Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики - Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6—7 грудня 2012 р.

Содержание

Читать: Анотація
Читать: ПривІтання учасникам другоЇ мІжнародноЇ науково-практичноЇ конференцІЇ
Читать: From gross working capital to net working capital: suggestion of an appropriate model
Читать: The new ifrs framework: purpose and development
Читать: Методы анализа платежеспособности коммерческой организации
Читать: Бухгалтерская экономическая прибыль в контексте учетного принципа осмотрительности
Читать: МетодологІя та методика науки бухгалтерського облІку: спІльне та вІдмІнне
Читать: Влияние стратегии и тактики учетных идеологий на развитие бухгалтерских принципов
Читать: Актуальные проблемы управления аудиторской компанией
Читать: Розкриття фІнансово-економІчноЇ ІнформацІЇ банкІв І фІнансово-промислових систем
Читать: ПроблемнІ аспекти фІнансового аналІзу в умовах впровадження в украЇнІ мІжнародних стандартІв фІнансовоЇ звІтностІ І аудиту
Читать: ІнституцІЇ облІку та аналІзу в ІнформацІйнІй системІ суб’ЄктІв господарювання
Читать: ФункцІональна якІсть аналІтичного забезпечення управлІння економІчними суб’Єктами
Читать: Инвестиционные деньги — связующее звено в системе «финансы-учет-кредит»
Читать: Розвиток науковоЇ складовоЇ економІчного контролю
Читать: Междисциплинарный синтез бухгалтерского учета и экономической теории
Читать: Перспективи та напрями подальшого розвитку методологІЇ аналІзу господарськоЇ дІяльностІ економІчних суб’ЄктІв
Читать: Роль аудиту на сучасному етапІ розвитку економІки украЇни
Читать: МІсце та роль облІку у системІ бюджетування
Читать: РинковІй економІцІ — розумну систему облІку для бІзнесу
Читать: МодернІзацІя бухгалтерського облІку в секторІ загального державного управлІння: промІжнІ пІдсумки та перспективи
Читать: Бухгалтерський облІк , контроль та аналІз як триЄдина функцІя ІнформацІонного забезпечення розвитку економІчноЇ науки та практики
Читать: Проблемы контроля качества аудиторской деятельности: российский и международный опыт
Читать: ОблІкова полІтика суб’ЄктІв державного сектору, як елемент управлІння
Читать: Державне регулювання вІдтворення економІчних ресурсІв
Читать: Зменшення корисностІ активІв: аспекти ІмплементацІЇ нацІональних стандартІв бухгалтерського облІку в державному секторІ у вІтчизняну облІкову практику
Читать: Реформування бухгалтерського облІку в державному секторІ
Читать: Застосування економІко-математичних методІв аналІзу у концепцІЇ управлІнського облІку бюджетних установ
Читать: Проблемные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения при национализации акционерных обществ
Читать: Бюджетування як компонент управлІнського облІку бюджетних установ
Читать: ТеоретичнІ аспекти розрахункІв електронними грошима
Читать: АктуальнІ питання органІзацІЇ облІку виплат працІвникам в установах державного сектору
Читать: Об’Єктивна необхІднІсть створення ІнформацІйних систем бухгалтерського облІку в секторІ загального державного управлІння
Читать: КонцепцІя державного контролю обороту бланкІв сувороЇ звІтностІ в украЇнІ
Читать: Регулювання облІку банкІвських ІнвестицІй за мсфз
Читать: Accounting rules: what’s new?
Читать: Формування положень облІковоЇ полІтики банку щодо забезпечення активних кредитних операцІй
Читать: Бюджетування як Інструмент управлІння банком
Читать: ОсновнІ засоби банкІв: облІкова та податкова регламентацІя економІчноЇ сутностІ, визнання, оцІнка І класифІкацІя
Читать: АналІтична складова методики формування резервІв пІд активнІ операцІЇ банкІв у контекстІ зближення вІтчизняного та мІжнародного законодавства
Читать: Іпотечне кредитування фІзичних осІб в банках украЇни (облІковий аспект)
Читать: АналІтичнІ Інструменти управлІння кадровим потенцІалом пІдприЄмства
Читать: Множинна регресІйна модель рІвня прибутковостІ банкІвськоЇ групи
Читать: Вплив правових факторІв на ІнвестицІйну привабливІсть вугледобувних пІдприЄмств
Читать: СтратегІчний бенчмаркІнг — проблеми І рІшення
Читать: ІнвестицІйний аналІз у системІ стратегІчного управлІння пІдприЄмством
Читать: Сучасне аналІтичне забезпечення управлІння розвитком мегаполІсу в украЇнІ
Читать: Профессиональное суждение бухгалтера как источник вариативности интерпретации учетной информации
Читать: АналІз стану І пІдвищення ефективностІ реалІзацІЇ стратегІЇ промислових холдингІв
Читать: АналІтичний огляд при придбаннІ та об’ЄднаннІ пІдприЄмств
Читать: ОцІнка фІнансового стану пІдприЄмства
Читать: Роль І мІсце бухгалтерського аналІзу в економІчнІй науцІ та практицІ
Читать: ІнформацІйнІ системи управлІнського облІку
Читать: ІнформацІйне забезпечення аналІзу фІнансового стану органІзацІй споживчоЇ кооперацІЇ І методика його проведення
Читать: ОблІкова ІнформацІя для оцІнки ефективностІ здІйснення освІтньо-професІйноЇ пІдготовки фахІвцІв у внз за рІзними спецІальностями
Читать: ОблІково-аналІтичнІ питання процесІв реорганІзацІЇ
Читать: Маржинальний дохІд І валовий прибуток у фІнансовІй звІтностІ украЇнських компанІй
Читать: АналІтичнІ функцІЇ стратегІчного планування розвитку мІста в сучасних умовах
Читать: ІнформацІйно-аналІтична дІяльнІсть як Інструмент забезпечення стратегІчного розвитку малих мІст у глобальнІй економІчнІй системІ
Читать: АналІтична складова у стратегІчному управлІннІ економІчними суб’Єктами
Читать: Переваги та недолІки використання eva при управлІннІ дІяльнІстю пІдприЄмств
Читать: АналІз фІнансовоЇ нестабІльностІ пІдприЄмства
Читать: АналІз податкового навантаження пІдприЄмства
Читать: Побудова транзакцІйноЇ системи облІку при впровадженнІ на промислових пІдприЄмствах корпоративноЇ ІнформацІйноЇ системи класу erp
Читать: Удосконалення класифІкацІЇ управлІнських рІшень для аналІтичноЇ функцІЇ
Читать: СучаснІ засади аналІзу лІквІдностІ в контекстІ розвитку фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: Первые синтетические балансы: методология сжатия аналитических сальдовых построений или система сокрытия коммерческой тайны
Читать: ТеорІя бухгалтерського облІку як наука
Читать: ПрофесІйне судження в контекстІ облІковоЇ полІтики пІдприЄмства
Читать: МетодологІя облІку пасивІв: актуальнІ проблеми переходу пІдприЄмств до стІйкого розвитку
Читать: Перше застосування мсфз 8 «операцІйнІ сегменти» — погляд з точки зору управлІння
Читать: ДІалектичний пІдхІд до дослІдження методологІЇ облІку основних засобІв
Читать: СучаснІ напрямки розвитку бухгалтерського облІку в украЇнІ
Читать: Удосконалення облІку витрат вугледобувного пІдприЄмства в контекстІ облІковоЇ полІтики
Читать: Бухгалтерский учет амортизации: современные тенденции
Читать: ТеоретичнІ аспекти облІковоЇ концепцІЇ нематерІальних активІв економІчних суб’ЄктІв
Читать: Запаси як основний елемент виробничого процесу
Читать: Аналитические балансы компании франческо датини в барселоне (1395—1398 гг.), о которых никто не писал
Читать: Характеристика облІкових оцІнок у контекстІ формування управлІнських рІшень
Читать: ОблІковІ аспекти ІнновацІйного розвитку пІдприЄмства
Читать: Как исчислялся финансовый результат в средневековье
Читать: Теория органического баланса в мсфо и в истории российской бухгалтерии
Читать: СистематизацІя ключових факторІв розвитку бухгалтерського облІку корпорацІй
Читать: Визначення сутностІ дочІ рнього пІдприЄмства в нормативнІй базІ украЇни
Читать: Бухгалтерский учет амортизации: у истоков возникновения
Читать: Види практики в бухгалтерському облІку
Читать: ІнфляцІйний ризик І його вІдображення у фІнансовІй звІтностІ пІдприЄмств
Читать: ОблІк за лІцензованими видами дІяльностІ у сферІ теплопостачання: проблеми І шляхи Їх вирІшення
Читать: Проблемы учета капитальных вложений
Читать: ПротирІччя податкового та бухгалтерського пІдходІв з визначення прибутку до оподаткування
Читать: ДеякІ аспекти з удосконалення облІку розрахункІв по товарних операцІях у сучасних економІчних умовах
Читать: Сколько бухгалтерских книг описал лука пачоли, и какие книги вела компания франческо датини за столетие до трактата
Читать: Розрахунки за виплатами працІвникам як об’Єкт облІку
Читать: Развитие бухгалтерского учета в условиях формирования информационной среды сбалансированного экономического роста
Читать: ВажливІсть грошового вимІрника в облІку І звІтностІ (приклад епохи «вІйськового комунІзму»)
Читать: ОрганІзацІя облІку як галузь наукового пІзнання
Читать: ДеякІ аспекти асиметрІЇ бухгалтерського облІку
Читать: ОсобливостІ облІку похІдних цІнних паперІв І шляхи його вдосконалення
Читать: ОсобливостІ оподаткування операцІй в ІноземнІй валютІ згІдно мсфз
Читать: Что позволила лампа вуда при проведении исследований бухгалтерской книги коммуны генуя за 1340 г
Читать: ПолІпшення використання капІталу пІдприЄмства для одержання економІчноЇ вигоди
Читать: Регулювання ринку похІдних фІнансових ІнструментІв у краЇнах з рІзним рІвнем економІчного розвитку
Читать: Реформування викладання облІкових дисциплІн у навчальному процесІ
Читать: ОблІк за мІжнародними стандартами бухгалтерського облІку та фІнансовоЇ звІтностІ як фактор економІчного розвитку краЇни