Стратегічний аналіз - Навчальний посібник (Головко Т. В., Сагова С. В.)

Вступ

 

Подпись: Cтратегічний аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, є невід’ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання.

Економічна стратегія — це сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства.

В міру розвитку економіки керівники підприємств, головні бухгалтери та менеджери різних рівнів мають дедалі більше уваги приділяти розв’язанню стратегічних проблем, які зумовлюються перспективами розвитку підприємства. У цьому відношенні стратегічний аналіз тісно пов’язаний з плануванням, але де в чому відрізняється від нього. Планування — це програма практичних дій, тоді як аналіз економічної стратегії підприємства має дослідницький характер. Управлінські рішення, що приймаються керівництвом, можуть бути спрямовані не лише на реальні об’єкти господарської діяльності, а й на вдосконалення інформаційних моделей, які передбачають ефективну стратегію програмних завдань. При підготовці управлінських рішень треба брати до уваги різні аспекти діяльності підприємства: економічний, соціальний, організаційний, політичний, правовий та інші. Економічний аспект управління відіграє найважливішу роль і його необхідно передбачати на всіх рівнях управління виробництвом.

Стратегічний аналіз ґрунтується на матеріалах інших економічних дисциплін і його метою є засвоєння

студентами знань і методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування управлінських рішень, виявлення можливостей підвищення ефективності виробництва, фінансової та інвестиційної діяльності.

Вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами теоретичних основ стратегічного аналізу, викладених у другому розділі даного посібника, виконання самостійних робіт з кожної теми та написання реферату. У третьому розділі за кожною темою студентам пропонуються для самостійного вивчення конкретні питання за допомогою рекомендованих літературних джерел і виконання практичних завдань. Для кращого засвоєння матеріалу та виконання самостійної роботи в посібнику подаються методичні вказівки до виконання і оформлення самостійної роботи.

Авторами розділів є: Т. В. Головко, канд. екон. наук, доц. — вступ, розділи І, ІІ (теми 1, 2, 3, 4), розділ ІІІ; С. В. Сагова, ст. виклад. — розділ ІІ (тема 5), короткий термінологічний словник.