Стратегічний аналіз - Навчальний посібник (Головко Т. В., Сагова С. В.)

4.5. узагальнююча балансова модель фінансової звітності

Будь-який бізнес в економічній системі розглядається як самостійна одиниця діяльності, незалежно від власників капіталу. Він повинен мати план дій з переліком фінансових показників, основним з яких є прибуток. Щоб спланувати прибуток, підприємство повинно насамперед точно спрогнозувати свої прибутки і витрати, бути впевненим в тому, що воно зможе реалізувати певну кількість своєї продукції за визначеною ціною, точно знати вартість виробництва і збуту кожного виробу. Відсутність такого роду інформації свідчить про ризикованість діяльності підприємства.

Прогнозна фінансова звітність є інформаційним орієнтиром для діяльності підприємства, спрямованої на досягнення поставленої мети. Історична звітність відображає вихідний фінансовий стан, прогнозована звітність — майбутній дохід, витрати і прибуток, які використовуються у фінансовій моделі, та майбутній фінансовий стан підприємства.

Таким чином, прогнозована фінансова звітність є інфор- маційною базою керування підприємством. Робота менедже- ра полягає у формулюванні стратегії розвитку бізнесу, забезпеченні прогнозною інформацією і прогнозною фінансовою звітністю.

Прогнозна та історична фінансова звітності складаються з бух­галтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і представлені у прогнозній балансовій моделі (табл. 4.8). При аналізі сегментів господарських операцій зі створення стартового капіталу, заміни устаткування, оренди, руху запасів і трудових витрат було встановлено, яким чином кожна операція вписується в балансове рівняння і відбивається на фінансовій структурі бізнесу.

Таблиця 4.8

ПРОГНОЗНА БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ ОПЕРАЦІЙ НА НАСТУПНИЙ РІК

Операції (тис. грн.)

Активи

=

Зобов’язання

Довгострокові

Амортизація

Запаси

Дебітори

Грошові кошти

Довгострокові

Кредитори

Податки до сплати

Дивіденди до сплати

Прибутки та збитки

Матеріали

Незавершене виробництво

Готова продукція

Акціонерний капітал

Нерозподілений прибуток

Позиковий капітал (кредит)

Подпись: 1151

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Початковий баланс

2295

– 690

225

240

555

870

51

3546

1200

1038

300

645

183

180

 

2. Сплата зобов’язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Податки до сплати

 

 

 

 

 

 

–183

 

 

 

 

 

–183

 

 

2.2. Дивіденди до сплати

 

 

 

 

 

 

–180

 

 

 

 

 

 

–180

 

3. Купівля матеріалів

 

 

2370

 

 

 

 

 

 

 

 

2370

 

 

 

4. Витрати виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Матеріальні витрати

 

 

–2325

2325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Прямі витрати на оплату праці

 

 

 

795

 

 

–795

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Непрямі витрати на оплату праці

 

 

 

480

 

 

– 480

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.8

Операції (тис. грн.)

Активи

=

Зобов’язання

Довгострокові

Амортизація

Запаси

Дебітори

Грошові кошти

Довгострокові

Кредитори

Податки до сплати

Дивіденди до сплати

Прибутки та збитки

Матеріали

Незавершене виробництво

Готова продукція

Акціонерний капітал

Нерозподілений прибуток

Позиковий капітал (кредит)

Подпись: 1161

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.4. Загальновиробничі витрати

 

 

 

765

 

 

 

 

 

 

 

765

 

 

 

4.5. Амортизація

 

–210

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Страхування

 

 

 

330

 

 

 

 

 

 

 

330

 

 

 

5. Продаж і просування продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Надходження від продажу

 

 

 

 

 

8400

 

 

 

 

 

 

 

 

8400

5.2. Витрати на просування продукції на ринок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2616

 

 

–2616

6. Придбання основних засобів

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

 

 

 

7. Перевірочний баланс

2865

–900

270

5145

555

9270

–1587

15 618

1200

1038

300

7296

0

0

5784

Закінчення табл. 4.8

Операції (тис. грн.)

Активи

=

Зобов’язання

Довгострокові

Амортизація

Запаси

Дебітори

Грошові кошти

Довгострокові

Кредитори

Податки до сплати

Дивіденди до сплати

Прибутки та збитки

Матеріали

Незавершене виробництво

Готова продукція

Акціонерний капітал

Нерозподілений прибуток

Позиковий капітал (кредит)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8. Переміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Виробничих витрат

 

 

 

– 4860

4860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Реалізованої продукції за виробничою собівартістю

 

 

 

 

– 4785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–4785

8.3. Надходження від дебіторів

 

 

 

 

 

–8265

8265

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Виплати кредиторам

 

 

 

 

 

 

–5514

 

 

 

 

–5514

 

 

 

9.1. Податки до сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

–240

9.2. Дивіденди до сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

–240

10. Перевірочний баланс

2865

–900

270

285

630

1005

1164

5319

1200

1038

300

1782

240

240

519

11. Перерозподіл прибутку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519

 

 

 

 

–519

12. Прогнозний баланс

2865

–900

270

285

630

1005

1164

5319

1200

1557

300

1782

240

240

0

Подпись: 117

Прогнозна балансова модель (табл. 4.8) відображає початковий баланс, на основі якого фінансова служба підприємства прог­нозує доходи, витрати і прибутки. Початковий баланс у сумі 3546 тис. грн. розкриває зміст і структуру активів, а також зміст і структуру зобов’язань. Необоротні активи початкового балансу дорівнюють 45 \% — ((2 295 000 – 690 000) / 3 545 000) × 100 \%, оборотні — 55 \%, довгострокові зобов’язання — 72 \% — ((1 200 000 + 300 000 + 1 038 000) / 3 546 000) × 100 \%, короткострокові зобов’язання — 28 \%. У прогнозі на наступний рік передбачається:

— погашення боргів за податками на суму 183 тис. грн. (див. р. 2), що відображено у зменшенні грошових коштів і податків до сплати на 183 тис. грн.;

— виплата дивідендів на суму 180 тис. грн., що відображено в активі і зобов’язаннях від’ємними величинами. Внаслідок цієї операції передбачається зменшення грошових коштів та зобов’язань на ту ж величину.

Для виробничої діяльності підприємством запланована купівля матеріалів (основних і допоміжних) на суму 2370 тис. грн., що відображено додатною величиною в статті «Матеріали» активу балансу і відповідно в статті «Кредитори» зобов’язань.

Операція 4.1 балансової моделі відбиває передбачувані затрати матеріалів у процесі виробництва на суму 2325 тис. грн., що зафіксовано від’ємною величиною у графі «Матеріали» і збільшення витрат на виробництво на цю ж суму, що показано додатною величиною у графі «Незавершене виробництво».

Для перетворення матеріалів на готову продукцію прогнозуються витрати на оплату праці, з них 795 тис. грн. — прямі, 480 тис. грн. — непрямі витрати (див. р. 4.2 і 4.3).

У прогнозованій моделі витрати на оплату праці є витратами виробництва і тому відображаються в графі «Незавершене вироб­ництво» додатною величиною з компенсуванням за графою «Гро­шові кошти» від’ємною величиною.

Операція 4.4 показує загальновиробничі витрати, які є складовою частиною постійних витрат підприємства і зумовлені управлінням процесом виробництва продукції. Ці витрати включаються в затрати виробництва і балансуються кредиторською заборго­ваністю.

Прогнозована річна сума амортизації становить 210 тис. грн. Вона фіксується додатним числом у графі «Незавершене виробництво» і балансується від’ємним числом графи «Амортизація» (р. 4.5).

У р. 4.6 відображається операція страхування майна підприєм­ства. Її прогнозна сума 330 тис. грн. фіксується в графах «Незавершене виробництво» і «Кредитори».

Операція 5.1 показує прогнозовану суму чистого дохо- ду (виручки) від реалізації продукції (без податку на додану вартість).

Сума 8400 тис. грн., що характеризує обсяг реалізації, фіксується як дебіторська заборгованість з балансуванням за графою «Прибутки та збитки».

Витрати на просування товарів на ринок у сумі 2616 тис. грн. є витратами обігу і включають витрати на збут, оплату праці працівників, зайнятих у сфері обігу. Для їхнього відокремлення від виробничих витрат, вони відносяться прямо на зменшення прибутку підприємства, що відображається від’ємною величиною у графі «Прибутки та збитки» (р. 5.2) і додатною — у графі «Кредитори».

Операція 6 показує прогнозовану величину придбання основних засобів (570 тис. грн.) за рахунок кредитів, що зафіксовано в активі (графа «Довгострокові активи») і в зобов’язаннях (графа «Кредитори»).

Р. 7 відображає перевірочний баланс, що формується як сума р. 1—6 за всіма графами прогнозної балансової моделі на наступ­ний рік.

Прогнозним балансом передбачений залишок незавершеного виробництва на суму 285 тис. грн. Шляхом вирахування із загальної суми незавершеного виробництва, зафіксованої у р. 7, величини залишку незавершеного виробництва на кінець прогнозованого періоду одержуємо величину прогнозованої виробничої собівартості готової продукції (4860 тис. грн.). На цю суму оприбутковується готова продукція (р. 8.1 графи «Готова продукція») шляхом зменшення на цю величину витрат на виробництво.

Залишок готової продукції на кінець прогнозованого періоду становить 630 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції за прогнозованою виробничою собівартістю розраховується за графою «Готова продукція» алгебраїчним підсумовуванням р. 7, 8.1 і 10 (555 000 + 4 860 000 – 630 000 = 4 785 000 грн.). Ця величина відображається у графі «Готова продукція» та графі «Прибутки і збитки».

Надходження грошових коштів від покупців на суму 8265 тис. грн. зменшує на цю суму дебіторську заборгованість.

Прогнозовані грошові виплати реєструються в графі «Грошові кошти» активів (–5514 тис. грн.) і в графі «Кредитори» зобо­в’язань.

Прогнозована балансова модель передбачає виплату податків у сумі 240 тис. грн. (р. 9.1 графи «Податки до сплати») і нарахування дивідендів на суму 240 тис. грн. (р. 9.2 графи «Дивіденди до сплати»). На ці ж суми зменшується прогнозований прибуток (графа «Прибутки і збитки»).

Прибуток, який залишився (519 тис. грн.) являє собою нерозподілений прибуток підприємства і фіксується в графі «Нерозподілений прибуток».

Р. 12 «Прогнозний баланс» відображає активи і зобов’язання підприємства на майбутній період. Ці суми знаходяться підсумовуванням даних відповідних граф.

Досліджувана балансова модель на майбутній рік включає:

початковий баланс (р. 1);

прогнозовані операції на майбутній рік (р. 2—9.2);

прогнозний баланс на кінець визначеного періоду часу (р. 12);

показники прибутків та збитків (графа «Прибутки і збитки», р. 5.1 —9.2);

прогноз грошового потоку (графа «Грошові кошти», р. 1—10).

Прогнозована балансова модель проста за формою, але містить всю аналітичну інформацію, необхідну для складання форм фінансової звітності, прогнозного аналізу структури активів та зобов’язань. Так, наприклад, у початковому і прогнозному балансах активи і зобов’язання розташовуються від більш до менш довгострокових, спочатку наводяться позаоборотні активи, а потім оборотні засоби; запаси, що відносяться до поточних активів, передують більш ліквідним активам — дебіторській заборгованості і грошовим коштам. Аналогічно, капітал та довгострокові зобов’язання розташовуються перед поточними зобов’язаннями. Оскільки у графі «Прибутки і збитки» наведено прибутки і витрати прогнозованого періоду, вона дається в розділі зобов’язань останньою. Прогнозований період часу не тільки передбачає розмір прибутку, а й порядок його використання.

Прибуток — це показник економічного зростання масштабів основної діяльності підприємства за певний період. За даними прогнозної балансової моделі операцій на май- бутній рік, прогнозний фінансовий результат має такий вигляд:

(тис. грн.)

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)    8400

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів,

робіт, послуг)      4785

3. Валовий прибуток        3615

4. Витрати на збут            2616

5. Фінансовий результат від операційної діяльності               999

6. Спрямування прибутку на:

а) платежі у бюджет         240

б) сплату дивідендів         240

7. Нерозподілений прибуток          519

Кожен показник прибутку розкриває його зміст. Показник прибутку в сумі 999 тис. грн., тобто прибуток до сплати податків і дивідендів, використовується в багатьох аналітичних розрахунках і відображає результат діяльності підприємства.

Наведена прогнозна балансова модель розроблена на наступ­ний рік. Зі зміною умов бізнесу корегуються вихідні прогно- зовані дані і відповідно до цього змінюється прогнозний баланс та звіт про фінансові результати. Прогнозні балансові моделі можна розробляти і на коротші періоди часу — квартал, місяць.

Певної уваги заслуговує методика прогнозування руху грошових коштів (грошового потоку).

Прогнозування грошового потоку є основою управління коштами підприємства. Воно показує кількісну потребу в грошових коштах, допомагає визначити, яку частину вільних коштів можна інвестувати і на який термін, дає змогу заздалегідь визначити потребу в кредитах, надаючи в такий спосіб можливість фінансовій службі підприємства одержувати кредит на найвигід­ніших умовах.

Прогнозування прибутків, балансу і руху грошових коштів дає змогу сформувати загальну картину фінансового стану підприємства на будь-який період часу, а також визначити можливі фінансові потреби, що випливають з операцій, передбачених у плані.

Аналіз даних прогнозної моделі показує, що вона містить пов­ну інформацію про рух грошових коштів за певний період часу (рік). У графі «Грошові кошти» (р. 1—10) наведено прогнозну інформацію щодо джерел надходжень і витрат грошових коштів протягом усього майбутнього періоду часу. Цей баланс грошових коштів відображено у табл. 4.9, яка містить перегруповані дані прогнозної балансової моделі.

Наведені в табл. 4.9 дані характеризують прогнозований грошовий потік підприємства. Проте річна прогнозна модель грошового потоку охоплює занадто великий інтервал часу. Тому доціль­но прогнозувати рух коштів також на більш короткі інтервали часу: квартал, місяць, використовуючи модель прогнозного грошового потоку, відображену в табл. 4.10, і дані графи «Грошові кошти» помісячних балансових прогнозів на наступний рік.

Таблиця 4.9

БАЛАНС ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРОГНОЗНИЙ РІК

Зміст операції

Сума (тис. грн.)

Рядок прогнозного балансу

1. Залишок коштів на початок прогнозованого періоду

51

1

2. Надходження від дебіторів

8265

8.3

3. Усього надходжень із початковим залишком

8316

4. Сплата податків

183

2.1

5. Виплата дивідендів

180

2.2

6. Витрати на оплату праці

1275

4.2 і 4.3

7. Виплати кредиторам

5514

8.4

8. Загальні витрати

7152

9. Залишок коштів на кінець прогнозованого періоду

1164

 

Аналіз внутрішньорічного прогнозу грошового потоку показує, що з січня по червень наступного року включно, за прогнозом, існують надлишкові кошти, а з липня по жовтень передбачається їх дефіцит. Маючи помісячні прогнозні дані про рух гро­шових коштів, фінансовий менеджер заздалегідь планує, як використати надлишкові кошти із січня по червень, і приймає рішення щодо залучення короткострокових кредитів на строк з липня по вересень включно.

Аналіз прогнозованого грошового потоку на наступний рік свідчить про необхідність його прогнозування з розбивкою на внутрішньорічні інтервали: квартали, місяці і навіть тижні, що дасть можливість здійснювати ефективний контроль та управління діяльністю підприємства.

Таблиця 4.10

ГРОШОВИЙ ПОТІК НА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД

Операції (тис. грн.)

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

усього на рік

Подпись: 1231. Залишок грошових коштів на початок періоду

51

61

137

5

130

51

72

–144

–23

–58

17

150

51

2. Надходження від дебіторів

475

540

630

625

525

590

505

720

735

650

765

1505

8265

3. Усього надходжень із залишком

526

601

767

630

655

641

577

576

712

592

782

1655

8316

4. Сплата податків

15

15

15

14

14

14

15

15

15

17

17

17

183

5. Виплата дивідендів

180

180

6. Витрати на оплату праці

90

84

162

96

105

105

126

84

105

108

120

90

1275

7. Виплати кредиторам

360

365

405

390

485

450

580

500

650

450

495

384

5514

8. Разом витрат

465

464

762

500

604

569

721

599

770

575

632

491

7152

9. Залишок грошових коштів на кінець прогнозованого періоду

61

137

5

130

51

72

–144

–23

–58

17

150

1164

1164