Фінанси підприємств - Підручник (А. М. Поддєрьогін)

Содержание

Читать: 1.1. сутнІсть І функцІЇ фІнансІв пІдприЄмств
Читать: 1.2. грошовІ фонди та фІнансовІ ресурси
Читать: 1.3. основи органІзацІЇ фІнансІв пІдприЄмств
Читать: 1.4. фІнансова дІяльнІсть та змІст фІнансовоЇ роботи
Читать: 1.5. змІст та завдання управлІння фІнансами пІдприЄмств
Читать: 2.1. розрахунковІ й касовІ операцІЇ
Читать: 2.2. форми безготІвкових розрахункІв
Читать: 2.3. розрахунково-платІжна дисциплІна та ЇЇ вплив на фІнансово-господарську дІяльнІсть пІдприЄмств
Читать: 3.1. характеристика І склад грошових надходжень пІдприЄмств
Читать: 3.3. доходи вІд фІнансово-ІнвестицІйноЇ та ІншоЇ дІяльностІ
Читать: 3.4. формування валового І чистого доходу
Читать: 4.1. формування прибутку пІдприЄмства
Читать: 4.2. розподІл І використання прибутку
Читать: 5.1. сутнІсть оподаткування пІдприЄмств І податкова система
Читать: 5.2. оподаткування прибутку пІдприЄмств
Читать: 5.3. платежІ за ресурси
Читать: 6.1. сутнІсть І основи органІзацІЇ оборотних коштІв
Читать: 6.2. визначення потреби в оборотних коштах
Читать: 6.3. джерела формування оборотних коштІв
Читать: 6.4. показники стану І використання оборотних коштІв
Читать: 7.1. необхІднІсть та сутнІсть кредитування пІдприЄмств
Читать: 7.2. банкІвське кредитування пІдприЄмств
Читать: 7.3. небанкІвське кредитування пІдприЄмств
Читать: 8.1. сутнІсть основних засобІв та Їх вІдтворення
Читать: 8.2. показники стану та ефективностІ використання основних засобІв
Читать: 8.3. знос І амортизацІя основних засобІв
Читать: 8.4. сутнІсть І склад капІтальних вкладень
Читать: 8.5. джерела І порядок фІнансування капІтальних вкладень
Читать: 8.6. фІнансування ремонту основних засобІв
Читать: 9.1. оцІнка фiнансового стану пiдпpиЄмства, ЇЇ необхiднiсть i значення
Читать: 9.2. ІнформацІйне забезпечення оцІнки фІнансового стану пІдприЄмств
Читать: 9.3. показники фІнансового стану пІдприЄмства
Читать: 9.4. оцІнка лІквІдностІ та платоспроможностІ пІдприЄмства
Читать: 9.5. оцІнка фІнансовоЇ стІйкостІ пІдприЄмства
Читать: 9.6. комплексна оцІнка фІнансового стану пІдприЄмства
Читать: 11.1. фІнансова санацІя пІдприЄмства, ЇЇ економІчний змІст та порядок проведення
Читать: 11.2. санацІйний аудит
Читать: 11. 3. фІнансовІ джерела санацІЇ пІдприЄмств
Читать: 11.4. економІко-правовІ аспекти санацІЇ та банкрутства пІдприЄмств