Місцеві фінанси - Навчальний посібник (М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова)

2.3. плани семІнарських І практичних занять

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

1. Місцеві фінанси — складова загальнодержавних фінансів.

2. Склад місцевих фінансів.

3. Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації.

4. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

Література: 14; 15; 25; 29; 49; 52.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

Місцеві бюджети, як система фінансових відносин.

Структура місцевих бюджетів та їх види.

Принципи формування місцевих бюджетів.

Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.

Література: 16; 23; 44; 46; 70; 74.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Поняття місцевих фінансових ресурсів, їх склад та струк­­тура.

Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

Характеристика складу доходів місцевих бюджетів.

Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Умови формування та основні напрями використання позабюджетних фондів.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кре­дитних відносинах.

Література: 9; 26; 29; 52; 53; 64; 102.

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Фінансове планування, особливості складання фінансових планів у бюджетній та виробничій сферах.

Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

Фінансування власних та делегованих державою повно- важень.

Основи кошторисного фінансування.

Література: 24; 40; 46; 52; 62; 74.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

Сутність міжбюджетних відносин в Україні.

Сфера дії міжбюджетних відносин.

Інструменти бюджетного регулювання в Україні. Їх особли­вості.

Суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюдже­тів з Державним бюджетом.

Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Література: 5; 6; 10; 11; 46; 54; 77; 99; 100.

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

Роль місцевих органів влади в управлінні фінансами та їх участь у бюджетному процесі.

Система касового виконання бюджету.

Організація фінансового контролю на місцевому рівні.

Література: 12; 20; 24; 40; 44; 45; 52; 58; 66; 91.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова місцевих фінансів.

Склад та структура доходів підприємств комунальної форми власності.

Склад та структура видатків підприємств комунальної фор­ми власності.

Прибуток підприємств комунальної форми власності та його розподіл.

Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та особливості їх організації.

Система показників оцінки фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

Література: 31; 34; 38; 39; 40.

Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах

Принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.

Моделі міжбюджетних відносин, які використовуються у світовій практиці.

«Вертикальне» та «горизонтальне» вирівнювання бюджетної забезпеченості в зарубіжних країнах.

Бюджетні трансферти в системі взаємодії різних рівнів влади.

Застосування світового досвіду організації місцевих фінан­сів в Україні.

Література: 2; 11; 25; 52; 60; 79; 84; 97; 100.