Міжнародні фінанси - Навчальний посібник (Петрашко Л. П.)

Вступ

 

Навчальний курс «Міжнародні фінанси» є однією з основних дисциплін бакалаврської підготовки студен­тів. Він створює базу для майбутнього засвоєння багатьох дисциплін магістерського рівня підготовки.

Метою курсу є формування знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.

Основні завдання дисципліни спрямовані на:

вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів;

характеристику світового фінансового ринку та його сегментів;

використання основних фінансових інструментів;

дослідження особливостей фінансів транснаціональних корпорацій;

визначення ролі України у світовій фінансовій сфері;

окреслення проблеми заборгованості в системі міжнародних фінансів.

Предмет курсу — міжнародні фінансові потоки, їхній взаємозв’язок та регулювання.

 

 

 

Тема 1. Система міжнародних фінансів

Сутність та елементи системи міжнародних фінансів. Предмет та функції міжнародних фінансів. Поняття фінансового середовища. Взаємозв’язок міжнародних фінансів та світового економіч­ного середовища. Міжнародний рух капіталу та фактори, що його визначають. Глобалізація фінансового ринку. Фінансова інновація. Фінансові інструменти та технології. Суб’єкти міжнародних фінансів та їхня класифікація. Характеристика держави як суб’єкта міжнародних фінансів. Центральні банки як суб’єкти міжнародних фінансів. Статус міждержавних (міжнародних, регіональних) організацій.

Тема 2. Еволюція світової валютної системи

Поняття світової валютної системи та її функції. Види валютних систем. Основні складові валютної системи. Валюта. Валютні цінності. Умови конвертування валют. Паритет валют та його форми. Валютний кошик. Міжнародні розрахункові грошові одиниці (МРГО) та їхні види. Міжнародна валютна ліквідність. Резервні валюти. Валютний курс та його функції. Багатофакторність валютного курсу. Теорії регулювання валютного курсу. Теорія паритету купівельної спроможності. Теорія регульованої валюти. Теорія ключових валют. Теорія фіксованих паритетів та курсів. Теорія плаваючих валютних курсів. Поняття та види криз валютної системи. Еволюція світової валютної системи. Паризька валютна сис­тема та її структурні принципи. Генуезька світова валютна система. Валютні блоки та фонди. Бреттонвудська валютна система, її особливості та криза. Ямайська валютна система та її проблеми. Європейська валютна система.

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура

Фінансові ресурси світового господарства. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу. Поняття та структура міжнарод­ного фінансового ринку.

Процеси інтернаціоналізації фінансових ринків. Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри. Стадії розвитку міжнародного фінансового центру. Основні елементи й умови міжнародного фінансового центру. Лондон як світовий фінансовий центр. Характеристика Нью-Йорка як світового фінансового центру. Токіо як світовий фінансовий центр. Офшорні банківські центри та їхні види. Основні типи офшорних ринків.

Ринки золота: поняття, класифікація, особливості функціонування. Значення золота у валютній сфері. Операції з золотом. Золоті аукціони.

Тема 4. Валютні ринки та валютні операції

Поняття валютного ринку. Передумови створення сучасних валютних ринків та їхні особливості. Функції, основний товар та суб’єкти валютних ринків. Структура валютного ринку. Об’єми ринку та його розвиток. Механізми валютного ринку. Інструменти валютного ринку. Поняття валютної операції. Класифікація валютних операцій. «Спот»-ринок та його звичаї. Котирування валют та його види. Валютна позиція банку та її різновиди. Строковий валютний ринок. Форвардні валютні операції. Ф’ючерсні валютні операції. Валютні опціони. Валютні операції «своп» та їхні види. Арбітражні валютні операції.

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок

Міжнародний кредитний ринок та його структура. Оператори кредитного ринку. Світовий ринок банківських кредитів. Міжнародний кредит: поняття, принципи, функції та форми. Методи страхування ризиків за міжнародного кредитування. Міжнародний лізинг. Факторинг. Форфейтинг.

Міжнародний ринок боргових цінних паперів.

Інструменти зовнішнього фінансування. Інструменти світового ринку боргових цінних паперів. Довгострокові боргові папери. Класифікація облігацій. Базові характеристики облігацій. Облігації з фіксованою та плаваючою ставками. Короткострокові боргові папери. Середньострокові боргові папери. Структура світового ринку боргових цінних паперів. Ринок короткострокових боргових паперів.

Тема 6. Особливості функціонування євроринку

Євроринок. Євровалюта. Ринок євровалют та його специфічні характеристики. Учасники та інструменти ринку. Термінові депозити. Депозитні сертифікати та їхні види.

Євровалютний міжбанківський ринок. Учасники та інструмен­ти. Ризики суб’єктів міжбанківського ринку.

Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити. Форми євро­валютних кредитів. Вартість і процес надання кредиту. Процентна ставка за кредитом та її види. Процедура організації синдикованої позики. Методи зниження ризиків за надання синдикованого кредиту.

Єврооблігації та організація їхнього випуску. Ринок єврооблігацій та його інструменти. Єврооблігації в «євро». Ринок короткострокових боргових паперів. Ринок єврокомерційних паперів (ЕСР). Ринок євронот. Ринок деривативів. Поняття деривативів. Класифікація деривативів. Інструменти ринку.

Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій

Структура міжнародних інвестицій. Міжнародні портфельні інвестиції. Перепони для іноземних інвестицій. Основні ринки акцій. Капіталізація ринку. Фондова біржа та форми її організації. Системи встановлення рівня цін на фондових біржах. Основні ринки облігацій. Ринки акцій країн «третього світу» та їхні типи.

Міжнародна диверсифікація портфелів. Оцінка й управління інвестиціями. Інвестиційні механізми та індивідуальні інвестори. Інституціональні інвестори.

Тема 8. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)

Пряме зарубіжне інвестування: поняття та світові потоки. Мотивація прямого зарубіжного інвестування. Декомпозиція ризиків ТНК.

Зарубіжні філіали ТНК: джерела, форми та параметри їхнього фінансування. Мобілізація коштів системи ТНК. Фінансові зв’язки системи ТНК. Оподаткування міжнародної діяльності. Взаємовідносини філіалів ТНК з головною фірмою.

Система контролю й регулювання міжнародних грошових операцій. Управління грошовою готівкою. Стратегії та механізми підвищення ефективності управління готівковими коштами.

Валютні ризики потенційних збитків ТНК та управління ними. Види валютних ризиків: операційний, поточний валютні ризики, ризик потенційних збитків, пов’язаний з валютними перерахуваннями. Управління ризиками потенційних збитків: вимірювання ризику, прогнозування валютних курсів, система звітності, політика управління валютними ризиками.

Тема 9. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

Поняття міжнародних розрахунків. Типи та форми міжнародних розрахунків. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнарод­них операцій. Валютні кліринги та їхні форми.

Традиційні методи фінансування міжнародної торгівлі. Процес фінансування. Види акредитиву. Імпортний та експортний акредитиви. Сучасні технології й товарні акредитиви. Інші методи фінансування зовнішньої торгівлі. Інститути, що фінансують зовнішню торгівлю. Ризики та їхні види. Методи мінімізації затрат та ризиків у фінансуванні торгівлі.

Поняття платіжного балансу та взаємозв’язок рахунків. Способи використання інформації платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ. Стан рівноваги платіжного балансу. Оцінка позицій платіжного балансу. Економічні фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Процес правки платіжного балансу.

Тема 10. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

Міжнародне фінансове право. Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів. Міжнародна фінансова політика та її реалізація. Ринкове та державне регулювання валютних відносин. Валютна політика та її форми. Валютні обмеження. Міждержавне регулювання ціни золота. Податкова політика держави. Державне регулювання міжнародних кредитних відносин. Національне регулювання іноземних інвестицій.

Наднаціональна координація міжнародних валютно-фінансових відносин.

Тема 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Геополітика світового боргу. Показники зовнішнього боргу. Світова економіка та світовий борг.

Криза світової заборгованості. Основні недоліки системи регулювання світових потоків капіталу. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу.

Управління зовнішнім боргом. Світові інструменти боргу. Методи управління зовнішнім боргом. Правові аспекти регулювання боргу. Програмне управління зовнішнім боргом.

Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку

Національна валютна система, її елементи та еволюція розвит­ку. Валютний ринок України.

Платіжний баланс України та оцінка його позицій.

Міжнародне кредитування та фінансування України.

Зовнішній борг України в системі світової заборгованості. Структура зовнішнього боргу України. Державний зовнішній борг України та його реструктуризація. Приватний зовнішній борг України.

Проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах. Проблеми міжнародних фінансових відносин країн Співдруж­ності Незалежних Держав (СНД).

 

 
 

 

 

Розрахунок навчального часу, годин

Лекції

Семінари, практичні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студентів

Тема 1. Система міжнародних фінансів

2

2

4

Тема 2. Еволюція світової валютної системи

4

2

2

8

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура

2

4

2

4

Тема 4. Валютні ринки та валютні операції

6

4

2

10

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок

4

4

2

8

Тема 6. Особливості функціонування Євроринку

4

2

2

6

Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій

2

2

2

8

Тема 8. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)

4

2

2

4

Тема 9. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

4

4

2

6

Тема 10. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

2

2

2

Тема 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

4

2

2

6

Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку

2

2

2

4

Разом

40

32

20

70