Стратегічний аналіз - Навчальний посібник (Головко Т. В., Сагова С. В.)

Содержание

Читать: АнтоацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ І
Читать: Розділ ІІ
Читать: Тема 1. стратегІчний аналІз, його мІсце в управлІннІ економІкою пІдприЄмства
Читать: 1.1. концептуальні засади стратегічного аналізу
Читать: 1.2. суть, зміст та завдання стратегічного аналізу. сфера його застосування
Читать: 1.3. економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій
Читать: 1.4. методи стратегічного аналізу середовища підприємства
Читать: 1.5. Інформаційна база стратегічного аналізу
Читать: Тема 2. аналІз стратегІЇ виробничоЇ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 2.1. прогнозування в діяльності підприємства: поняття, роль, види і методи
Читать: 2.2. маркетинг у системі оцінки стратегії виробничої діяльності
Читать: 2.3. виробнича діяльність і закон спадаючої віддачі
Читать: 2.4. прогнозування обсягу виробництва
Читать: 2.5. методи визначення оптимального обсягу виробництва
Читать: 2.6. виробнича функція, її значення в стратегічному аналізі обсягів виробництва
Читать: 2.7. витрати виробництва, їх оптимізація
Читать: 2.8. оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату
Читать: Тема 3. стратегІя структури капІталу пІдприЄмства
Читать: 3.1. структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок та прогнозування
Читать: 3.2. політика стратегії структури капіталу
Читать: 3.3. аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку і показників, зумовлених нею
Читать: Тема 4. стратегІчний аналІз показникІв дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 4.1. стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом
Читать: 4.2. моделювання прогнозу фінансових показників
Читать: 4.3. моделі прогнозної фінансової звітності
Читать: 4.4. прогнозування складових елементів бізнесу
Читать: 4.5. узагальнююча балансова модель фінансової звітності
Читать: Тема 5. стратегІя прийняття ІнвестицІйних рІшень
Читать: 5.1. види інвестиційних проектів
Читать: 5.2. визначення початкових витрат при здійсненні інвестиційної діяльності
Читать: 5.3. критерії доцільності вибору інвестиційних проектів
Читать: 5.4. оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень
Читать: 5.5. врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів
Читать: Завдання для самостІйноЇ роботи І методичнІ вказІвки щодо виконання та оформлення самостІйноЇ роботи
Читать: 1. методичні вказівки щодо виконання і оформлення самостійної роботи
Читать: 2. завдання для самостійної роботи
Читать: Короткий термІнологІчний словник
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Додатки