Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

Вступ

 

Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності є одним із найважливіших та найефективніших важелів державного регулювання ринкової економіки. Держава за допомогою податкової політики забезпечує створення необхідних передумов до структурної перебудови національної економіки та її зростання, а не тільки формує джерела фінансування суспільно-необхідних витрат, реалізуючи фіскальну функцію податків.

Проблеми оподаткування та організації податкового обліку традиційно привертають до себе підвищену увагу науковців і практиків, оскільки в цій сфері перехрещуються інтереси держави й регіонів з інтересами суб'єктів господарювання та громадян — платників податків. Гармонізація і підтримання балансу цих інтересів дозволяє створити необхідні умови для забезпечення підйому економіки, соціальної стабільності в суспільстві та підвищення добробуту населення.

Одним із основних завдань, які на сьогоднішній день, стоять перед науковцями, є розробка шляхів зближення бухгалтерського і податкового обліку, з метою зменшення трудовитрат облікових працівників.

Даний навчальний посібник узагальнює закони України, нормативні і інструктивні  акти,  податкові  роз’яснення,  накази,  листи,  пов’язані  з організацією і веденням податкового обліку станом на 1.07.2005 року, які враховані при висвітленні кожної теми. Здебільшого в ньому описана методика податкового обліку будівельних підприємств.

Теоретичні положення, наведені в навчальному посібнику, підкріплені прикладами  господарських  операцій,  схемами  первинних  документів, регістрами синтетичного та аналітичного обліку, податковою звітністю, що дозволить краще освоювати поданий матеріал.

В кінці навчального посібника наводиться глосарій найбільш важливих термінів,  які  використовуються  в  нормативних  документах  з  податкового обліку, з поясненнями до них, а також список рекомендованої літератури.

Навчальний   посібник         укладено        відповідно      до        програми        курсу

 

„Податковий облік”.  Він  призначений для  студентів  спеціальності „Облік  і

ay,n:ru",  HayKoBIIX rrparriBHIIKiB, 6yxramepiB-rrpaKTIIKiB 6y,n:iBerrhHIIX opraHi3arrii1: Ta

.           .           .

lHlliiiX B1T"!II3ID!HIIX IIl!J:IIpii€MCTB.