Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Навчальний посібник (Терещенко О. О.)

АнотацІя

 

Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Київ 2003

ББК 65.290-93    Розповсюджувати та тиражувати

Т 35         без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

Рецензенти:

В. Ф. Столяров, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет технологій та дизайну) Б. В. Захожая, д-р екон. наук, проф. (Міжрегіональна академія управління персоналом)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-1428 від 11.07.02

 

Терещенко О. О.

Т 35                        Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

ISBN 966-574-441-0

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з організацією фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансуванням, управлінням Cash-flow, дивідендною політикою, фінансовими інвестиціями, оцінкою вартості підприємств, фінансовим контролінгом та бюджетуванням.

Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, бізнесменів, фінансових директорів, контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, працівників банків, консалтингових фірм і фінансових посередників. За допомогою посібника спеціалісти у фінансовій сфері мають можливість набути базової підготовки з питань організації фінансової діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані фінансові рішення.

ББК 52.290-93

Навчальне видання

ТЕРЕЩЕНКО Олег Олександрович

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Навчальний посібник

 

Редактор Т. Зарембо. Художник Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота. Коректор Л. Тютюнник. Верстка Н. Коломієць

Підписано до друку 05.12.02. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 32,20. Ум. фарбовідб. 32,64. Обл.-вид. арк. 35,53. Наклад 5000 прим. Зам. № 01-2396.

Київський національний економічний університет 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел./факс: (044) 458-00-66;  456-64-58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua

© О. О. Терещенко, 2003

ISBN 966-574-441-0