Стратегічний аналіз - Навчальний посібник (Головко Т. В., Сагова С. В.)

Розділ І

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Мета курсу «Стратегічний аналіз» — засвоєння знань з методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Програма курсу призначена для студентів магістерської підготовки, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит підприємницької діяльності» усіх форм навчання.

Вивчення курсу «Стратегічний аналіз» ґрунтується на знаннях теорії та практики економічного аналізу, мікроекономіки, менеджменту, фінансів, статистики, бухгалтерського обліку, аудиту.

Програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання і використання міжнародного досвіду.

Тема 1. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Концептуальні засади стратегічного аналізу. Суть, зміст та зав­дання стратегічного аналізу, сфера його застосування. Економічна стратегія як сукупність господарських дій, спрямованих на ефективну виробничу, збутову, фінансову та інші види діяльності підприємства.

Аналітичні методи збуту. Розробка та оцінка багатоваріантних прогнозів відповідно до стратегії розвитку підприємства. Інформаційна база стратегічного аналізу. Умови, фактори, можливості макросередовища і мікросередовища, в яких здійснюється господарська діяльність підприємства.

Оцінка та аналіз грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі підприємства. Фактор часу в оцінці теперішньої і майбутньої вартості грошових потоків, цінних паперів, в інвестиційній діяльності.

Ануїтет, його різновиди і використання в стратегічному аналізі.

Тема 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Обсяг виробництва, його прогнозування. Методи визначення оптимального обсягу виробництва. Виробнича функція, її значення в стратегічному аналізі обсягів виробництва.

Витрати виробництва, їх оптимізація. Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію максимізації прибутку, мінімізацію витрат або припинення діяльності.

Тема 3. СТРАТЕГІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок та прогнозування. Стратегічна політика структури капіталу підприємства. Аналіз структури капіталу та прогнозні показники діяльності підприємства.

Оцінка фінансового левериджу і його зв’язок зі структурою капіталу.

Прогноз структури капіталу відповідно до стратегії розвитку підприємства і показників, зумовлених нею.

Тема 4. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, його значення в управлінні підприємством. Прогнозне моделювання фінансових показників. Види моделей, їх зміст і призначення.

Прогноз складових елементів бізнесу.

Стратегічна оцінка матеріальних затрат, затрат на оплату праці і відрахувань, пов’язаних з ними.

Прогноз фінансових операцій з оновлення основного капіталу підприємства. Моделювання грошового потоку.

Інтегрована модель показників прогнозної фінансової звітності.

Тема 5. СТРАТЕГІЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Обґрунтування доцільності інвестицій у виробництво, цінні папери, їх зв’язок зі стратегією розвитку підприємства. Критерії прийняття інвестиційних рішень. Оцінка ефективності інвестиційної стратегії.

Аналіз доцільності інвестицій без ризику. Методи «внутрішньої ставки доходу», «середньої ставки доходу», «чистої теперішньої вартості», «періоду окупності», «індексу прибутковості».

Стратегічна оцінка інвестиційної діяльності з ризиком. Методи «еквівалента певності», «чутливості реагування».