Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Навчальний посібник (Терещенко О. О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. капІтал пІдприЄмства та його економІчна сутнІсть
Читать: 1.2. змІст та основнІ завдання фІнансовоЇ дІяльностІ суб’ЄктІв господарювання
Читать: 1.3. фІнансова дІяльнІсть у системІ функцІональних завдань фІнансового менеджменту пІдприЄмства
Читать: 1.4. органІзацІя фІнансовоЇ дІяльностІ пІдприЄмств
Читать: 1.5. форми фІнансування пІдприЄмств
Читать: 1.6. критерІЇ прийняття фІнансових рІшень
Читать: 1.7. теоретичнІ джерела фІнансовоЇ дІяльностІ пІдприЄмств
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. критерІЇ прийняття рІшення про вибІр правовоЇ форми органІзацІЇ бІзнесу
Читать: 2.2. фІнансова дІяльнІсть суб’ЄктІв господарювання без створення юридичноЇ особи
Читать: 2.3. особливостІ фІнансовоЇ дІяльностІ приватних пІдприЄмств
Читать: 2.4. особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
Читать: 2.5. особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
Читать: 2.6. особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств
Читать: 2.7. фінансова діяльність кооперативів
Читать: 2.8. особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
Читать: 2.9. фінансова діяльність державних і казенних підприємств
Читать: 2.10. фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. власний капІтал, його функцІЇ та складовІ
Читать: 3.2. статутний капітал і корпоративні права підприємства
Читать: 3.3. резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
Читать: 3.4. збільшення статутного капіталу підприємства
Читать: 3.5. зменшення статутного капІталу пІдприЄмств
Читать: 3.6. звІт про власний капІтал
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства
Читать: 4.2. самофінансування підприємств
Читать: 4.3. збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків
Читать: 4.4. забезпечення наступних витрат i платежів
Читать: 4.5. чистий грошовий потік (cash-flow)
Читать: 4.6. показники cash-flow
Читать: 4.7. звіт про рух грошових коштів
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. зміст, значення та основні завдання дивідендної політики
Читать: 5.2. теорії в галузі дивідендної політики
Читать: 5.3. фактори дивідендної політики
Читать: 5.4. порядок нарахування дивідендів
Читать: 5.5. форми виплати дивідендів
Читать: 5.6. Інструменти дивідендної політики
Читать: 5.7. методи нарахування дивідендів
Читать: 5.8. оподаткування дивідендів
Читать: 5.9. ефективність дивідендної політики
Читать: Розділ 6
Читать: 6.1. позичковий капІтал пІдприЄмства, його ознаки та складовІ
Читать: 6.2. фінансові кредити
Читать: 6.3. облІгацІЇ пІдприЄмств
Читать: 6.4. комерцІйнІ кредити
Читать: 6.5. факторинг
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. реорганІзацІя як специфІчний напрям фІнансовоЇ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 7.2. загальні передумови реорганізації
Читать: 7.3. укрупнення пІдприЄмства
Читать: 7.4. реорганІзацІя пІдприЄмства, спрямована на його розукрупнення
Читать: 7.5. перетворення як особлива форма реорганізації підприємства
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. сутнІсть І класифІкацІя фІнансових ІнвестицІй пІдприЄмства
Читать: 8.2. довгострокові фінансові інвестиції
Читать: 8.3. поточні фінансові інвестиції
Читать: 8.4. оцінка доцільності фінансових інвестицій
Читать: 8.5. вІдображення вартостІ фІнансових ІнвестицІй у звІтностІ
Читать: Розділ 10
Читать: 10.1. компетенцІЇ фІнансових служб у сферІ зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 10.2. регулювання розподІлу виручки вІд зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ в ІноземнІй валютІ
Читать: 10.3. розрахунки при здІйсненнІ зовнІшньоекономІчних операцІй
Читать: 10.4. митне оформлення та оподаткування зовнІшньоторговельних операцІй
Читать: Розділ 11
Читать: 11.1. сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу
Читать: 11.2. стратегічний фінансовий контролінг
Читать: 11.3. оперативний фінансовий контролінг
Читать: 11.4. координація як центральна функція контролінгу
Читать: 11.5. внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу
Читать: 11.6. система раннього попередження і реагування (српр)
Читать: 11.7. методи контролінгу
Читать: 11.8. методи фІнансового прогнозування
Читать: Розділ 12
Читать: 12.1. бюджетування як функція фінансового контролінгу
Читать: 12.2. принципи бюджетування
Читать: 12.3. способи бюджетування
Читать: 12.4. система бюджетів на підприємстві
Читать: 12.5. визначення потреби підприємства в капіталі
Читать: 12.6. правила фінансування підприємств
Читать: 12.7. планування прибутків і збитків
Читать: 12.8. планування ліквідності
Читать: 12.9. планування показників балансу
Читать: 12.10. прогноз руху грошових коштів (cash-flow)
Читать: 12.11. бюджетний контроль та аналіз відхилень
Читать: Глосарій
Читать: Література
Читать: Додатки