вибуду- вав свою концепцію моралі. Таке розуміння засад моралі було новим для філософії. «Нове слово, сказане Кантом про поведінку людини, — автономія  моральності.  Попередні теорії були гетерономні, тобто ви- водили  мораль  із зовнішніх  стосовно  неї принципів». Філософи до Канта намагались  вивести мораль із волі Бога, настанов суспільства, вимог  вродженого  чуття,  з  прагнень  до  щастя,  насолоди,  користі. Тільки  Кант  стверджував принципову самостійність  і самоцінність моральних  принципів,  які ґрунтуються на свободі волі. Воля у своїй діяльності  керується  певними  імперативами — закликами, веління- ми, настановами  на зразок «дій так...». В основі корисної  практичної дії (дії, яка переслідує мету) лежить гіпотетичний імператив, його правило — «якщо хочеш досягти певної мети, дій таким чином...». В основі ж морального вчинку, який в принципі  не повинен пересліду- вати корисливої мети, лежить  категоричний імператив,  тобто всеза- гальне веління. Його Кант формулює так: «Вчиняй  так, щоб максима (правило) твоєї волі завжди  могла стати принципом  для всезагаль- ного законодавства». Іншими  словами, співмірюй принцип  свого морального  вчинку зі всезагальним благом, вчиняй  так, як ти хочеш, щоб вчиняли щодо тебе.

Прийнявши принцип  свободи волі, Кант вимагав  ставлення  до людини як до мети, як до сущого, яке має ціль у собі, а не як до засобу. Звідси  і категоричний імператив  може набути  форми: не розглядай іншу людину (і самого себе) як засіб, а тільки як мету.

І. Кант — ригорист (прихильник суворих правил) у сфері моралі. Моральними є лише ті вчинки, які ґрунтуються на категоричному ім- перативі, на обов’язку. Якщо людина, наприклад,  робить добро іншій

 

ФІЛОСОФІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

людині, тому що їй подобається робити добро, а не тому, що вона по- винна це робити, то такі вчинки не є чисто моральними.

Кант усвідомлював, що служіння  обов’язку не обов’язково при- несе щастя людині. Часто, навпаки, щасливі ті, хто не дотримується моральних норм. Для того щоб утвердити справедливість, не дати змоги  руйнувати  мораль,  він  постулює  безсмертну  душу  і  буття Бога. Для теоретичного розуму їх буття проблематичне, для прак- тичного — необхідне. Бог, безсмертна душа і «воздаяння» (відплата) в потойбічному  світі необхідні,  щоб людина  була моральною  істо- тою.

В одному з розділів «Критики чистого розуму» Кант ставить три знамениті запитання:

1.  Що я можу знати? На це запитання дає відповідь його дослід- ження «чистого розуму».

2.  Що я повинен робити? Відповідь на нього філософ  з’ясував у

«Критиці  практичного розуму».

3.  На  що я можу сподіватися? Відповідь  на це запитання міс- тить дослідження релігії в межах розуму.

Кант відповів на всі порушені ним запитання, створивши  цільну філософську систему, своєрідний духовний пам’ятник епохи і людсь- кого розуму.