Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

3.18.порядок складання декларації про прибуток підприємства і представлення її в податкові органи

 

Прибуток до оподаткування визначається в декларації з податку на прибуток підприємства як різниця між скорегованим валовим доходом, скорегованими валовими витратами та сумою амортизаційних відрахувань.

Порядок складання декларації з податку на прибуток, яка є податковою звітністю з цього податку регламентується Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” і порядком

№143  про  складання  декларації, який  затверджений наказом  ДПА  України

 

№143 від 23.03.03 р. з наступними змінами і доповненнями.

 

Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі — платники податку), крім страховиків та банків, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій.

Декларація з податку на прибуток підприємства (далі — декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.

Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

 

Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується  за  правилами,  установленими  п.  11.1 ст.  11  і  п.  16.4 ст.

16 Закону  № 334,  наростаючим підсумком  з  початку  звітного  календарного

 

року.

 

У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь- який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші  форматом А-4 з  відповідними додатками  на  односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій  ним  декларації,  то  відповідно  до  п.  5.1 ст.  5 Закону  № 2181  (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь- який   наступний  податковий  період,  протягом  якого   такі   помилки  були виявлені.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація   не   вважається   уточнюючою,   а   штрафи,   визначені   в   пункті

17.2 статті 17 Закону № 2181, не застосовуються.

Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та  штраф,  нарахований відповідно до  пункту  17.2 статті  17 Закону  № 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку;

б)  або  відобразити  суму  такої  недоплати  у  складі  декларації,  що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.

Декларація складається із заголовної та двох основних частин і одинадцяти додатків, з яких сім (К1 — К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1 — Р4) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин — К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин. У разі якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

У  заголовній  частині  декларації  відображаються  повна  назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому  порядку,  ідентифікаційний  код,  код  виду  економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса — за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються на  підставі  норм,  установлених Законом  № 334 та  Законом

України від 22 травня 2003 року № 889-ІУ «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон № 889) (додат. Е).

Порядок заповнення окремих рядків декларації з податку на прибуток

 

підприємства наведений в таблиці 3.3.

 

Таблиця 3.3.

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ „З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА”

Найменування доходів (витрат)

 

Рядок 01 "Валовий доход від усіх видів діяльності, в тому числі:

 

Рядок 01. 1 "доходи від продажу товарів (робіт, послуг)" пп. 4. 1. 1

 

Сюди включають:

 

— доходи   від   продажу   товарів   (робіт,   послуг).   А   саме:   вартість відвантажених покупцям товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або сума отриманих авансів;

—  доходи від здавання в оренду предметів зі строком експлуатації більше

 

365 календарних днів і вартість яких не перевищує 1000 грн.

 

Рядок 01. 2 "приріст балансової вартості запасів" (додаток К1/1)п. 5.9

 

Це   перевищення   балансової   вартості   запасів,   витрати   на   придбання   і поліпшення (перетворення, зберігання) яких включають до складу валових (за винятком отриманих безкоштовно), на кінець звітного періоду над балансовою вартістю запасів на початок звітного періоду. Під запасами розуміють товари (крім тих, які амортизують, і цінних паперів), сировину, матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, малоцінні предмети на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції. Показник розраховують у таблиці 1 додатка К1/1 до декларації. І хоча приріст у графі 6 рядка А таблиці 1 додатка К1/1 показують зі знаком "-", до декларації ви переносите значення показника без цього знака

Рядок 01. 3 "доходи від виконання довгострокових договорів " (додаток К2)

 

п. 7. 10

 

Заповнюють  підприємства,  які  вибрали  особливий  порядок  оподаткування результатів діяльності за довгостроковими договорами (контрактами), а також

для операцій з передплати періодичних видань, оперативного лізингу (оренди), оренди землі, жилих приміщень при одержанні передоплати на строк, що перевищує звітний період. Значення цього показника переносять з рядка 01.3 додатка К2 до декларації

Рядок 01. 4 "прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими і товарними деривативами" (додаток КЗ) п. 7.6

Тут показують додатну різницю, що виникла протягом звітного періоду між доходами, отриманими (нарахованими) від продажу цінних паперів, корпоративних прав і деривативів, і витратами, зазнаними (нарахованими) на їх придбання, її розраховують у додатку КЗ до декларації за кожним видом цінних паперів. Причому якщо за підсумками звітного періоду результат вийшов від'ємний, то в декларацію його не переносять, а враховують надалі для зменшення фінансового результату від операцій з цінними паперами або деривативами такого самого виду до повного погашення

Рядок 01.5 "прибуток від операцій із землею " (додаток К1) п. 8.9

 

Фіксують додатну різницю між:

 

— сумою доходу, який отримали від  продажу землі як  окремого об'єкта власності, і витрат, пов'язаних з її купівлею і збільшених на коефіцієнт індексації, визначений у пп. 8.3.3 Закону про прибуток (пп. 8.9.1 Закону про прибуток);

— сумою  доходу  від  продажу  землі,  отриманої  у  власність  у  процесі приватизації, і оціночною вартістю такої землі, яку визначили за методикою          вартісної   оцінки   земель   з   урахуванням   коефіцієнтів   її функціонального  використання  на  момент  такого  продажу  (пп.  8.9.2

Закону про прибуток).

 

Увага! Від'ємний результат (збиток) у декларації не відображають. Для розрахунку прибутку (збитку) від операцій із землею використовують таблицю

4 у додатку К1/1 до декларації

 

Рядок 01.6 "інші доходи, крім визначених у 01. 1 — 01.5" П.П. 4.1.2 -4.1.6

 

— доходи від операцій із заставою (пп. 4.1.2, 7.9.5 Закону про прибуток)

— доходи у вигляді процентів, роялті, від володіння борговими вимогами (пп.

 

4.1.4 Закону про прибуток)

 

- доходи від орендних операцій (пп. 4.1.4, пп. 7.9.6 Закону про прибуток)

 

- доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів (пп. 4.1.4, п. 7.8

 

Закону про прибуток)

 

- суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податків у звітному періоді (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

- вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податків у звітному періоді (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

- сума поворотної фіндопомоги, яку одержали від неплатника податку на прибуток або пільговика і не повернули на кінець звітного періоду (пп. 4.1.6

Закону про прибуток);

 

-умовно нараховані відсотки на суму поворотної фіндопомоги, отриманої від платника податку на прибуток і не поверненої на кінець звітного періоду (пп.

4.1.6 Закону про прибуток)

 

- вартість матцінностей, які платник податків одержав за договорами відповідального зберігання і використав для власних потреб (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

- суми штрафів, неустойки і пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних держорганів, суду (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

-держмито, попередньо сплачене позивачем, яке повертають йому за рішенням суду (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

• акцизний збір, сплачений (нарахований) покупцями підакцизних товарів на користь платника акцизного збору, уповноваженого вносити його до бюджету (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

- суми рентних платежів (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

 

—• збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

- доходи від продажу електроенергії (включаючи реактивну) (пп. 4.1.6 Закону

про прибуток)

 

- дотації та субсидії з фондів загальнообов'язкового соціального страхування або бюджетів, які отримав платник податків (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

- суми отриманого емісійного доходу (пп. 4.1.6 Закону про прибуток)

 

Доходи від операцій з іноземною валютою (п. 7.3):

 

- курсові різниці, що збільшують валовий доход за інвалютною заборгованістю і за інвалютою, що обліковується на банківських рахунках або в касі платника податків на кінець звітного періоду;

- сума гривень, отримана від продажу інвалюти

 

- доходи від довірчих операцій (пп. 7.9.3 Закону про прибуток)

 

— доходи від продажу основних фондів (далі—ОФ) і нематеріальних активів: додатна  різниця  між  виручкою  від  продажу  об'єкта  ОФ  групи  1 (нематеріального активу) і його балансовою вартістю (пп. 8.4.3 Закону про прибуток); перевищення виручки від продажу об'єкта групи 2, 3 або 4 над балансовою вартістю відповідної групи ОФ (пп. 8.4.4 Закону про прибуток); — доходи від продажу невиробничих фондів (пп. 8.1 .4 Закону про прибуток) та ін.

Рядок 02 "Коригування валових доходів, в тому числі (± 02.1 ± 02.2 + 02.3)"

 

Рядок 02. 1 "зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) " п. 5.

 

10

 

Заповнюють продавці товарів (робіт, послуг) у випадку зміни компенсації їх вартості (включаючи повернення проданих товарів або права власності на результати робіт, послуг). Якщо компенсація зменшується або товар повертають, коригування валового доходу показують зі знаком "-". Якщо компенсація за проданий товар (роботу, послугу) збільшилася — зі знаком "+"

Рядок 02.2 "самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів" пп. 4. 1.5

Якщо ви вирішили виправляти помилку в поточній декларації, то тут покажете виявлені у звітному періоді суми:

— раніше не враховані у валовому доході (зі знаком "+");

— завищення валових доходів у минулих періодах (зі знаком "-"). У випадку виправлення помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку цей рядок декларації не заповнюється

Рядок 02.3 "врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості" (додаток

 

К4) ст. 12

 

Фіксують суми заборгованості, які включають до валового доходу в порядку врегулювання сумнівної безнадійної заборгованості (ст. 12 Закону про прибуток), її значення беруть із рядка 02.3 додатка К4 до декларації, який складають окремо за кожним договором

Рядок 03 "Скоригований валовий дохід (01 ± 02)"

 

Розраховуємо за формулою скоригований валовий доход звітного періоду

 

Рядок 04 "Валові витрати, у тому числі:" ст. 5

 

Сума валових витрат, зазначених у рядках 04.1 — 04.12

Рядок 04. 1 "витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04. 11" п. 5. 1, пп. 5.2. 1

 

У цьому рядку зазначають:

 

—  витрати  на  придбання  товарів  (робіт,  послуг)  в  т.ч.  електричної енергії

 

(включаючи реактивну);

 

— витрати підприємства на охорону праці. Якщо ваше підприємство — неплатник ПДВ, то до цього рядка потрапить і сума ПДВ, сплачена продавцю. Сюди   не   включають   витрати   на   придбання   товарів   (робіт,   послуг)   у нерезидентів в офшорних зонах. Для цього є окремий рядок 04. 11

Рядок 04.2 "убуток балансової вартості запасів" (додаток К1)п. 5.9

 

Це перевищення балансової вартості запасів, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включають до складу валових (за винятком тих, що отримані безкоштовно), на початок звітного періоду над їх балансовою вартістю на кінець того самого звітного періоду. Щоб визначити цей показник, заповнюють таблицю 1 додатка К1/1 . Значення зі знаком "+" рядка А графи 6 зазначеної таблиці ви перенесете в цей рядок декларації без знака. Рядок 04.2 не може бути заповнений одночасно з рядком 01 .2

Рядок 04. 3 "витрати на оплату праці" п. 5. 6, крім абз. 2-Зпп. 5. 6.2, пп. 7. 8.

 

7

 

Сюди потраплять витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з вашим підприємством. До їх складу включають: — витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань   вартості   товарів   (робіт,   послуг);   —   витрати   на   виплату авторських винагород; — витрати на виплату за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру; — суми матдопомоги, встановленої за договором сторін, що обкладається податком з доходів фізосіб; — будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін;  —   виплати,  а   також   компенсація  вартості  послуг,  які   надають робітникам у випадках, передбачених законодавством; — внески платника податків на обов'язкове страхування життя і здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством. Крім того, тут же фіксують суми дивідендів, виплачених фізособам (у т. ч. нерезидентам) за привілейованими і подібними їм акціями  (корпоративними  правами).  Ми  навмисно  виділили  слово "виплачених". Тому що саме виплачені дивіденди потраплять до валових витрат згідно з пп. 7.8.7 Закону про прибуток. До цього рядка не слід відносити добровільні внески підприємства на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізособи (другий і третій абз. пп. 5.6.2 Закону про прибуток). Для цього є свій рядок 04.5

Рядок 04.4 "сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування" пп. 5. 7. 1

Сюди ви запишете суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування і внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані на виплати, наведені в пп. 5.6.1 Закону про прибуток. А ось для пенсійного збору при купівлі валюти, нерухомості тощо відведено рядок 04.6

Рядок 04.5 "сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування" (додаток Р1) абз. 2, Зпп. 5.6.2, п. 1.37

Як ми вже говорили, тут бухгалтери проставлять суми добровільних внесків підприємства на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення)  найнятих  ним  фізосіб.  Але  будьте  уважними,  оскільки  до валових витрат потрапляє не вся сума, а лише та її частина, яка не виходить за рамки, встановлені абз. 2, 3 пп. 5.6.2 Закону про прибуток. Розрахунок проводять у додатку Р1

Рядок 04.6 "сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4" (додаток Р2) пп. 5.2.5

Тут показують суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлених ст. ст. 14 і 15 Закону про систему оподаткування

Рядок 04. 7 "витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів "

 

(додаток К2) п. 7. 10

 

Заповнюють підприємства, які обрали особливий порядок оподаткування результатів діяльності за довгостроковими договорами (контрактами), а також для операцій з передплати періодичних видань, оперативного лізингу (оренди), оренди землі, жилих приміщень при одержанні передоплати на строк, що перевищує звітний період. До цього рядка заносять фактично оплачені (нараховані) витрати, пов'язані з виконанням довгострокового договору (контракту) в такому звітному періоді. Дані беруть із рядка 04.7 додатка К2 до декларації •

Рядок 04.8 "добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт,

 

послуг)"

 

(додаток РЗ) пп. 5.2.2,5.2.3,5.2.11,5.2.13,5.2.17

 

— суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.1 1 статті 7 цього Закону, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (для громадських    організацій    інвалідів    —    не    більше    десяти    відсотків

оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду) (пп. 5.2.13)

 

Рядок 04.9 "від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року" п. 6. 1

До рядка 04.9 декларації за 2004 рік переноситься значення цього самого рядка з декларації за три квартали 2004 року. В деклараціях 2005 року в рядку 04.9 буде  фіксуватися  від'ємне  значення  об'єкта  оподаткування  (звичайно,  якщо воно є), отримане за підсумками 2004 року (п. 6.1 Закону про прибуток)

Рядок 04. 10 "витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин" (додаток К1/1) пп. 5.2. 10, пп. 8. 7. 1, частина 2п.9.5

Щоб визначити показник цього рядка, заповнюють таблицю 3 з додатка К1/1, а підприємства,      які            використовують        свердловини  для  розробки нафтових  і газових родовищ, крім неї, заповнюють таблицю 2 з додатка К1/2. Якщо ви одночасно заповнюєте додатки К1/1 та К1/2, до цього рядка переносять суму рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний  звітний  період.  Обчислюючи  значення  граф  рядків  04.10  цих таблиць, які переносяться в рядок 04.10 декларації, обирають найменше: або суму ліміту витрат на поліпшення, що включають до валових витрат, або суму фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року Рядок 04. 11 "85\% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у

офшорних нерезидентів" (додаток Р4) п. 18.3

 

Сюди включають 85\% витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів,  які  мають  офшорний  статус.  Перелік  офшорних  зон затверджений розпорядженням Кабміну від 24.02.03 р. № 77-р. Візьміть до уваги: перераховані офшорникам аванси у валових витратах не показують. Це випливає з пп. 1 1 .2.3 Закону про прибуток, в якому сказано, що при здійсненні операцій з нерезидентами датою збільшення валових витрат є дата оприбуткування товарів або фактичного одержання робіт, послуг

Рядок 04.12 "інші витрати, крім визначених у 04.1 — 04.11" ст. 5;ст. 7;/7/7.

 

пп. 8.1.4,8.3.7,8.4.3,8.4.7,8.4.8,8.4.10,8.9.4;п. п. 9.5,9.6,22.25

 

Сюди потраплять:

- витрати, не віднесені до складу валових у минулих звітних періодах через втрату, псування або знищення документів і підтверджені такими документами у звітному податковому періоді (пп. 5.2.6 Закону про прибуток)

- суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у випадку, коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не призвели до позитивного результату (пп. 5.2.8 Закону про прибуток)

- витрати на підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, персоналу встановленим  вимогам  відповідно  до  Закону  про  відповідність  (пп.  5.2.15

Закону про прибуток)

 

- суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ) (пп. 5.2.16 Закону про прибуток)

- витрати на спецодяг і спецхарчування для виконання працівниками професійних обов'язків (пп. 5.4.1 Закону про прибуток)

- витрати (крім тих, що підлягають амортизації) на науково-технічне забезпечення госпдіяльності, на винахідництво і раціоналізацію госппроцесів, проведення дослідно-експериментальних і конструкторських робіт, виготовлення і дослідження моделей і зразків (абз. 1 пп. 5.4.2 Закону про прибуток)

- витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення госпдіяльності платника податків, а також на проведення аудиту згідно з чинним законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту за рішенням підприємства (абз. 2 пп. 5.4.2

Закону про прибуток)

 

- витрати на професійну підготовку або перепідготовку в українських навчальних закладах за профілем підприємства фізосіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, за винятком пов'язаних осіб, у розмірі 2\% фонду оплати праці звітного періоду (абз. З пп. 5.4.2 Закону про прибуток)

- витрати на проведення передпродажних і рекламних заходів щодо товарів (робіт, послуг), які продаються (надаються) (абз. 1 пп. 5.4.4 Закону про прибуток)

- витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) у рекламних цілях, але не більше

2\% від оподатковуваного прибутку платника податків за попередній звітний податковий рік (абз. 2 пп. 5.4.4 Закону про прибуток)

- витрати платника податків, пов язані з утриманням І експлуатацією фондів природоохоронного значення (крім тих, що підлягають амортизації та відшкодуванню);

- із самостійного зберігання, переробки, захоронення і ліквідації відходів від госпдіяльності підприємства сторонніми організаціями, з очищення стічних вод (пп. 5.4.5 Закону про прибуток)

— витрати на страхування (пп. 5.4.6 Закону про прибуток)

 

— витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих держорганами для ведення госпдіяльності, за винятком вартості придбаних торгових патентів;

— плата за реєстрацію підприємства в органах держреєстрації (пп. 5.4.7 Закону про прибуток)

— витрати на відрядження (пп. 5.4.8 Закону про прибуток)

 

— витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів  соціальної  інфраструктури,  перелічених  в   пп.   5.4.9   Закону  про прибуток (крім капітальних затрат, які підлягають амортизації")

— витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім   тих,   що   підлягають   амортизації):   —   пунктів   медичного   огляду, приміщень житлового фонду, — легкових автомобілів, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт у випадках, передбачених абз. 1 — 4 пп. 5.4.10 Закону про прибуток; — 50\% витрат на придбання пально- мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових

автомобілів (абз. 5 пп. 5.4.10 Закону про прибуток)

 

— витрати платника податку у разі сплати (нарахування) процентів за борговими зобов'язаннями (пп. пп. 5.5.1 — 5.5.5 Закону про прибуток)

Витрати від операцій з іноземною валютою: — курсові різниці, які включають до валових витрат (п. 7.3 Закону про прибуток); — балансова вартість іноземної валюти, проданої за гривні (пп. 7.3.5 Закону про прибуток); — комісійна винагорода  банку,  сплачена  з  обмінних  операцій  (пп.  7.3.7  Закону  про прибуток)

— витрати за операціями оренди (пп. 7.9.6 Закону про прибуток)

 

— сума перевищення балансової вартості окремого об'єкта групи 1 над виручкою від його продажу (пп. 8.4.3 Закону про прибуток); — балансова вартість груп 2, 3 і 4, що не містить матеріальних цінностей, за винятком балансової вартості поліпшень основних фондів, отриманих в оренду (пп. 8.4.7

Закону про прибуток); — балансова вартість ліквідованого окремого об'єкта групи 1 (пп. пп. 8.4.8, 8.4.10 Закону про прибуток);

— залишкова вартість окремого об'єкта групи 1 , що досягла 1700 грн. (пп. 8.3.7

 

Закону про прибуток)

 

— у випадку продажу невиробничих фондів — сума витрат, пов'язаних з придбанням  (виготовленням)  таких  невиробничих  фондів  (без  урахування зносу) та їх поліпшенням (останній абзац пп. 8.1.4 Закону про прибуток)

—  суми  поворотної  фіндопомоги,  отриманої  платником  податків  від неплатників податку на прибуток, пільговиків, нерезидентів, поверненої у звітному періоді (пп. 4.1.6 Закону про прибуток) та ін.

Рядок 05 "Коригування валових витрат, у тому числі (± 05. 1 ± 05. 2 +

 

05.3)"

 

Значення розраховують за наведеною формулою. Воно може бути як додатним,

 

так і від'ємним

 

Рядок 05. 1 "зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) " п. 5.

 

10

Заповнюють покупці товарів (робіт, послуг). При зменшенні суми компенсації за товар або при поверненні товару валові витрати коригують зі знаком "-". Якщо компенсація вартості товарів (робіт, послуг) збільшилася, зі знаком "+"

Рядок 05.2 "самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів" пп. 5.2. 7

Показують виявлені в звітному періоді суми: — раніше не враховані у валових витратах,  а  також  заниження  амортизації  (зі  знаком  "+");  —  минулого завищення валових витрат або амортвідрахувань (зі знаком "-"). Якщо ж ви провели виправлення помилки, подавши уточнюючий розрахунок, цей рядок декларації заповнювати не потрібно

Рядок 05.3 "врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості" (додатокК4) ст. 12

Фіксують суми заборгованості, що включається до валових витрат в порядку врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості (ст. 12 Закону про прибуток), її значення беремо із рядка 05.3 додатка К4 до Декларації, який складають окремо за кожним договором

Рядок 06 "Скориговані валові витрати (04 ± 05)"

 

Розраховуємо за формулою скориговані валові витрати звітного періоду

 

Рядок 07 "Сума амортизаційних відрахувань" (додаток К1) пп. 7.9.4, ст. ст.

 

8, 9

 

Заповнюючи цей рядок, складають таблицю 2 додатка К1/1 та/або таблицю 1 додатка К1/2 (для підприємств, які добувають корисні копалини). Якщо треба одночасно заповнити додатки К1/1 та К1/2, в цей рядок переносять суму рядка

07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2

 

Рядок 08 "Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) ((± 03 - (± 06)

 

- 07)" п. 3.1

 

Цей показник визначають за підсумками звітного періоду, зменшуючи скоригований валовий доход (рядок 03 декларації) на суму валових витрат (рядок 06 декларації) і нараховані амортвідрахування (рядок 07). Може бути як додатним, так і від'ємним. Якщо ваше підприємство користується податковими

пільгами (одержує прибуток, звільнений від оподаткування), врахуйте — об'єкт оподаткування — це згорнений результат від  оподатковуваної і  пільгованої

діяльності

 

Рядок 09 "Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003" п.

 

11 Перехідних положень Закону № 349

 

Записують від'ємне значення об'єкта оподаткування, визначене згідно з п. 1 1

 

Перехідних положень Закону № 349. Нагадаємо, що відповідно до цієї норми платник податків, який задекларував від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки) за підсумками 2002 року, враховує їх окремо у зменшення об'єкта оподаткування наступних податкових періодів протягом 12 календарних кварталів з моменту виникнення такого від'ємного значення. Суму балансових збитків, не погашену протягом такого строку, не враховують у зменшення об'єкта оподаткування і не включають до валових витрат. Завдяки ст. 95 Закону про Держбюджет-2004 у 2004 році з обліку випали непогашені збитки, задекларовані на 01.01.02 р. Це значить, що за підсумками календарного 2004 року оподатковуваним прибутком можна покривати непогашені збитки, які виникли тільки в І — IV кв. 2002 р. їх фіксують у цьому рядку. В деклараціях за наступні податкові періоди цей рядок заповнятися не буде, оскільки Закон про Держбюджет-2005 наклав вето на облік від'ємного об'єкта оподаткування, що виник станом на 01 .01 .03 р. і не погашений прибутком на 01 .01 .05 р. Так що необхідність цього рядка, починаючи з І кварталу 2005 року, відпала

Рядок 10 "Прибуток, звільнений від оподаткування" (додаток К5) п. п.

 

7.12, 7.13, 7.19, 7.20, 18.1, ст. 19, п. 22.5

 

Відображають прибуток, який згідно із Законом про прибуток звільнений від оподаткування. Маються на увазі платники податків, які використовують спеціальні режими оподаткування, перелічені в п. 7.12, пп. пп. 7.13.1 —7. 13.3 ,

7.13.7 п. 18.1, ст. 19 і частково в п. 22.5 Закону про прибуток. Підстава для його заповнення  —  додаток  К5  до  декларації,  в  якому  окремо  розраховують результат за кожним видом піл ьгованої діяльності. Цей показник може бути від'ємним (йдеться про збиток від пільгованої діяльності). Його також фіксуємо

в цьому рядку, не забуваючи знак "-", інакше можуть бути занижені податкові

 

зобов'язання звітного періоду

 

Рядок 11 "Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 1

 

0)" згідно з формулою (п. 11 Перехідних положень Закону № 349) Розраховують за формулою. Об'єкт оподаткування (рядок 08) зменшують на збитки минулих періодів (рядок 09) і вираховують прибуток, звільнений від оподаткування (рядок 10). Звичайно, прибуток може бути  тільки додатним. Проте теоретично в цьому рядку можна фіксувати і від'ємний результат

Рядок 11.1 "за базовою ставкою " п. 10. 1

 

Платники   податку   на   прибуток   за   ставкою   25\%   записують   прибуток,

 

розрахований у вищеописаному порядку

 

Рядок 11.2 "за пільговою ставкою              \%"п.п. 7. 13, 7. 14, 18. 1, 22.5

 

Учасники СЕЗ і ТПР (див. п. 22.5 Закону про прибуток), які відповідно до спеціального законодавства сплачують податок на прибуток за пільговими ставками (наприклад, суб'єкти СЕЗ "Курортополіс Трускавець", "Славутич", "Порт Крим" ТПР в Луганській, Донецькій, Житомирській областях і т. д.) записують прибуток, розрахований у вищевикладеному порядку. Ставку оподаткування бухгалтер проставляє самостійно

Рядок 12 "Нарахована сума податку, у тому числі: сума рядків 12.1 і 12.2"

Дорівнює сумі показників рядків 12.1 і 12.2 декларації. Може бути тільки додатною

 

Рядок 12. 1 "за базовою ставкою " п. 10. 1

 

25\% від додатного значення рядка 11.1 декларації

 

Рядок 12.2 "за пільговою ставкою" п. п. 7. 13, 7. 14, 18. 1, 22.5

 

Індивідуальну пільгову ставку, зафіксовану в рядку 1 1 .2 декларації, множать на додатне значення показника цього самого рядка

Рядок 1 3 "Зменшення нарахованої суми податку" (додаток К6) пп. пп.

 

7.8.3, 7.8.4, п. 1 6.3, пп. 2.1 .3, п. 1 8.1 , ст. 1 9

Цей показник розраховують у додатку Кб. Він складається з: — вартості торгових патентів, придбаних у звітному періоді; — податку, сплаченого з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном; — податку, сплаченого з пасивного прибутку за кордоном, якщо є міжнародний договір; — сум податку, які платник податків нарахував за місцезнаходженням своєї філії (при сплаті консолідованого податку); — суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів,  яку  відносять  на  зменшення  нарахованого  у  звітному  періоді податку на прибуток

Рядок 14 "Податкове зобов'язання звітного періоду** (12 - 13)" згідно з формулою

Цей показник можна назвати найважливішим. Він являє собою не що інше, як податкове зобов'язання підприємства перед бюджетом, розраховане наростаючим підсумком з початку року. Якщо цей показник визначений правильно, донарахувань податку на прибуток бути не повинно. Для його розрахунку нараховану суму податку в рядку 12 зменшують на значення рядка

13. Податкове зобов'язання не може бути від'ємним

 

Рядок 15 "Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року" п. 16.4

Цей показник дорівнює показнику рядка 14 декларації з податку на прибуток за попередній звітний період. Враховуючи, що в 2004 році платники податків на вимогу контролерів подавали декларацію за 1 1 місяців 2004 року, в рядок 15, на  наш  погляд,  потрібно  перенести  значення  рядка  14  декларації  за  такий період. Якщо в декларації за 1 1 місяців 2004 року зобов'язань не було, рядок 15 декларації за 2004 рік прокреслюємо

Рядок 16 "Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів

 

(переплати)***" п.п. 16.16, 21.3

 

Чесно кажучи, призначення цього рядка дуже туманне. Ми вважаємо, що в ньому потрібно фіксувати переплату з податку на прибуток, яку ви маєте намір колись зарахувати в рахунок майбутніх платежів. Його прокреслюють, якщо заповнений  рядок  18  декларації  "Сума  зайво  сплаченого  податку  минулих

податкових періодів (переплати), що підлягає поверненню на поточний рахунок

 

платника податків в банку-резиденті"

 

Рядок 17 "Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)" згідно з формулою

Показують суму податку, яка повинна бути перерахована до бюджету за підсумками звітного періоду, у граничні строки сплати податкових зобов'язань, передбачені пп. 5.3.1 Закону №2181

Рядок 18 "Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті" п.п. 16.16, 21.3

У ньому відображають суму переплати, що підлягає поверненню платнику податків за його заявою, складеною згідно з вимогами п. 3 Порядку, затвердженого наказом ДПАУ, Держказначейства України від 18.03.03 р. №

125/58

 

Рядок 19 "Суми податків, які утримуються при виплаті доходів

 

(прибутків), у тому числі:" п.п. 10.2, 13.1, 13.2,1 3.6

 

Показник цього рядка розраховують як суму показників рядків 19.1 — 19.4

 

Рядок 19.1 "від грального бізнесу" (додаток К7) п. 10.2

 

У  зв'язку  зі  змінами,  внесеними  Законом  №  1957  до  п.  10.2  Закону  про прибуток, цей рядок втратив усякий сенс: платники податків, зазначені раніше в пп. 10.2.1 і пп. 10.2.2 Закону про прибуток, які виплачують виграші, більше не зобов'язані перераховувати до бюджету 30\% від суми таких виграшів (прибутку особи, яка виграла). Зазначати у цьому рядку податок з доходів фізосіб, який податкові  агенти  утримали  при  нарахуванні  на  користь  фізосіб  доходів  у вигляді виграшів або призів у лотерею (крім державних), а також внаслідок проведення конкурсів або  будь-якого іншого привселюдного розіграшу (пп.

9.5.1 Закону № 889), на наш погляд, взагалі не логічно. У цей рядок переносять показник, зафіксований у попередній декларації

Рядок 19.2 "з нерезидентів (крім 19.3)"п. п. 13.1, 13.29 13.6

Заповнюють резиденти або постійні представництва, які виплачують на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-які доходи від здійснення госпдіяльності з джерелом їх походження з України (п. п. 13.1, 13.2, 13.6 Закону про  прибуток). Зазначають  суму  податку  за  ставкою  15\%,  утриманого при

виплаті таких доходів

 

Рядок 19.3 "з фрахту" п. 13.5

 

Відображають суму податку, що утримається резидентом згідно з п. 13.5 Закону про прибуток із вартості фрахту, що сплачується нерезиденту

Рядок 19.4 "з доходів фізичних осіб, нарахованих як проценти" (додаток К7)

 

пп. 9.2.2 Закону № 889

 

Оскільки згідно з роз'ясненнями ДПАУ в 2004 році податок з доходів фізосіб у вигляді процентів банки і небанківські фінустанови не утримують, показувати в цьому рядку (а також у таблиці 3 додатка К7) нічого. Більше того, з 01 .01 .05 р. і до 01.01.10 р. процентні доходи фізосіб звільнені від оподаткування Законом про Держбюджет-2005 і Законом № 2273, так що й у наступних деклараціях цей рядок заповнювати нічим

Рядок 20 "Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів" пп. пп. 7.8.2, 7.9.4

Відображають авансовий внесок з податку на прибуток, нарахований і сплачений у зв'язку з виплатою дивідендів

Рядок 21 "Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або

комунальними підприємствами" п. 4 Прикінцевих положень Закону № 349

 

Суб'єкти, перелічені у ст. 72 Закону про Держбюджет-2004 (державні та казенні підприємства, їх об'єднання; акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї)), а також комунальні підприємства зазначають суму частини прибутку/доходу (держдивіденди), що  підлягає  сплаті  до  бюджету  за підсумками 2004 року. Звертаємо вашу увагу, що на 2005 рік перелік суб'єктів, зобов'язаних відраховувати до держбюджету частину свого прибутку, змінився.

Завдяки ст. 88 Закону про Держбюджет-2005 до них приєдналися дочірні підприємства  державних  і  казенних  підприємств.  Змінився  і  порядок розрахунку і сплати держдивідендів. Так що всім, хто зацікавився цими нововведеннями, рекомендуємо ознайомитися з коментарем до ст. 88 Закону про Держбюджет-2005, опублікованим у № 5 нашої газети за 2005 рік на стор.

19

 

Рядок 22 "Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок" п. 17.2 Закону № 2181

Зазначають  5\%-вий  штраф,  що  сплачується  платником  податків  при виправленні через поточну декларацію самостійно виявленої помилки, яка спричинила заниження податкового зобов'язання (п. 17.2 Закону № 2181). Звичайно, якщо помилку виправляли через уточнюючий розрахунок, штраф, відображений у рядку 8 такого розрахунку, до декларації не потрапляє

Рядок 23 "Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної

 

(безнадійної) заборгованості" (додаток К4) пп. 12.12

 

Переносять із рядка 23 додатка К4. Пеню нараховують на суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого продавцем у процесі врегулювання сумнівної заборгованості згідно з пп. 12.1.2 Закону про прибуток. На 2005 рік змінено  порядок  її  розрахунку  і  збільшено  розмір  (ст.  101  Закону  про

Держбюджет-2005)

 

Враховуючи те, що відповідно до положень Закону зменшення нарахованої суми податку на прибуток на вартість торгових патентів; податку, сплаченого від прибутку, отриманого за кордоном; суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, має здійснюватися з суми нарахованого податку платника  в  цілому,  то  при  заповненні  рядка  12 графи  7   консолідований платник податку — підприємство повинно суму показника рядка 12 декларації зменшувати на суму рядків 13.1 — 13.5 та 13.7.1.

Поряд з цим зазначаємо, що відповідальність за своєчасне та повне внесення     сум     податку     до     бюджету     територіальної     громади     за

місцезнаходженням філії несе платник податку, у складі якого знаходиться така

 

філія.

 

Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію за підсумками податкового  (звітного)  року  в  терміни,  встановлені  законом  для  річного базового податкового (звітного) періоду.

Сплата податку здійснюється:

 

—  до  дати  подання  уточнюючого  розрахунку  згідно  з  п.  17.2 статті

 

17 Закону № 2181;

 

— в інших випадках — у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону

 

№ 2181.

 

Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

Декларація з податку на прибуток підприємства має наступний вигляд:

 

 

 

 

1

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

Звітна

Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою

Р" та "К"

 

Звітна консолідована

Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"

 

Звітна нова

 

 

 

 

2

Звітний рік

2

0

0

 

 

 

1 квартал        Півріччя         3 квартали      Рік

 

 

 

3

Повна назва платника податку:

 

Юридична особа

 

Інша категорія платника

 

 

4

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності

(КВЕД)

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

5

Місцезнаходження платника податку:

Поштовий індекс

 

 

 

 

Телефон

 

Факс*

 

E-mail*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  До державної податкової інспекції (адміністрації) в

* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

 

ПОКАЗНИКИ

 

Код рядка

 

Сума

Норми Закону про прибуток

1

2

3

4

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

 

ст. 4, п. 5.9

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

 

пп. 4.1.1

приріст балансової вартості запасів

01.2     1

 

п. 5.9

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3            К2

 

п. 7.10

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними

деривативами

01.4            К3

 

 

п. 7.6

прибуток від операцій з землею

01.5            К1

 

п. 8.9

 

інші доходи, крім визначених у 01.1 ÷ 01.5

01.6

 

пп. 4.1.2 - 4.1.6,

крім 4.1.5; пп.

7.2.4

Коригування валових доходів, у тому числі:        (± 02.1 ±

02.2 + 02.3)

02

 

згідно з формулою

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

 

п. 5.10

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових

періодів

02.2

 

пп. 4.1.5

 

 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3            К4

 

ст. 12, з урахуванням п. 5. і 10

Перехідних положень Закону

№ 3492

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

 

згідно з формулою

Валові витрати, у тому числі:

04

 

ст. 5

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

 

п. 5.1, пп. 5.2.1

убуток балансової вартості запасів

04.2            К1

 

п. 5.9

 

витрати на оплату праці

04.3

 

п. 5.6, крім абз. 2

- 3 пп. 5.6.2, пп.

7.8.7

сума страхового збору (внесків) до фондів державного

загальнообов'язкового страхування

04.4

 

 

пп. 5.7.1

 

сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування

04.5     Р1

 

абз. 2 - 3 пп.

5.6.2; п. 1.37; п.

5.8

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6     Р2

 

пп. 5.2.5

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7            К2

 

п. 7.10

 

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8     Р3

 

пп. 5.2.2 - 5.2.3,

пп. 5.2.11, пп.

5.2.13. пп. 5.2.17

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

 

п. 6.1

 

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10            К1

 

пп. 5.2.10, пп.

8.7.1, ч. 2 п. 9.5

85 \% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11   Р4

 

 

п. 18.3

 

 

інші витрати, крім визначених у 04.1 ÷ 04.11

04.12

 

ст. 5; ст. 7; пп.

8.1.4;

пп. 8.3.7, 8.4.3,

8.4.7, 8.4.8, пп.

8.4.1, 8.9.4; п. 9.5,

9.6,

п. 22.25

Коригування валових витрат, у тому числі:          (± 05.1 ±

05.2 + 05.3)

05                    згідно з формулою

 

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)  05.1     п. 5.10

 

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

 

Скориговані валові витрати

(04 ± 05)

05.2     пп. 5.2.7

 

05.3     К4                   ст. 12 з урахуванням п. 5 і 10 Перехідних

положень Закону

№ 349

06                    згідно з формулою

 

Сума амортизаційних відрахувань 07        К1       пп. 7.9.4, ст. 8,

ст. 9

 

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-)        ((± 03 - (±

06) - 07)          08

 

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003  09

 

Прибуток, звільнений від оподаткування 10        К5

 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:     (08

- 09 - 10)         11

п. 3.1, згідно з формулою

п. 11 Перехідних Положень Закону № 349

п. 7.12, п. 7.13, п.

7.19, п. 7.20, п.

18.1, ст. 19, п.

22.5

згідно з формулою, з урахуванням п.

11 Перехідних положень Закону

№ 349

 

за базовою ставкою  11.1     п. 10.1

п. 7.13, п. 7.14, п.

 

за пільговою ставкою*         \%         11.2

 

Нарахована сума податку**, у тому числі:            12

18.1,

п. 22.5

сума рядків 12.1 і

12.2

 

за базовою ставкою  12.1     п. 10.1

 

 

за пільговою ставкою           12.2

 

Зменшення нарахованої суми податку       13        К6

 

Податкове зобов'язання звітного періоду**

(12 - 13)          14

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного

п. 7.13, п. 7.14, п.

18.1, п. 22.5

пп. 7.8.2 - 7.8.4, п.

16.3, пп. 2.1.3, п.

18.1, ст. 19, п.

22.3 згідно з формулою

 

року    15        п. 16.4

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів

(переплати)***          16        п. 16.16, п. 21.3

 

Сума податку до сплати       (позитивне значення 14

- 15 - 16)         17

згідно з формулою

 

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно. ** У разі позитивного значення. *** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів

(переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті

 

18

 

 

п. 16.16, п. 21.3

Додаткові показники.

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому

19

 

п. 10.2, п. 13.1 -

 

числі:

 

 

13.2,

п. 13.6

 

від грального бізнесу

19.1

К7

 

 

п. 10.2

 

з нерезидентів (крім 19.3)

 

19.2

 

п. 13.1 - 13.2, п.

13.6

з фрахту

19.3

 

п. 13.5

 

з доходів фізичних осіб, нарахованих як проценти

19.4

К7

 

пп. 9.2.2 Закону

Л« 8893

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них

платежів

 

20

 

пп. 7.8.2, пп.

7.9.4

 

Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами

 

 

21

 

пп. 7.8.2; п. 4

Прикінцевих положень Закону № 349

 

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок

 

22

 

п. 17.2 Закону

№21814

Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної)

заборгованості

 

23            К4

 

 

пп. 12.1.2

Звертаємо увагу!

 

1Тут і далі текст, виділений напівжирним курсивом, уведений нами як допоміжна інформація.

2Закон №349 – Закон України від 24.12.02р. №349-IV „Про внесення змін до Закону

 

України „Про оподаткування прибутку підприємств”

 

3Закон №889 – Закон України від 22.05.03р. №889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб”, зі змінами

4Закон №2181 – Закон України від 21.12.200р. №2181-IІІ „Про порядок погашення

 

зобов’язань    платниками   податків         перед  бюджетами    і           державними   соціальними фондами”, зі змінами.

Відповідальність за порушення норм Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” наведена в додатку А.