Стратегічний аналіз - Навчальний посібник (Головко Т. В., Сагова С. В.)

5.1. види інвестиційних проектів

Інвестиції — процес взаємодії двох сторін: підприємця (ініціатора проекту) та інвестора (який фінансує проект).

Усі інвестиції можна поділити на дві основні групи:

портфельні;

реальні.

Портфельними інвестиціями називаються вкладення капіталу в групу проектів, наприклад, придбання цінних паперів різних підприємств.

Реальні інвестиції — це фінансові вкладення в конкретний, як правило, довгостроковий проект і зазвичай пов’язані з придбанням реальних активів.

За об’єктом використання розрізняють:

інвестиції в майно (матеріальні інвестиції), наприклад, інвестиції в обладнання, будівлі, запаси матеріалів;

фінансові інвестиції — вкладення в фінансове майно, придбання прав на участь в справах інших підприємств (наприклад, придбання акцій, інших цінних паперів);

нематеріальні інвестиції — це інвестиції в нематеріальні цінності, наприклад, в підготовку кадрів, дослідження і розробки, рекламу.

За Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку № 25 «Облік інвестицій» виділяють короткострокові та довгострокові інвестиції.

Короткострокові інвестиції — інвестиції строком до одного року задля вигідного розміщення тимчасово вільних грошових коштів. Це, як правило, інвестиції у цінні папери (ринкові), які легко реалізуються.

Довгострокові інвестиції — кошти, вкладені на тривалий строк (понад рік) в юридично самостійні підприємства заради їх прид­бання, впливу на них чи для одержання додаткового прибутку.

Довгострокові вкладення — це інвестиції в облігації, акції, спеціальні фонди (пенсійний фонд, фонд погашення облігацій) та матеріальні необоротні активи.

В умовах ринкової економіки існує багато можливостей для інвестицій. Разом з тим будь-яке підприємство має обмежені фінансові ресурси, придатні для інвестицій. Тому постає завдання оптимізації інвестиційного портфеля.

Крім того, існує фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди відбувається в умовах невизначеності, ступінь якої може значно змінюватися. Так, в момент придбання нових основних за­собів неможливо точно передбачити економічний ефект цієї операції. Нерідко рішення приймається інтуїтивно.