Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

Список використаної літератури:

 

1.  Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.:

 

ВАТ „Поліграф книга”. – 2004. – 478 с.

 

2.  Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Податковий облік і звітність на підприємствах: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. –

448с.

 

3.  Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП).- Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 480с.;

4. Декрет Кабінету Міністрів України  „Про місцеві податки і збори”, із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 червня 1993 року N 3293-XII;

Закон України від 15 вересня 1995 р. N 329/95-ВР „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”, з наступними змінами і доповненнями;

Закон України від 18 лютого 1997 р. N 75/97-ВР „Про внесення змін до Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”, з наступними змінами і доповненнями;

5.  Закон         України          „Про   бухгалтерський         облік   і           фінансову       звітність         в

 

Україні” від 16.07.99р., з наступними змінами і доповненнями;

 

6. Закон   України  „Про   внесення  змін   до   Закону  України  „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 року з наступними змінами і доповненнями.

7. Закон України „Про лізинг” від 16.12.97 р., з наступними змінами і доповненнями;

8.  Закон України „Про плату за землю” від 3.07.92р., з наступними змінами і доповненнями;

9. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 року з наступними змінами і доповненнями.

10.Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 р. №

 

1201, з наступними змінами і доповненнями;

 

11.Закон України від 18 січня 2001 р. N 2240-III „Про загальнообов’язкове державне           соціальне   страхування   у   зв’язку   з   тимчасовою   втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, з наступними змінами і доповненнями;

Закон України від 2 березня 2000 р. N 1533-III „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, з наступними змінами

і доповненнями;

 

12.Закон України від 21.11.00р. №2181 „Про порядок погашення зобов’язань платників      податків   перед   бюджетами   та   державними   цільовими фондами”, з наступними змінами і доповненнями;

13.Закон України від 22.05.2003р. №889-ІV „Про податок з доходів фізичних осіб”, зі змінами.

Закон України від 23 вересня 1999 р. N 1105-XIV „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, з наступними змінами і доповненнями;

Закон України від 9 липня 2003 р. N 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з наступними змінами і доповненнями;

14.Іванов        Ю.Б.    Альтернативні           системи          оподаткування.         Монографія.   –

 

Харків: ХДЕУ, 2003. – 517 с.

 

15.Костюк Д., Кузнецов В Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. – 6-те вид., перероб. і доповн. – Х.: Фактор, 2003. – 216 с.;

16.Крисоватий А.І. Податковий глосарій: Слов. податк. термінів: Навч.- метод. вид. для студ., які навчаються за напрямком „Економіка і підприємництво”. – К.: За друга, 2002. 72 с. – Бібліогр.: с. 72

17.Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах         за    стандартами:    Монографія.    –    Тернопіль:    ВАТ

„Поліграфіст”, 2001. – 176 с.;

 

18.Мельник    В.М.    Оподаткування         підприємницької       діяльності       /           В.М.

 

Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Івашина. – Київ: Кондор, 2003.- 160 с.;

 

19.Панасюк    В.М.,   Ковальчук      Є.К.,    Бобівець         С.В.,    Податковий   облік:

 

Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.;

 

20.Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобівець С.В., Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с.;

21.Порядок ведення книги обліку доходів і витрат господарських операцій суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затверджений ДПАУ від 13.10.98 р. № 477, із змінами і доповненнями;

22.Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ

 

від 30.05.1997р. №165, зі змінами і доповненнями;

 

23.Порядок    заповнення    та         надання          податкової     декларації       з           ПДВ,

 

затвердженим наказом ДПА від 30.05.97 р., із змінами і доповненнями;

 

24.Спрощена система оподаткування, обліку і звітності у запитаннях і відповідях / Уклад. Я.М. Глібіщук. – К.: Тріада, 2003. – 64 с.

25.Указ Президента України від 28.06.99р. „Про внесення змін до указу президента від 03.07.98 р. № 727 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, із змінами і доповненнями;

26.Указ Президента України від 7 серпня 1998 року № 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні", із змінами і доповненнями.