Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції - Матеріали регіональної науково-практичної конференції (15 березня 2012р.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: І знову про «каменІ спотикання» украЇнськоЇ вищоЇ освІти
Читать: Лермонтов. философия художественного творчества и тайна судьбы
Читать: СутнІсть та сучаснІ  проблеми пошуку,  накопичення та обробки науковоЇ  ІнформацІЇ
Читать: Практична реалІзацІя економІчних питань  з охорони працІ у навчальних програмах   внз
Читать: Проблеми пІдготовки кадрІв вищоЇ квалІфІкацІЇ для вугІльних пІдприЄмств
Читать: ПІдготовка кадрІв для вугІльноЇ промисловостІ в умовах реформування освІти украЇни
Читать: ГуманІтаризацІя освІти у вищому навчальному закладІ
Читать: Використання глобальноЇ ІнформацІЇ суспІльства для пІдвищення мотивацІЇ до занять фІзичною культурою І спортом
Читать: Проблемы и перспективы системы подготовки кадров в техническом вузе
Читать: МеханІзми  захисту студентських прав та спІвпраця студентського самоврядування І профспІлки
Читать: Студентське самоврядування в украЇнІ:  досвІд, проблеми та шляхи подальшого розвитку
Читать: Значення та необхІднІсть зовнІшнього незалежного тестування для украЇнськоЇ освІти
Читать: Проблема ставлення молодІ  до соцІальноЇ реклами на сучасному етапІ
Читать: Современная личность в парадигме технического прогресса и роботизации
Читать: Бренд как средство  усиления конкурентоспособности вуза
Читать: Необходимость повышения эффективности инженерно-технического образования
Читать: Формы и методы  формирования нового школьного коллектива
Читать: КомбІноване навчання  – новий тренд освІти великобританІЇ
Читать: ОсобливостІ впровадження ІндивІдуалІзацІЇ навчання  студентІв у вищих навчальних закладах украЇни
Читать: До проблеми викладання  ІсторІЇ украЇни у вищих навчальних закладах
Читать: Збереження етичних цІнностей І норм в контекстІ проведення наукових дослІджень
Читать: ОсновнІ  проблеми та пІдходи формування професІйноЇ компетентностІ студентІв пІд час вивчення гуманІтарних дисциплІн
Читать: ВажливІсть гуманІтарноЇ пІдготовки для випускникІвтехнІчних вузІв
Читать: Права дитини  в украЇни  та порІвняльний характер Європейського законодавства по захисту цих прав
Читать: Формування правовоЇ культури фахІвця в закладах вищоЇ технІчноЇ освІти
Читать: Что нужно  знать выпускникам вузов и молодым специалистам об опасностях сидячей работы
Читать: Проблема мотивацІЇ студентІв до занять  фІзичним вихованням  пІд час навчання  у вищому навчальному закладІ
Читать: СутнІсть І характеристика професІйно-особистІсного становлення майбутнього Інженера
Читать: Проблеми мотивацІЇ у сучасних  студентІв
Читать: Обучение как стимул  развития  личности
Читать: Проблеми впровадження «електронного суду» в украЇнІ
Читать: ЖІнки  у збройних силах украЇни:  гендернІ аспекти проблеми
Читать: Проблема впливу соцІофобІй на успІшнІсть сучасноЇ людини
Читать: Проблеми правового  забезпечення в сферІ  державного соцІального управлІння Інституту усиновлення
Читать: Державне  управлІння в сферІ  туризму
Читать: АнтикорупцІйне законодавство: проблеми впровадження
Читать: Про доцІльнІсть впровадження суду присяжних на украЇнІ
Читать: Урядовий  проект закону украЇни  «про вищу освІту»: недолІки з погляду  студентІв
Читать: ПравовІ аспекти  захисту прав домашнІх  та безхатнІх  тварин на украЇнІ
Читать: Малий бІзнес  – основа регІональноЇ економІчноЇ І соцІальноЇ полІтики
Читать: The moral responsibility of the scientist
Читать: Мовна стІйкІсть сучасноЇ молодІ
Читать: КомунІкативна культура як складова професІйноЇ пІдготовки менеджерІв
Читать: Вивчення дІловоЇ  ІноземноЇ мови як один з аспектІв  навчання  у вищому технІчному навчальному закладІ
Читать: Teaching translation at technical higher educational establishments
Читать: Роль интернета в преподавнии иностранного языка при  подготовке специалистов неязыковых вузов
Читать: ВІдомостІ про авторІв