Місцеві фінанси - Навчальний посібник (М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1. типова програма
Читать: 2. навчально-методичне забезпечення
Читать: 2.1. методичнІ поради до вивчення курсу
Читать: 2.2. термІнологІчний словник
Читать: 2.3. плани семІнарських І практичних занять
Читать: 2.4. завдання для самостІйного вивчення програмного матерІалу
Читать: 2.5. ІндивІдуальна робота
Читать: 3. питання для підсумкового контролю
Читать: рекомендована лІтература
Читать: Додатки