Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

ГлосарІй:

 

1. Актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових наслідків      функціонування  системи  загальнообов'язкового  державного пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану та стабільності системи, докладний аналіз коротко- і  довгострокових фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі;

2. Алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22.04, 22.05, 22.06, 22.08;

3. Бартер (товарний обмін) - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається нарахування коштів  на  рахунки  продавця  для  компенсації  вартості  таких  товарів (робіт, послуг).

4.  Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності; прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що         дії    кредитора,    направлені    на    примусове    стягнення    майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості; заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна:   фізичної   особи,   на   яке   відповідно   до   закону   може   бути спрямовано      стягнення;   фізичної   особи   -   суб'єкта   підприємницької діяльності або юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому  законом,  або  при  їх  ліквідації  (зняття  з  реєстрації  як

суб'єкта підприємницької діяльності); заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості; заборгованість,  стягнення  якої  стало  неможливим  у  зв'язку  з  дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

5.  Безоплатно надані товари (роботи, послуги) - це: товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких угод; роботи та послуги, які надаються платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості; товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею в її виробничому або господарському обороті.

6.  Безповоротна фінансова допомога - це: сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод; сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після її списання, якщо така безнадійна заборгованість була попередньо включена до складу валових витрат кредитора; сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної

давності; основна сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних); сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

7. Бюджетне відшкодування - сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

8. Валютний дериватив - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу валютних деривативів установлюються Національним банком України;

9.  Відповідальне зберігання - господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або кількісних характеристик.

10.Господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

11.Гудвіл - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між           балансовою  вартістю  активів  підприємства  та  його  звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання  кращих  управлінських  якостей,  домінуючої  позиції  на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується у визначенні валових витрат платника податку.

12.Депозит (вклад) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних     операцій   встановлюються:  для   банківських  депозитів   - Національним           банком   України   відповідно   до   законодавства;   для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом.

13.Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма деривативів та порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.

14.Дивіденд - платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких  корпоративних  прав  (інвестиційних  сертифікатів)  у  зв'язку  з розподілом         частини   прибутку   такого   емітента,   розрахованого   за правилами бухгалтерського обліку.

15.Довічна пенсія з коштів Накопичувального пенсійного фонду - пенсійна виплата, сума якої визначається в договорі страхування довічної пенсії та сплачується у визначеному законом порядку застрахованій особі після досягнення нею пенсійного віку або членам її сім'ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом;

16.Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла  віку,  визначеного  договором.  Такий  договір  не  може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої  особи  або  нещасним  випадком  чи  хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій).

17.Доходи  з  джерелом  їх  походження  з  України  -  будь-які  доходи, отримані                  резидентами   або   нерезидентами   від   будь-яких   видів   їх діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидентами України, доходи     від    надання    резидентам    або    нерезидентам    в    оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад  транспорту,  приписаного  до  портів,  розташованих  в  Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого в Україні, доходи, отримані у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України, а також доходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що  перебувають під  контролем митних  служб  України  (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо).

18.Емісійний дохід - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від          продажу   власних   акцій   або   інших   корпоративних   прав   та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій або

інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів (при їх первинному розміщенні), або над ціною зворотного викупу при повторному  розміщенні  інвестиційних  сертифікатів  та  акцій інвестиційних фондів.

19.Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття        система   прав,   обов'язків   і    гарантій,   яка   передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів           Фонду      загальнообов'язкового      державного      соціального страхування України на випадок безробіття;

20.Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян                у  зв'язку  з  втратою  заробітної  плати  (доходу)  внаслідок тимчасової          втрати   працездатності   (включаючи   догляд   за   хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду           за   малолітньою   дитиною,   часткову   компенсацію   витрат, пов'язаних  із  народженням  дитини,  смертю  застрахованої  особи  або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується                   шляхом    сплати    страхових    внесків    власником    або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.

21.Застраховані особи - наймані працівники, а також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.

22.Зберігач - банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та відповідає вимогам

цього  Закону            щодо   зберігання      та         обслуговування         коштів

 

Накопичувального фонду;

 

23.Звичайна процентна ставка за депозит - процентна ставка, що встановлюється залежно від строків та розміру депозиту за рішенням платника    податку,   яке   має   бути   оприлюдненим  та   встановлювати однакові правила щодо укладення депозитного договору з будь-якими категоріями осіб   з   урахуванням   обмежень,   установлених   законом. Порядок оприлюднення інформації щодо умов укладення депозитного договору визначається для банківських установ Національним банком України, для небанківських фінансових установ - державним органом, визначеним законом. До депозитів не належать суми завдатку, внесеного як забезпечення договірних зобов'язань однією стороною договору перед іншою.

24.Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

25.Зворотний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

26.Ідентичні  товари  (роботи,  послуги)  -  товари  (роботи,  послуги),  що мають однакові характерні для них основні ознаки. Під час визначення ідентичності     товарів    беруться    до    уваги,    зокрема,    їх    фізичні характеристики, які не впливають на їх якісні характеристики і не мають суттєвого значення для визначення ознак товару, якість і репутація на ринку, країна походження та виробник. Незначні відмінності в їх зовнішньому вигляді можуть не враховуватися.

27.Інвестиційний податковий кредит - це відстрочка плати податку на прибуток,   що   надається   суб'єкту   підприємницької   діяльності   на

визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених  сум  у  вигляді  додаткових  надходжень  податку  через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм.

28.Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін   на   кошти  або   майно.  Інвестиції  поділяються  на   капітальні, фінансові та реінвестиції.

29.Інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) зі складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій, проведення техніко-економічних обстежень та інженерно- розвідувальних          робіт   з   будівництва   об'єктів,   розробка   технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об'єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також консультації економічного, фінансового      або   іншого   характеру,   пов'язані   з   такими   послугами (роботами).

30.Інкасація боргових вимог - банківська послуга з отримання за дорученням клієнта коштів від боржника такого клієнта у рахунок погашення його боргу або акцепту по векселях, чеках, інших розрахункових і товарних документах.

31.Інститути спільного інвестування (ІСІ) - інвестиційні фонди та взаємні фонди  інвестиційних  компаній,  корпоративні  інвестиційні  фонди  та пайові інвестиційні фонди, що створені відповідно до законодавства.

32.Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону.

33.Касовий метод − метод податкового обліку, за яким дата виникнення

податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій  вартості  поставлених  (або  тих,  що  підлягають  поставці) йому товарів (послуг).

34.Коефіцієнт страхового стажу - величина, що визначається відповідно до цього Закону для обрахування страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

35.Компанія з управління активами - юридична особа, яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності з управління активами в частині управління пенсійними активами та обирається за результатами тендера;

36.Консолідований іпотечний борг - зобов'язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону.

37.Корпоративні права - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів            у   разі   її   ліквідації   відповідно   до   чинного   законодавства, незалежно   від   того,   чи   створена   така   юридична   особа   у   формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.

38.Кошти - гривня або іноземна валюта.

 

39.Кредит - кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент. Кредит розподіляється на фінансовий

кредит, товарний кредит, інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики:

40.Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики: кошти, які залучаються юридичною особою-боржником (дебітором) від інших юридичних     або  фізичних  осіб  як  компенсація  вартості  випущених (емітованих) таким дебітором облігацій або депозитних сертифікатів. Правила емісії (випуску), продажу та погашення (викупу) зазначених цінних    паперів,   а   також   вимоги   до   їх   емітентів   встановлюються відповідним законодавством.

41.Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов: об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього Закону, та орендар  зобов'язаний  придбати  об'єкт  лізингу  у  власність  протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу; якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі    основних   фондів   лізингодавця  протягом  строку   перших   50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку              дії  лізингового  договору  на  весь  його  строк;  майно,  яке передається        у   фінансовий   лізинг,   є   виготовленим   за   замовленням лізингоотримувача (орендаря) та  після закінчення дії  лізингового договору                 не    може    бути    використаним    іншими    особами,    крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

42.Лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних        фондів   або   землі   у   користування   іншим   фізичним   чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. Операції з лізингу (оренди) цілісних майнових комплексів державних підприємств регулюються відповідним законодавством.

43.Ломбардна   операція   -   операція   фізичних   чи   юридичних   осіб   з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних       цінностей.  Ломбардні  операції  є  різновидом  кредиту  під заставу.

44.Лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність, у разі визнання такого гравця переможцем.

45.Магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) – пункт роздрібної торгівлі товарами (супутніми послугами), які знаходяться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків і зборів, базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного    регулювання   та   ліцензування   діяльності   з   роздрібної торгівлі товарами (супутніми такому продажу послугами), у тому числі підакцизними.

46.Марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату

акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України;

47.Маркування  алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів  - наклеювання           марки    акцизного   збору    в    порядку,   передбаченому Положенням  про  виробництво,  зберігання,  продаж  марок  акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

48.Матеріальний актив - основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів.

49.Мінімальна пенсія - державна соціальна гарантія, розмір якої визначається цим Законом;

50.Мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу);

51.Найманий   працівник   -   фізична   особа,   яка   працює   за   трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації або у фізичної особи;

52.Накопичувальний пенсійний рахунок - частина персональної облікової картки   в   системі   персоніфікованого   обліку,   яка   відображає   стан пенсійних активів   застрахованої   особи   в   накопичувальній   системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

53.Накопичувальний пенсійний фонд - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до цього Закону, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на

користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені цим Законом;

54.Недержавне пенсійне забезпечення - пенсійне забезпечення, яке здійснюється     недержавними     пенсійними     фондами,     страховими організаціями та банками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

55.Недержавний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

56.Незалежна професійна діяльність - діяльність, що полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів,  зубних  техніків),  адвокатів,  приватних  нотаріусів, аудиторів,  бухгалтерів,  оцінщиків,  інженерів  чи  архітекторів  та помічників            зазначених     осіб     або     осіб,     зайнятих     релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності, за  умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності, які згідно з абзацом другим пункту 1.8 цієї статті прирівнюються до найманої особи.

57.Нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

58.Непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку  або  визнані інвалідами, у  тому  числі  діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону;

59.Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності,

що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

60.Нерухоме майно (нерухомість) - об'єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), а також земля.

61.Об'єкт страхування на випадок безробіття - страховий випадок, із настанням  якого  у  застрахованої  особи  (члена  її  сім'ї,  іншої  особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг

62.Одиниця пенсійних активів Накопичувального фонду - одиниця виміру загальної вартості пенсійних активів Накопичувального фонду, що       накопичені  та   обліковуються  на   накопичувальному  пенсійному рахунку застрахованої особи, яка застосовується для визначення вартості пенсійних активів на момент їх оцінки;

63.Одноразова виплата - пенсійна виплата, що здійснюється в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку та в інших випадках на умовах та в порядку, визначених цим Законом за рахунок коштів Накопичувального фонду;

64.Однорідні товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), які не є ідентичними, мають подібні характеристики і складаються зі схожих компонентів, що дозволяє їм виконувати однакові функції та (або) бути взаємозамінними. Під час визначення однорідності товарів (робіт, послуг) беруться    до   уваги,   зокрема,  їх   якість,   наявність   товарного  знака, репутація на ринку, країна походження та виробник.

65.Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого            орендодавцем  на  умовах  інших,  ніж  передбачаються

фінансовим лізингом (орендою).

 

66.Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

67.Оренда жилих приміщень - господарська операція, яка передбачає надання жилого будинку або квартири її власником у користування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений строк або безстроково, для цільового використання та за орендну плату.

68.Оренда землі - господарська операція, яка передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок            здійснення    оренди    землі    встановлюється    відповідним законодавством.

69.Основні напрями інвестиційної політики - документ, який відповідно до вимог цього Закону визначає напрями та обмеження інвестування коштів Накопичувального фонду, рівні інвестиційного доходу, суми коштів на адміністративні витрати, видатки на фінансування оплати договорів        страхування   довічних   пенсій   та   одноразових   виплат   у відповідному році;

70.Особа - будь-яка з наведених нижче осіб, незалежно від того, чи є така особа резидентом чи ні: суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій; інша юридична особа, що не є суб'єктом підприємницької   діяльності;   фізична   особа   (громадянин,   іноземний громадянин  та   особа   без   громадянства),   яка   здійснює   діяльність, віднесену до підприємницької згідно з законодавством, або ввозить (пересилає) товари на митну територію України; представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

71.Пасивний  дохід  -  дохід,  отриманий  у  вигляді  процентів,  дивідендів,

роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових)

 

платежів за договорами оперативної оренди.

 

72.Пенсійний внесок - кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення". Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

73.Пенсійні активи Накопичувального фонду - грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов'язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді;

74.Пенсійні виплати - грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати;

75.Пенсіонер - особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом;

76.Пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом;

77.Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування - організація та ведення обліку відомостей про застраховану       особу,        що        використовуються        в        системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

78.Під капітальною інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає         придбання   будинків,   споруд,   інших   об'єктів   нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно з цим Законом.

79.Під реінвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

80.Під фінансовою інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.

81.Плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття   витрат   на   виробництво,   зберігання   та   реалізацію   марок акцизного збору. Розмір плати за марки акцизного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України;

82.Платник податку - особа, яка згідно з цим Законом зобов'язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України.

83.Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не           передбачають  нарахування  процентів  або   надання   інших   видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

84.Пов'язана особа - особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку; фізична особа або члени сім'ї фізичної          особи,   які   здійснюють  контроль  над   платником  податку. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її    чоловіка    (дружини);    посадова    особа    платника    податку, уповноважена  здійснювати  від  імені  платника  податку  юридичні  дії,

спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

85.Податкова адреса фізичної особи - місце постійного або переважного проживання платника податку, місце податкової реєстрації платника податку, визначене згідно з законодавством.

86.Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, визначена згідно з цим Законом.

87.Податковий агент - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений    підрозділ)   або    фізична   особа   чи    представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх організаційно- правового            статусу   та   способу   оподаткування   іншими   податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

88.Податковий вексель – це письмове безумовне грошове зобов'язання платника     податку  сплатити  до  бюджету  відповідну  суму  коштів  у порядку     та    терміни,   визначені   цим   Законом,   що    підтверджене комерційними банками шляхом авалю, який видається платником на відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється при імпорті товарів на митну територію України.

89.Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких           дозволяється    зменшення    суми     його     загального    річного оподатковуваного  доходу,  одержаного  за  наслідками  такого  звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

90.Податок - податок з доходів фізичних осіб; оподаткування - порядок,

пов'язаний   з   визначенням   об'єкта   оподаткування,   обчисленням   та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб; платник податку (у відповідних відмінках) - платник податку з доходів фізичних осіб.

91.Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з цим Законом.

92.Портфельна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із скупівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).

93.Поставка послуг − будь-які операції цивільно-правового характеру з виконання робіт, результатом виконання яких є передача нематеріальних активів, надання послуг, надання права на користування або розпорядження  товарами,  у  тому  числі  нематеріальними  активами,  а також з поставки будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного виконання робіт, надання послуг.  Поставка  послуг,  зокрема,  включає  надання  права  на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

94.Поставка товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами           купівлі-продажу,   міни,   поставки   та   іншими   цивільно- правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строку її поставки, а також операції з безоплатної поставки товарів та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем)   на   баланс   орендаря   (лізингоотримувача)   згідно   з

договорами  фінансової  оренди  (лізингу)  або  поставки  майна  згідно  з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

95.Постійне представництво нерезидента в Україні - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність                нерезидента     на     території     України.     До     постійних представництв,  зокрема,  відносяться:  місце  управління,  філіал,  офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до  постійних представництв прирівнюються резиденти, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення     у   нерезидента  цивільних  прав   та   обов'язків  (укладати договори  (контракти)  від  імені  нерезидента;  утримувати  (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу митниці). Резиденти, що з метою оподаткування прирівнюються до постійних представництв, не підлягають додатковій реєстрації в податкових органах як платники податку.

96.Працедавець  -  юридична  особа  (її  філія,  відділення,  інший відокремлений  підрозділ  чи  її  представництво)  або  фізична  особа  - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори (контракти) з найманими особами та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати цього податку до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.

97.Представники застрахованих осіб - профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

98.Представники роботодавців - організації роботодавців, їх об'єднання чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники);

99.Призовий фонд - сукупність призів, які підлягають виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її проведення.

100.     Продавець марок - державні податкові інспекції.

 

101.                 Продаж результатів робіт (послуг) - будь-які операції цивільно- правового характеру з надання результатів робіт (послуг), з надання права на      користування   або   на   розпоряджання   товарами,   у   тому   числі нематеріальними активами та іншими ніж товари, об'єктами власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами у межах договорів лізингу (оренди), продаж, передачу права на підставі авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

102.     Продаж  товарів  -  будь-які  операції,  що  здійснюються  згідно  з договорами          купівлі-продажу,   міни,   поставки   та   іншими   цивільно- правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

103.     Професійна   діяльність   з   управління   активами   в   частині пенсійних активів - професійна діяльність, що розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та пов'язана з управлінням пенсійними активами Накопичувального фонду з метою збереження їх вартості та отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб;

104.     Проценти      -      доход,      який      сплачується      (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених   на   визначений   строк   коштів   або   майна.   До   процентів включаються: платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; платіж за використання коштів, залучених у депозит;

платіж за придбання товарів у розстрочку.

 

105.     Пряма   інвестиція   -   господарська   операція,   яка   передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

106.     Рада  Накопичувального  фонду  -   вищий  колегіальний  орган управління  накопичувальною       системою       загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що створюється та діє в порядку, визначеному цим Законом;

107.     Резиденти   -    юридичні   особи   та    суб'єкти   підприємницької діяльності України,  що  не  мають  статусу  юридичної  особи  (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.

108.     Ринковий  збір   -   це   плата  за   торгові  місця  на   ринках  і   в павільйонах, на визначених майданчиках для торгівлі з використанням критих         та   відкритих   столів,   кіосків,   наметів,   лотків,   прилавків, транспортних засобів, візків, ручних візків та інших видів торгових місць.

109.     Роялті  -  платежі  будь-якого  виду,  одержані  як  винагорода  за користування        або   за   надання   права   на   користування   будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного             мовлення;      за      придбання      будь-якого      патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

110.     Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого.

 

111.     Самозайнята особа – платник єдиного або фіксованого податку, яка надає послуги іншій особі (виконує роботи на її користь) у межах цивільно-правового договору, прирівнюється до найманої особи з відповідним оподаткуванням отриманих нею доходів як заробітної плати,

якщо умови такого цивільно-правового договору передбачають надання таких послуг (робіт) протягом більше ніж одного календарного місяця за податковий рік.

112.     Сертифікат  фонду   операцій  з   нерухомістю  -   інвестиційний сертифікат, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону.

113.     Соціальні послуги -  послуги, що  надаються особам за  рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, визначених цим Законом;

114.     Справедлива ринкова ціна  -  це  ціна,  за  якою  товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати за відсутності будь-якого примусу, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг).

115.     Страхова   організація   -   юридична   особа,   виключним   видом діяльності якої є страхування життя, має відповідну ліцензію, видану в порядку, встановленому законодавством, та здійснює страхування і виплату довічних пенсій;

116.     Страховий  випадок  -  це  подія,  через  яку:  застраховані  особи втратили заробітну плату або інші передбачені законодавством України доходи внаслідок втрати роботи з незалежних від них обставин та зареєстровані в установленому порядку як безробітні, готові та здатні приступити до підходящої роботи і дійсно шукають роботу; застраховані особи опинилися в стані часткового безробіття;

117.     Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що  діяло  раніше,  та/або  підлягає  загальнообов'язковому  державному

пенсійному страхуванню згідно із Законом і за який сплачено страхові внески;

118.     Страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

119.     Страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до цього Закону;

120.     Страхувальники   -   роботодавці   та   застраховані   особи,   які сплачують страхові внески.

121.     Суб'єкти  страхування  на  випадок  безробіття  -  застраховані особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик;

122.       Супутні послуги − послуги, вартість яких включається відповідно до           норм   митного   законодавства   до   митної   вартості   товарів,   що експортуються або імпортуються.

123.     Тендер  -  відкритий  конкурс,  порядок  організації  та  проведення якого визначається цим Законом;

124.                 Товари - матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи,  що   використовуються  у   будь-яких  операціях,  крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

125.     Товарна    сільськогосподарська   продукція    -    це    продукція сільськогосподарського виробництва, призначена для реалізації;

126.     Товарний  дериватив  -  стандартний  документ,  який  засвідчує право продати та/або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу                    товарних    деривативів    установлюються    органом,    на    який покладаються функції регулювання товарного біржового ринку.

127.     Товарний  кредит  -  товари,  які  передаються  резидентом  або нерезидентом у  власність юридичним чи  фізичним особам  на  умовах

угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.

128.     Торгівля у  розстрочку -  господарська операція, яка  передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під процент.

129.     Туризм −  тимчасовий від'їзд фізичної особи з  місця  постійного проживання на строк у межах України від 1 до 365 діб, включаючи день від'їзду та приїзду; за межі України від 1 до 183 діб, включаючи день від'їзду та приїзду. Не вважається туризмом від'їзд фізичної особи з місця постійного проживання з метою працевлаштування, внаслідок виконання професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства або отримання виду на проживання чи права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.

130.     Туристичний агент − особа, що поставляє туристичний продукт від імені туристичного оператора та має ліцензію на турагентську діяльність відповідно до закону.

131.     Туристичний ваучер (путівка) − документ визначеної форми, що дає право туристу на отримання туристичної послуги або їх комплексу згідно з умовами письмового договору з туристичного або екскурсійного обслуговування.

132.     Туристичний   оператор   −   особа,   що   поставляє   туристичний продукт від власного імені, має ліцензію на туроператорську діяльність та для якої цей вид діяльності є виключним відповідно до закону.

133.     Туристичний  продукт  −  сукупність  туристичних  послуг,  які придбаваються туристичним оператором та поставляються туристу таким туристичним оператором або за його дорученням − туристичним агентом, за обов'язкової наявності туристичної послуги з розміщення туриста та якнайменше однієї іншої туристичної послуги. Для цілей цього Закону

туристичний продукт вважається товаром.

 

134.     Туристичні  послуги  −  послуги  з  розміщення  у  готелі  (мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання), харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування (включаючи послуги з страхування туристів) або їх комбінації.

135.     Уповноважений  банк  -  банк,  який  здійснює  свою  діяльність відповідно   до  законодавства  про  банки  і  банківську  діяльність  та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду;

136.     Факторинг  -  операція  з  переуступки  першим  кредитором  прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

137.     Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом

 

України.

 

138.     Фізична   особа   -   резидент   -   фізична   особа,   яка   має   місце проживання в Україні.

139.     Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який не змінюється протягом визначеного цим Законом терміну і справляється з одиниці земельної площі.

140.     Фінансова  допомога  -  безповоротна  фінансова  допомога  або поворотна фінансова допомога.

141.     Фінансовий кредит - кошти, які надаються банком - резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством      країни  перебування  нерезидента,  або  резидентами  і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством, а також іноземними урядами або його                      офіційними     агентствами     чи     міжнародними     фінансовими організаціями та    іншими    кредиторами-нерезидентами    у    позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання  та  під  процент.  Правила  надання  фінансових  кредитів

встановлюються Національним банком України (стосовно банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.

142.     Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого            орендодавцем,   а   також   усіх   ризиків   та   винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

143.     Фонд   банківського   управління   -   кошти   учасників   фондів банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.

144.     Фондовий  дериватив  -  стандартний  документ,  який  засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових деривативів встановлюються державним органом, на який покладаються функції регулювання ринку цінних паперів;

145.     Форвардний  контракт  -  стандартний  документ,  який  засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту.

146.     Фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей: перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними  суднами;     перевезення     вантажів     залізничним     або автомобільним транспортом.

147.     Ф'ючерсний  контракт  -  стандартний  документ,  який  засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

148.     Цінний  папір  -  документ,  що  засвідчує  право  володіння  або відносини позики та відповідає вимогам, установленим законодавством про цінні папери.

149.     Часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру.

150.     Чиста  вартість  одиниці  пенсійних  активів  -  вартість  одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день розрахунку;

151.     Чиста   вартість   пенсійних   активів   -   різниця   між   вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов'язань Накопичувального фонду, що підлягають виконанню на день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в порядку, визначеними Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Національним банком України.