Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Навчальний посібник (Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. органІзацІя бухгалтерського облІку в бюджетних установах
Читать: 1. характеристика бюджетних установ
Читать: 2. організація та методологія бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Читать: 3. особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
Читать: 4. план рахунків бухгалтерського обліку.
Читать: 5. форми бухгалтерського обліку.
Читать: 6. Інвентаризація в бюджетних установах
Читать: Тема 2. органІзацІйнІ та методичнІ аспекти облІку коштІв державного бюджету в умовах функцІонування казначейськоЇ системи
Читать: 1. розпорядники коштів
Читать: 2. бюджетна класифікація доходів і видатків бюджетних установ
Читать: 3. кошторис доходів  і видатків та методика його складання
Читать: 4. порядок складання проектів  кошторисів, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ
Читать: 5. програмно-цільове фінансування
Читать: Тема 3. облІк доходІв, грошових коштІв та видаткІв по загальному фонду
Читать: 1. методологічні основи фінансування
Читать: 2. характеристика доходів  загального фонду та їх бухгалтерський облік
Читать: 3. облік грошових  коштів загального фонду
Читать: 4. склад і класифікація видатків
Читать: 5. бухгалтерський облік видатків по загальному фонду
Читать: Тема 4. облІк доходІв, грошових коштІв та видаткІв спецІального фонду
Читать: 1. характеристика доходів  спеціального фонду та їх бухгалтерський облік
Читать: 2. облік грошових  коштів по спеціальному фонду
Читать: 3. облік видатків спеціального фонду
Читать: Тема 5. облІк грошових коштІв, операцІй з Іноземною валютою та Інших коштІв
Читать: 1. облік грошових  коштів в касі установи
Читать: 2. порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства
Читать: 3. облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету
Читать: 4. облік коштів на рахунках в держказначействі та установах банків
Читать: 5. облік депозитних сум
Читать: 6. облік операцій в іноземній  валюті
Читать: 7. облік інших коштів
Читать: 8. Інвентаризація грошових  коштів
Читать: Тема 6. облІк розрахункових операцІй
Читать: 1. економічний зміст та завдання обліку розрахунків
Читать: 2. облік розрахунків за платежами і податками до бюджету
Читать: 3. облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами
Читать: 4. облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
Читать: 5. облік розрахунків з підзвітними особами
Читать: 6. облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків
Читать: 7. облік довгострокових зобов’язань
Читать: 8. Інвентаризація розрахунків
Читать: 9. облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості
Читать: Тема 7. облІк розрахункІв з оплати працІ, страхування та зІ стипендІатами
Читать: 1. економічна сутність заробітної плати в бюджетних установах та завдання обліку
Читать: 2. класифікація працівників
Читать: 3. облік чисельності працівників та використання робочого часу
Читать: 4. форми оплати праці в бюджетних установах
Читать: 5. синтетичний  та аналітичний облік розрахунків з оплати праці
Читать: 6. облік розрахунків зі страхування
Читать: 7. облік розрахунків зі стипендіатами
Читать: Тема 8. облІк запасІв
Читать: 1. економічний зміст та завдання обліку запасів
Читать: 2. класифікація та оцінка запасів
Читать: 3. характеристика рахунків з обліку запасів
Читать: 4. первинний та складський облік запасів
Читать: 5. організація синтетичного та аналітичного обліку запасів
Читать: 6. облік тварин на вирощуванні та відгодівлі
Читать: 7. облік матеріалів та продуктів харчування
Читать: 8. облік медикаментів
Читать: 9. облік запасних частин
Читать: 10. облік палива
Читать: 11. облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва
Читать: 12. облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Читать: 13. Інвентаризація запасів
Читать: Тема 9. облІк необоротних активІв
Читать: 1. економічний зміст, склад і класифікація необоротних активів
Читать: 2. оцінка  та переоцінка необоротних активів
Читать: 3. документальне оформлення операцій руху необоротних активів
Читать: 4. організація аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів
Читать: 5. облік орендованих необоротних активів
Читать: 6. облік нематеріальних активів
Читать: 7. облік витрат на ремонт
Читать: 8. облік витрат на капітальне будівництво, дообладнання, реконструкцію, модернізацію
Читать: 9. облік зносу необоротних активів
Читать: 10. Інвентаризація необоротних активів
Читать: Тема 10. облІк операцІй з централІзованого постачання матерІльних ресурсІв
Читать: 1. організація обліку операцій з централізованого постачання
Читать: Тема 11. облІк виробництва
Читать: 1. характеристика виробництва в бюджетних установах
Читать: 2. облік витрат виробничих (навчальних) майстерень
Читать: 3. облік витрат підсобних (навчальних, учбових)
Читать: 4. облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками
Читать: Тема 12. облІк власного капІталу
Читать: 1. поняття власного капіталу  бюджетних установ та завдання обліку
Читать: 2. облік фондів бюджетних установ
Читать: 3. облік результатів виконання кошторисів
Читать: Тема 13. звІтнІсть в бюджетних установах
Читать: 1. основні  вимоги по складанню звітності
Читать: 2. фінансова звітність  має відповідати  аналогічним даним  бух- галтерського обліку  та звітності  органів  державного казначейства україни.
Читать: 3. склад фінансової звітності
Читать: Тема 14. облІкова полІтика в бюджетних установах