Стратегічний аналіз - Навчальний посібник (Головко Т. В., Сагова С. В.)

Додатки

Додаток 1

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство……………….….

……………...за ЄДРПОУ

 

Територія…………………….…

……………...за КОАТУУ

 

Форма власності……………….

…………………...за КФВ

 

Орган державного управління..

…………………за СПОДУ

 

Галузь…………………………...

………………...за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності…...

………………….за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн……

………..Контрольна сума

 

Адреса…………………………

………………………

 

 

БАЛАНС

на 31 грудня 200__ р.

Форма № 1           Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

7,4

14,5

первісна вартість

011

8,3

23,9

знос

012

0,9

9,4

Незавершене будівництво

020

7,4

30,8

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

43,8

592,8

первісна вартість

031

72,6

982,2

знос

032

28,8

389,4

Продовження балансу

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

1,1

7,9

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

59,7

646

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

26,7

82,1

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

4,6

15,6

готова продукція

130

30,1

16,1

товари

140

 

 

Векселі одержані

150

2,4

66,4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

14,0

22,1

первісна вартість

161

16,0

24,2

резерв сумнівних боргів

162

2

2,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

з внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

28,9

Продовження балансу

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

40,9

56,5

в іноземній валюті

240

3,2

29,7

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом ІІ

260

121,9

317,4

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

181,6

963,4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

117,8

117,8

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

4,8

191,5

Резервний капітал

340

10,4

69,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

16,0

25,2

Неоплачений капітал

360

(                )

(            )

Вилучений капітал

370

(                )

(            )

Усього за розділом І

380

149

403,8

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

 

 

Закінчення балансу

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

300

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

300

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

60,7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

4,0

6,7

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

7,3

162,1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

3,9

7,4

з позабюджетних платежів

560

0,7

2,4

зі страхування

570

4,2

4,5

з оплати праці

580

10,7

13,3

з учасниками

590

 

 

з внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

1,8

2,5

Усього за розділом IV

620

32,6

259,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

181,6

963,4

Керівник

Головний бухгалтер

Продовження дод. 1

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство……………...

………………...за ЄДРПОУ

 

Територія…………………..

………………...за КОАТУУ

 

Орган державного управління

…………………за СПОДУ

 

Галузь…………………………

…………………...за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності…

…………………….за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн……

…………..Контрольна сума

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________________ 200 ___ р.

Форма № 1           Код за ДКУД

1801001

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

746,4

 

Податок на додану вартість

015

124,4

 

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

622

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

521

 

Валовий: прибуток

050

101

 

збиток

055

 

 

Продовження звіту

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Інші операційні доходи

060

10

 

Адміністративні витрати

070

6,9

 

Витрати на збут

080

5,2

 

Інші операційні витрати

090

1,8

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 прибуток

100

97,1

 

збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

0,2

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                 прибуток

170

97,3

 

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

29,2

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:                 прибуток

190

68,1

 

збиток

195

 

 

Надзвичайні: доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий: прибуток

220

68,1

 

збиток

225

 

 

Закінчення звіту

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Показник

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

210

 

Витрати на оплату праці

240

130

 

Відрахування на соціальні заходи

250

48,7

 

Амортизація

260

140

 

Інші операційні витрати

270

62

 

Разом

280

534,9

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 2

ВІДСОТКОВИЙ ФАКТОР МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ ОДНІЄЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

Періоди

1 \%

2 \%

3 \%

4 \%

5 \%

6 \%

7 \%

8 \%

9 \%

10 \%

1

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

1,070

1,080

1,090

1,100

2

1,020

1,040

1,061

1,082

1,102

1,124

1,145

1,166

1,188

1,210

3

1,030

1,061

1,093

1,125

1,158

1,191

1,225

1,260

1,295

1,331

Подпись: 1874

1,041

1,082

1,125

1,170

1,216

1,262

1,311

1,360

1,412

1,464

5

1,051

1,104

1,159

1,217

1,276

1,338

1,403

1,469

1,539

1,611

6

1,062

1,126

1,194

1,265

1,340

1,419

1,501

1,587

1,677

1,772

7

1,072

1,149

1,230

1,316

1,407

1,504

1,606

1,714

1,828

1,949

8

1,083

1,172

1,267

1,369

1,477

1,594

1,718

1,851

1,993

2,144

9

1,094

1,193

1,305

1,423

1,551

1,689

1,838

1,999

2,172

2,358

10

1,105

1,219

1,344

1,480

1,629

1,791

1,967

2,159

2,367

2,594

11

1,116

1,243

1,384

1,539

1,710

1,898

2,105

2,332

2,580

2,853

12

1,127

1,268

1,426

1,601

1,796

2,012

2,252

2,518

2,813

3,138

13

1,138

1,294

1,469

1,665

1,886

2,133

2,410

2,720

3,066

3,452

14

1,149

1,319

1,513

1,732

1,980

2,261

2,579

2,937

3,342

3,797

Продовження дод. 2

Періоди

1 \%

2 \%

3 \%

4 \%

5 \%

6 \%

7 \%

8 \%

9 \%

10 \%

 

15

1,161

1,346

1,558

1,801

2,079

2,397

2,759

3,172

3,642

4,177

 

16

1,173

1,373

1,605

1,873

2,183

2,540

2,952

3,426

3,970

4,595

 

17

1,184

1,400

1,653

1,948

2,292

2,693

3,159

3,700

4,328

5,054

 

18

1,196

1,428

1,702

2,026

2,407

2,854

3,380

3,996

4,717

5,560

 

19

1,208

1,457

1,753

2,107

2,527

3,026

3,616

4,316

5,142

6,116

 

Подпись: 18820

1,220

1,486

1,806

2,191

2,653

3,207

3,870

4,661

5,604

6,727

 

 

21

1,232

1,516

1,860

2,279

2,786

3,399

4,140

5,034

6,109

7,400

 

22

1,245

1,546

1,916

2,370

2,925

3,603

4,430

5,436

6,658

8,140

 

23

1,257

1,577

1,974

2,465

3,071

3,820

4,740

5,871

7,258

8,954

 

24

1,270

1,608

2,033

2,563

3,225

4,049

5,072

6,341

7,911

9,850

 

25

1,282

1,641

2,094

2,666

3,386

4,292

5,427

6,848

8,623

10,834

 

30

1,348

1,811

2,427

3,243

4,322

5,743

7,612

10,062

13,267

17,449

 

40

1,489

2,208

3,262

4,801

7,040

10,285

14,974

21,724

31,408

45,258

 

50

1,645

2,691

4,384

7,106

11,467

18,419

29,456

46,900

74,354

117,386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. 2

Періоди

11 \%

12 \%

13 \%

14 \%

15 \%

16 \%

17 \%

18 \%

19 \%

20 \%

1

1,110

1,120

1,130

1,140

1,150

1,160

1,170

1,800

1,190

1,200

2

1,232

1,254

1,277

1,300

1,322

1,346

1,369

1,392

1,416

1,440

3

1,368

1,405

1,443

1,482

1,521

1,561

1,602

1,643

1,685

1,728

4

1,518

1,574

1,630

1,689

1,749

1,811

1,874

1,939

2,005

2,074

5

1,685

1,762

1,842

1,925

2,011

2,100

2,192

2,288

2,386

2,488

Подпись: 1896

1,870

1,974

2,082

2,195

2,313

2,436

2,565

2,700

2,840

2,986

7

2,076

2,211

2,353

2,502

2,660

2,826

3,001

3,185

3,379

3,583

8

2,305

2,476

2,658

2,853

3,059

3,278

3,511

3,759

4,021

4,300

9

2,558

2,773

3,004

3,252

3,518

3,803

4,108

4,435

4,785

5,160

10

2,839

3,106

3,395

3,707

4,046

4,411

4,807

5,234

5,695

6,192

11

3,152

3,479

3,836

4,226

4,652

5,117

5,624

6,176

6,777

7,430

12

3,498

3,896

4,334

4,818

5,350

5,936

6,580

7,288

8,064

8,916

13

3,883

4,363

4,898

5,492

6,153

6,886

7,699

8,599

9,596

10,699

14

4,310

4,887

5,535

6,261

7,076

7,987

9,007

10,147

11,420

12,839

Продовження дод. 2

Періоди

11 \%

12 \%

13 \%

14 \%

15 \%

16 \%

17 \%

18 \%

19 \%

20 \%

15

4,785

5,474

6,254

7,138

8,137

9,265

10,539

11,974

13,589

15,407

16

5,311

6,130

7,067

8,137

9,358

10,748

12,330

14,129

16,171

18,488

17

5,895

6,866

7,986

9,276

10,761

12,468

14,426

16,672

19,244

22,186

18

6,543

7,690

9,024

10,575

12,375

14,462

16,879

19,673

22,900

26,623

19

7,263

8,613

10,197

12,055

14,232

16,776

19,748

23,214

27,251

31,948

Подпись: 19020

8,062

9,646

11,523

13,743

16,366

19,461

23,105

27,393

32,429

38,337

21

8,949

10,804

13,021

15,667

18,821

22,574

27,033

32,323

38,591

46,005

22

9,933

12,100

14,713

17,861

21,644

26,186

31,629

38,141

45,923

55,205

23

11,026

13,552

16,626

20,361

24,891

30,376

37,005

45,007

54,644

66,247

24

12,239

15,178

18,788

23,212

28,625

35,236

43,296

53,108

65,031

79,496

25

13,585

17,000

21,230

26,461

32,918

40,874

50,656

62,667

77,387

95,395

30

22,892

29,960

39,115

50,949

66,210

85,849

111,061

143,367

184,672

237,373

40

64,999

93,049

132,776

188,876

267,856

378,715

533,846

750,353

1051,642

1469,740

50

184,559

288,996

450,711

700,197

1083,619

1670,669

2566,080

3927,189

5988,730

9100,191

Додаток 3

ВІДСОТКОВИЙ ФАКТОР МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ ОДНІЄЇ ОДИНИЦІ АНУЇТЕТУ

Періоди

1 \%

2 \%

3 \%

4 \%

5 \%

6 \%

7 \%

8 \%

9 \%

10 \%

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2

2,010

2,020

2,030

2,040

2,050

2,060

2,070

2,080

2,090

2,100

3

3,030

3,060

3,091

3,122

3,152

3,184

3,215

3,246

3,278

3,310

4

4,060

4,122

4,184

4,246

4,310

4,375

4,440

4,506

4,573

4,611

Подпись: 1915

5,101

5,204

5,309

5,416

5,526

5,637

5,751

5,867

5,985

6,105

6

6,152

6,308

6,468

6,633

6,802

6,975

7,153

7,336

7,523

7,716

7

7,214

7,434

7,662

7,898

8,142

8,394

8,654

8,923

9,200

9,487

8

8,286

8,583

8,892

9,214

9,549

9,897

10,260

10,637

11,028

11,436

9

9,368

9,755

10,159

10,583

11,027

11,491

11,978

12,488

13,021

13,579

10

10,462

10,950

11,464

12,006

12,578

13,181

13,816

14,487

15,193

15,937

11

11,567

12,169

12,808

13,486

14,207

14,972

15,784

16,645

17,560

18,531

12

12,682

13,412

14,192

15,026

15,917

16,870

17,888

18,977

20,141

21,384

13

13,809

14,680

15,618

16,627

17,713

18,882

20,141

21,195

22,953

24,523

Продовження дод. 3

Періоди

1 \%

2 \%

3 \%

4 \%

5 \%

6 \%

7 \%

8 \%

9 \%

10 \%

14

14,947

15,974

17,086

18,292

19,598

21,015

22,550

24,215

26,019

27,975

15

16,097

17,293

18,599

20,023

21,578

23,276

25,129

27,152

29,361

31,772

16

17,258

18,639

20,157

21,824

23,657

25,672

27,888

30,324

33,003

35,949

17

18,430

20,012

21,761

23,697

25,840

28,213

30,840

33,750

36,973

40,544

18

19,614

21,412

23,414

25,645

28,132

30,905

33,999

37,450

41,301

45,599

Подпись: 19219

20,811

22,840

25,117

27,671

30,539

33,760

37,379

41,446

46,018

51,158

20

22,019

24,297

26,870

29,778

33,066

36,785

40,995

45,762

51,159

57,274

21

23,239

25,783

28,676

31,969

35,719

39,992

44,865

50,422

56,764

64,002

22

24,471

27,299

30,536

34,248

38,505

43,392

49,005

55,456

62,872

71,402

23

25,716

28,845

32,452

36,618

41,430

46,995

53,435

60,893

69,531

79,542

24

26,973

30,421

34,426

39,082

44,501

50,815

58,176

66,764

76,789

88,496

25

28,243

32,030

36,459

41,645

47,726

54,864

63,248

73,105

84,699

98,346

30

34,784

40,567

47,575

56,084

66,438

79,057

94,459

113,282

136,305

164,491

40

48,885

60,401

75,400

95,024

120,797

154,758

199,630

259,052

337,872

442,518

50

64,461

84,577

112,794

152,664

209,341

290,325

406,516

573,756

815,051

1163,865

Продовження дод. 3

Періоди

11 \%

12 \%

13 \%

14 \%

15 \%

16 \%

17 \%

18 \%

19 \%

20 \%

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2

2,110

2,120

2,130

2,140

2,150

2,160

2,170

2,180

2,190

2,200

3

3,342

3,374

3,407

3,440

3,472

3,506

3,539

3,572

3,606

3,640

4

4,710

4,779

4,850

4,921

4,993

3,066

5,141

5,215

5,291

5,368

5

6,228

6,353

6,480

6,610

6,742

6,877

7,014

7,154

7,297

7,442

Подпись: 1936

7,913

8,115

8,323

8,535

8,754

8,977

9,207

9,442

9,683

9,930

7

9,783

10,089

10,405

10,730

11,067

11,414

11,772

12,141

12,523

12,916

8

11,859

12,300

12,757

13,233

13,727

14,240

14,773

15,327

15,902

16,499

9

14,164

14,776

15,416

16,085

16,786

17,518

18,285

19,086

19,923

20,799

10

16,722

17,549

18,420

19,337

20,304

21,321

22,393

23,521

24,709

25,959

11

19,561

20,655

21,814

23,044

24,349

25,733

27,200

28,755

30,403

32,150

12

22,713

24,133

25,650

27,271

29,001

30,850

32,824

34,931

37,180

39,580

13

26,211

28,029

29,984

32,088

34,352

36,786

39,404

42,218

45,244

48,496

14

30,095

32,392

34,882

37,581

40,504

43,672

47,102

50,818

54,841

59,196

Продовження дод. 3

Періоди

11 \%

12 \%

13 \%

14 \%

15 \%

16 \%

17 \%

18 \%

19 \%

20 \%

15

34,405

37,280

40,417

43,842

47,580

51,659

56,109

60,965

66,260

72,035

16

39,190

42,753

46,671

50,980

55,717

60,925

66,648

72,938

79,850

87,442

17

44,500

48,883

53,738

59,117

65,075

71,673

78,978

87,067

96,021

105,930

18

50,396

55,749

61,724

68,393

75,836

84,140

93,404

103,739

115,265

128,116

19

56,939

63,439

70,748

78,968

88,211

98,603

110,283

123,412

138,165

154,739

Подпись: 19420

64,202

72,052

80,946

91,024

102,443

115,379

130,031

146,626

165,417

186,687

21

72,264

81,698

92,468

104,767

118,809

134,840

153,136

174,019

197,846

225,024

22

81,213

92,502

105,489

120,434

137,630

157,414

180,169

206,342

236,436

271,028

23

91,147

104,602

120,203

138,293

159,274

183,600

211,798

244,483

282,359

326,234

24

102,173

118,154

136,829

158,656

184,166

213,976

248,803

289,490

337,007

392,480

25

114,412

133,333

155,616

181,867

212,790

249,212

292,099

342,598

402,038

471,976

30

199,018

241,330

293,192

356,778

434,738

530,306

647,423

790,932

966,698

1181,865

40

581,812

767,080

1013,667

1341,979

1779,048

2360,724

3134,412

4163,094

5529,711

7343,715

50

1668,723

2399,975

3459,344

4994,301

7217,488

10435,449

15088,805

21812,273

31514,492

45496,094

Додаток 4

ВІДСОТКОВИЙ ФАКТОР ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ОДНІЄЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

Періоди

Відсоткова cтавка

1 \%

2 \%

3 \%

4 \%

5 \%

6 \%

7 \%

8 \%

9 \%

10 \%

11 \%

12 \%

13 \%

14 \%

15 \%

16 \%

17 \%

1

0,990

0,980

0,971

0,962

0,952

0,943

0,935

0,925

0,919

0,909

0,901

0,893

0,885

0,877

0,870

0,862

0,855

2

0,980

0,961

0,943

0,925

0,907

0,890

0,873

0,857

0,842

0,826

0,812

0,797

0,783

0,769

0,756

0,743

0,731

3

0,971

0,942

0,915

0,889

0,864

0,840

0,816

0,794

0,772

0,751

0,731

0,712

0,693

0,675

0,658

0,641

0,624

4

0,961

0,924

0,888

0,855

0,823

0,792

0,763

0,735

0,708

0,683

0,659

0,636

0,613

0,592

0,572

0,552

0,534

Подпись: 1955

0,951

0,906

0,863

0,822

0,784

0,747

0,713

0,681

0,650

0,621

0,593

0,567

0,543

0,519

0,497

0,476

0,456

6

0,942

0,888

0,837

0,790

0,746

0,705

0,666

0,630

0,596

0,564

0,535

0,507

0,480

0,456

0,432

0,410

0,390

7

0,933

0,871

0,813

0,760

0,711

0,665

0,623

0,583

0,547

0,513

0,482

0,452

0,425

0,400

0,376

0,354

0,333

8

0,923

0,853

0,789

0,731

0,677

0,627

0,582

0,540

0,502

0,467

0,434

0,404

0,376

0,351

0,327

0,305

0,285

9

0,914

0,837

0,766

0,703

0,645

0,592

0,544

0,500

0,460

0,424

0,391

0,361

0,333

0,308

0,284

0,263

0.243

10

0,905

0,820

0,744

0,676

0,614

0,558

0,508

0,463

0,422

0,386

0,352

0,322

0,295

0,270

0,247

0,227

0,208

11

0,896

0,804

0,722

0,650

0,585

0,527

0,475

0,429

0,388

0,350

0,317

0,287

0,261

0,237

0,215

0,195

0,178

12

0,887

0,789

0,701

0,625

0,557

0,497

0,444

0,397

0,356

0,319

0,286

0,257

0,231

0,208

0,187

0,168

0,152

13

0,879

0,773

0,681

0,601

0,530

0,469

0,415

0,368

0,326

0,290

0,258

0,229

0,204

0,182

0,163

0,145

0,130

14

0,870

0,758

0,661

0,577

0,505

0,442

0,388

0,340

0,299

0,263

0,232

0,205

0,181

0,160

0,141

0,125

0,111

15

0,861

0,743

0,642

0,555

0,481

0,417

0,362

0,315

0,275

0,239

0,209

0,183

0,160

0,140

0,123

0,108

0,095

Додаток 5

ВІДСОТКОВИЙ ФАКТОР ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ОДНІЄЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ АНУЇТЕТУ

Періоди

Відсоткова ставка

1 \%

2 \%

3 \%

4 \%

5 \%

6 \%

7 \%

8 \%

9 \%

10 \%

11 \%

12 \%

13 \%

14 \%

15 \%

16 \%

17 \%

1

0,990

0,980

0,971

0,962

0,952

0,943

0,935

0,926

0,917

0,909

0,901

0,893

0,885

0,877

0,870

0,862

0,855

2

1,970

1,942

1,913

1,886

1,859

1,833

1,808

1,783

1,759

1,736

1,713

1,690

1,668

1,647

1,626

1,605

1,585

3

2,941

2,884

2,829

2,775

2,723

2,673

2,624

2,577

2,531

2,487

2,444

2,402

2,361

2,322

2,283

2,246

2,210

4

3,902

3,808

3,717

3,630

3,546

3,465

3,387

3,312

3,240

3,170

3,102

3,037

2,974

2,914

2,855

2,798

2,743

Подпись: 1965

4,853

4,713

4,580

4,452

4,329

4,212

4,100

3,993

3,890

3,791

3,696

3,605

3,517

3,433

3,352

3,274

3,199

Б

5,795

5,601

5,417

5,242

5,076

4,917

4,767

4,623

4,486

4,355

4,231

4,111

3,998

3,889

3,784

3,685

3,589

7

6,728

6,472

6,230

6,002

5,786

5,582

5,389

5,206

5,033

4,868

4,712

4,564

4,423

4,288

4,160

4,039

3,922

8

7,652

7,326

7,020

6,733

6,463

6,210

5,971

5,747

5,535

5,335

5,146

4,968

4,799

4,639

4,387

4,344

4,207

9

8,566

8,162

7,786

7,435

7,108

6,802

6,515

6,247

5,995

5,759

5,537

5,328

5,132

4,946

4,772

4,607

4,451

10

9,471

8,983

8,530

8,111

7,772

7,360

7,024

6,710

6,418

6,145

5,889

5,650

5,426

5,216

5,019

4,833

4,659

11

10,37

9,787

9,253

8,760

8,306

7,887

7,499

7,139

6,805

6,495

6,207

5,938

5,687

5,453

5,234

5,029

4,836

12

11,25

10,57

9,954

9,385

8,863

8,384

7,947

7,536

7,161

6,914

6,492

6,194

5,918

5,660

5,421

5,197

4,988

13

12,13

11,35

10,63

9,986

9,394

8,853

8,358

7,904

7,487

7,103

6,750

6,424

6,122

5,842

5,583

5,342

5,118

14

13,00

12,11

11,29

10,56

9,899

9,295

8,746

8,244

7,786

7,367

6,982

6,628

6,303

6,002

5,724

5,468

5,229

15

13,86

12,85

11,94

11,12

10,38

9,712

9,108

8,560

8,061

7,606

7,191

6,811

6,462

6,142

5,847

5,575

5,324