Філософія. Кредитно-модульний курс - Навчальний посібник (Мозговий Л. І., Бичко І. В., Додонов Р. О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Модуль І. Історичний розвиток свІтовоЇ фІлософІЇ
Читать: Тема 1. специфІка фІлософського знання І його  роль у суспІльствІ
Читать: 1. поняття світогляду, його структура і функції
Читать: 2. сутність філософії як науки
Читать: 3. філософські проблеми та дисципліни
Читать: Тема 2. стародавня фІлософІя та фІлософІя середньовІччя
Читать: 1. давньоіндійська філософія
Читать: 2. давньокитайська філософія
Читать: 3.  класичний  період   античної   філософії  (сократ,  платон, арістотель).
Читать: Тема 3. фІлософІя епохи вІдродження та нового часу
Читать: 1. філософія епохи відродження
Читать: 2. філософія нового часу
Читать: Тема 4. свІтова фІлософІя xix–xx ст.
Читать: 1. критична філософія І. канта
Читать: 2. суб’єктивний ідеалізм І. фіхте
Читать: 3. об’єктивний ідеалізм ф.-в.-й. шеллінга
Читать: Тема 5. вІтчизняна фІлософІя
Читать: 1. філософські ідеї у творчості давньоруських книжників
Читать: 2. антропологічна спрямованість філософії г. с. сковороди
Читать: 3. романтичне спрямування філософських та суспільно- політичних  поглядів українських письменників, кирило- мефодіївське товариство
Читать: Модуль ІІ. фІлософське розумІння свІту, людини та суспІльства
Читать: Тема 6. фІлософське вчення про буття (онтологІя)
Читать: Тема 7. фІлософІя пІзнання
Читать: 1. гносеологічна проблема в історії філософської думки
Читать: 2. діалектика суб’єкта й об’єкта  пізнання. пізнання і практика
Читать: 3. чуттєве і раціональне в пізнанні
Читать: 4. Істина,  умови й шляхи її досягнення
Читать: 5. практика — критерій  істини
Читать: Тема 8. буття людини та свІдомостІ
Читать: 1. походження і сутність людини. антропологія
Читать: 2. походження свідомості
Читать: 3. проблема визначення свідомості
Читать: 4. свідомість як форма відображення
Читать: 5. категоріальні елементи і структури свідомості. самосвідомість і рефлексія
Читать: 6. колективне, індивідуальне і символічне несвідоме, архетипи. психоаналіз
Читать: Тема 9. наука І методологІя наукового пІзнання
Читать: 1. генеза  науки
Читать: 2. наукове пізнання, його специфіка й побудова
Читать: 3. методологія наукового пізнання
Читать: Тема 10. суспІльство у вимІрах фІлософського аналІзу (фІлософІя суспІльства)
Читать: 1. основні  підходи до розуміння суспільства
Читать: 2. Історичні та природничі  умови існування суспільства
Читать: 3. соціум як життєвий  світ людини. Індивід у соціальних структурах
Читать: Тема 11. фІлософІя ІсторІЇ
Читать: 1. предметне коло філософії історії
Читать: 2. проблема єдності і багатоманітності історичного процесу
Читать: Модуль ІІІ. логІка
Читать: Модуль Іv. основи теорІЇ релІгІЇ та ЇЇ Історична генеза
Читать: Література