Управління людськими ресурсами - Курс лекцій (Красношапка В.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать:  тема1: методологІчнІ основи управлІння людськими ресурсами
Читать: 1.1. визначення сутності управління людськими ресурсами
Читать: 1.2. обґрунтування концепції: персонал – головне надбання організації
Читать: 1.3. управління людськими ресурсами як наука
Читать: Тема2: кадрова полІтика та задачІ кадрових служб в сучасних умовах
Читать: 2.1 кадрова політика та її напрямки
Читать: 2.2. задачі кадрових служб в сучасних умовах
Читать: 2.3. організаційна структура кадрових служб
Читать: Тема 3: кадрове планування
Читать: 3.1. сутність кадрового планування
Читать: 3.2. процес кадрового планування та його етапи
Читать: Тема 4: органІзацІя найму та вІдбору персоналу
Читать: 4.1. методи найму персоналу
Читать: 4.2 набір персоналу
Читать: 4.3 відбір персоналу
Читать: Тема 5: форми заробІтноЇ плати
Читать: 5.1 сутність заробітної плати
Читать: 5.2 форми оплати працІ
Читать: Тема 6: органІзацІя розвитку І навчання персоналу
Читать: 6.1 основні тенденції розвитку персоналу
Читать: 6.2. професійне навчання персоналу
Читать: Тема 7 оцІнка результатІв дІяльностІ персоналу
Читать: 7.1. загальні положення про оцінку результатів діяльності
Читать: 7.2. методи оцінки результатів діяльності