Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Тема 4. свІтова фІлософІя xix–xx ст.

4.1. Німецька класична філософія

План

1.  Критична філософія І. Канта.

2.  Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте.

3.  Обєктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга.

4.  Система  ідеалістичної діалектики. Г.-В.-Ф. Гегеля.

5.  Філософія Л. Фейєрбаха.

У  другій  половині  XVIII  ст. центр  європейської філософської думки  перемістився з Англії та Франції до Німеччини,  яка  значно пізніше від своїх західних  сусідів стала на шлях  буржуазних транс- формацій.  Саме  тут напередодні  буржуазних перетворень,  виника- ють ідейні пошуки і духовне піднесення, що охопили все суспільство, в тому числі й філософію.  Сформувалась філософська традиція,  у межах якої вдалося переосмислити багато проблем, над якими марно працювала  попередня  філософська думка. Одна їх група мала гносе- ологічний  характер: протистояння емпіризму  й раціоналізму,  детер- мінізму і свободи волі; друга — онтологічний (стосувалася буття лю- дини): протиріччя між натуралістично-механістичним світоглядом і специфікою буття людини, яке виходило поза межі цього світогляду.

Німецьку   класичну   філософію   сформували  І. Кант,  І. Фіхте, Ф.-В.-Й. Шеллінг,  Г.-В.-Ф. Гегель,  Л. Фейєрбах. Певною  мірою  до цієї традиції можна зарахувати  філософію  К. Маркса, принаймні ка- тегоріальний апарат і стиль мислення  Маркса не виходить за її межі.

Філософів, які належать  до німецької  класичної  філософії,  спо- ріднює зміщення  центру дослідження від об’єкта до суб’єкта, в онто- логічному  аспекті — від природи  до історії і культури.  Відбувається переосмислення і самого суб’єкта. Якщо раніше він мислився як пев- на духовна субстанція,  що пасивно  відображала  світ, то в німецькій класичній  філософії  суб’єкт постає  як творча  діяльність  (Кант), як дух, що перебуває  в історичному  розвитку  (Гегель),  як людство, яке здійснює історичний поступ на основі практичної діяльності (Маркс). Іншими  словами,  суб’єкт мислиться як  діяльність,  яка  у філософії після  Канта  все більше  набуває  історичного  характеру,  перетворю- ється на культуротворчу діяльність,  вільне самотворення.

 

ФІЛОСОФІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС