Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

3.9.облік доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами

 

Під терміном "основні фонди" в податковому обліку слід розуміти матеріальні     цінності,     що   призначаються платником     податку   для використання  у  господарській  діяльності    платника  податку  протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом.

Проведення будь-яких робіт, пов'язаних з поліпшенням основних фондів, без наявності вказаних вище документів не є свідченням про виведення таких основних фондів із експлуатації.

У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх  продажем  балансова  вартість  групи   1   зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта.

Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих   об'єктів   основних   фондів   групи   1   та   нематеріальних   активів

включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку.

У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова  вартість  групи  зменшується  на  суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції,     робіт,     послуг,     отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відпо- відної групи, її балансова вартість прирівнюється до   нуля,      а   сума перевищення      включається   до валового доходу   платника   податку відповідного періоду.

До  доходів  від  операцій  з  основними  фондами  і  нематеріальними активами відносяться:

- прибуток від реалізації основних засобів 1-ї групи;

 

- перевищення           продажної      вартості          основних        засобів            2,3,4    груп    над залишковою вартістю всіх із вище зазначених груп в їх розрізі;

- продажна вартість, за мінусом ПДВ, основних фондів і нематеріальних активів невиробничого призначення.

Приклад. БМУ „Промбуд” реалізувало в звітному періоді складське приміщення за 60 тис. грн., включаючи ПДВ, залишкова вартість якого 10 тис. грн., сума зносу – 40 тис. грн.

Валовий дохід = 60-10-10=40 тис. грн.

 

Дт 36 Кт 74 – 60 тис. грн.; Дт 74 Кт 641 – 10 тис. грн.; Дт 97 Кт 10 – 10 тис. грн.; Дт 13 Кт 10 – 40 тис. грн.; Дт 74 Кт 79 – 50 тис. грн.; Дт 79 Кт 97 – 10 тис. грн.

При реалізації основних засобів 1-ї групи, валовий дохід співпадає із прибутком, визначеним за даними бухгалтерського обліку на рахунку 79. при реалізації основних засобів 2,3,4 груп, валовий дохід не співпадає із даними

бухгалтерського обліку з реалізації таких основних засобів. При реалізації основних засобів невиробничого призначення, валовим доходом є кредитовий оборот по рахунку 74, за мінусом ПДВ, тобто Дт 36 Кт 74 - Дт 74 Кт 641.

До 01.01.2003р. валові доходи від реалізації основних засобів відображаються в окремому додатку до декларації. В діючій на сьогодні декларації такі доходи відображаються в складі інших доходів в рядку 01.6.