Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

3.7.облік доходів від операцій з цінними паперами, фондовими і товарними деривативами

Облік  операцій         із          цінними         паперами        регламентується        нормами         п.

 

7.6 Закону про прибуток, які, зокрема, передбачають таке:

 

— окремий податковий облік ведеться в розрізі окремих видів цінних паперів.  Фінансовий  результат  визначається  також  окремо  на  кожний  вид цінних паперів (пп. 7.6.1 Закону про прибуток);

— до валового доходу включається додатний фінансовий результат на окремий вид цінних паперів. Від'ємний фінансовий результат переноситься у зменшення фінансових результатів від операцій із цим видом цінних паперів майбутніх звітних періодів (пп. 7.6.1 і 7.6.2 Закону про прибуток);

— даним пунктом не регулюються операції з емісії цінних паперів та їх зворотного викупу (погашення) (пп. 7.6.1 Закону про прибуток).

Для  ведення  окремого  обліку  цінні  папери  групуються  за  типами (видами). При цьому акції обліковуються разом з корпоративними правами, які не виражені у вигляді цінних паперів. З урахуванням ст. З Закону про цінні папери і п. 7.6 Закону про прибуток можна виділити 5 основних груп цінних паперів: акції та інші корпоративні права, облігації, векселі, деривативи та інші цінні папери.

Фінансовий результат за кожним видом цінних паперів (групою) визначається як різниця між доходами і витратами, зменшена на від'ємний фінансовий результат на цей вид цінних паперів на початок періоду.

Слід відзначити, що для визначення фінансового результату береться від'ємний фінансовий результат на початок звітного періоду, який протягом року буде незмінним для всіх податкових періодів. Тобто для розрахунку фінансового результату за І квартал, півріччя, три квартали і рік використовується від'ємний фінансовий результат, що мав місце на 31 грудня попереднього року.

У   всіх   додатках   К3   у   2004 році   від'ємний   фінансовий   результат (наприклад, отриманий від операцій з векселями) буде один і той же. Він відображається  в  ряд.  3.3  і  протягом  2004 року  не  змінюється.  Значення береться з ряд. З додатка К3 до декларації за 2003 рік.

При цьому отримані додатні фінансові результати на один вид цінних паперів не зменшуються на від'ємні фінансові результати за іншими їх видами. Тобто в ряд. 01.4 додатка відображається сума тільки додатних значень рядків

1-5 додатка.

 

Терміни «доходи» і «витрати» в п. 7.6 визначаються таким чином:

 

доходи — сума грошових коштів або вартість майна, отримана (нарахована) платником податків від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів і деривативів (пп. 7.6.4 Закону про прибуток);

витрати — сума грошових коштів або вартість майна, сплачена (нарахована) платником податків продавцеві цінних паперів і деривативів як компенсація їх вартості (пп. 7.6.3 Закону про прибуток).

У випадку продажу цінних паперів нижче номінальної вартості підприємства отримують збитки, які є валовими витратами.

ПРИКЛАД 1

 

Підприємство А у II кварталі 2005 року здійснило декілька операцій із цінними паперами:

— придбало акції ВАТ «Б» на загальну суму 300 000 грн.;

 

— здійснило внесок до статутного фонду ТОВ «В» у сумі 65 000 грн.;

 

—  реалізувало  частину  акцій  ВАТ  «Б»  та  акції  ВАТ  «Т»  на  суму

 

425000 грн.

 

На початок 2005 року у підприємства А є від'ємний фінансовий результат у розмірі 140 000 грн. (сума, раніше сплачена за акції ВАТ «Г» і відображена в ряд. 1 додатка К3 до декларації за 2004 рік). У І кварталі операцій із цінними паперами підприємство не здійснювало.

У цьому випадку в окремому податковому обліку будуть відображені:

 

— доходи — 425 000 грн. (ряд. 1.1 додатка К3);

 

— витрати — 365 000 грн. (ряд. 1.2 додатка К3);

 

—        від'ємний       фінансовий    результат        попереднього            звітного          року

 

140 000 грн. (ряд. 1.3 додатка К3).

Таким  чином,  фінансовий  результат  за  акціями  та  іншими корпоративними правами у сумі дорівнює 80 000 грн. (425 000 — 365 000 —

140 000) — він відображається в ряд. 1 додатка К3 зі знаком «мінус».

 

ПРИКЛАД 2

 

Продовжимо приклад 1. У II кварталі 2005 року підприємство А також здійснило операції з векселями:

— придбало вексель № 1 за 550 000 грн.;

 

— реалізувало вексель № 1 з дисконтом за 520 000 грн.;

 

— реалізувало вексель № 2 за 135 000 грн.

 

Від'ємний фінансовий результат на початок 2005 року — 45 000 грн. —

 

перенесений у ряд. 3.3 додатка з ряд. З додатка К3 до декларації за 2004 рік.

 

Фінансовий результат у розрізі векселів виявиться додатним: 120 000 грн. (550 000 +  135 000 — 520 000 — 45 000). Він підлягає відображенню в ряд. З додатка К3, а також перенесенню в ряд. 01.4 і включенню до валового доходу.

ПРИКЛАД З

 

На  01.01.05 р.  у  підприємства  є  від'ємний  фінансовий  результат  за операціями з векселями в розмірі 175 000 грн. У І кварталі операції із цінними паперами підприємством не проводилися, а у II кварталі були здійснені такі операції:

п/

п

 

 

Зміст операції

 

 

Бухгалтерський облік

Окремий        податковий

облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

1.

Отримані акції ВАТ «А»

141

685

110 000

110 000

(акції)

2.

Здійснений    внесок            до

статутного фонду ТОВ «Б»

141

685

78000

78 000

(акції)

3.

Продані акції ВАТ «А»

377

741

119000

119 000

(акції)

4.

Відображена  собівартість

проданих акцій ВАТ «А»

971

141

110000

5.

Отриманий вексель № 1 від

покупця

341

361

760 000

760 000

(векселі)

6.

Виписаний    вексель

№ 2 продавцеві

631

621

700 000

_

 

7.

Придбаний вексель № 3

352

685

980 000

980 000

 

 

 

 

 

 

 

(векселі)

8.

Придбаний вексель № 4

352

685

810 000

810 000

(векселі)

9.

Проданий вексель № 3

377

741

900 000

900 000

(векселі)

10

.

Відображена  собівартість

векселя № 3

971

352

980 000

11

.

Пред'явлений            вексель

№ 4 до погашення

377

741

1150000

1150 000

(векселі)

12

.

Відображена  собівартість

векселя № 4

971

352

810 000

13

.

Отримані грошові кошти на

погашення векселя № 4

311

377

1150000

14

.

 

 

Погашений вексель № 2

 

 

621

 

 

311

 

 

700 000

 

 

-

 

 

-

15

.

Отримані грошові кошти на

погашення векселя № 1

. 311

341

760 000

760 000

(векселі)

16

.

Отримано       600 облігацій

ВАТ «В» по 900 грн. кожна

(600 х 900)

143

685

540 000

540000

(облігації

)

17

.

Продано 300 облігацій ВАТ

«В»  за  ціною  1000 грн./од. (300 х 1000)

377

741

300 000

300 000

(облігації)

18

.

Відображена  собівартість

облігації         ВАТ    «В»     (300 х

900)

971

143

270 000

На підставі даних прикладу заповнимо додаток К3 до ряд. 01.4 декларації

 

за півріччя.

 

Розрахунок фінансових результатів операцій із цінними паперами,

 

корпоративними правами та деривативами (тис. грн.)

 

 

Показники

Код

рядка

 

Сума

Прибуток       від       операцій         із          цінними         паперами,            фондовими    та

товарними деривативами, у тому числі: (сума додатних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5)

01.4

85,0

Прибуток (+)  або  збиток (-)  від  операцій з  акціями та  іншими

корпоративними правами, у тому числі: (1.1 — 1.2 — 1.3)

1

–69,0

доходи звітного періоду

1.1

119,0

витрати звітного періоду (110 + 78)

1.2

188,0

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

1.3

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому

числі: (2.1 — 2.2 — 2.3)

2

–240,0

доходи звітного періоду

2.1

300,0

 

витрати звітного періоду

2.2

540,0

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

2.3

Прибуток (+)  або  збиток (-)  від  операцій із  векселями, у  тому

числі: (3.1 — 3.2 — 3.3)

3

+85,0

доходи звітного періоду (900 +1150 + 760)

3.1

2810,0

витрати звітного періоду (760 + 980 + 810)

3.2

2550,0

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

3.3

-175,0

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, у тому

числі: (4.1 — 4.2 — 4.3)

4

доходи звітного періоду

4.1

витрати звітного періоду

4.2

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

4.3

-

Прибуток  (+)  або  збиток  (-)  від  операцій  з  іншими  цінними

паперами, у тому числі: (5.1 — 5.2 — 5.3)

5

доходи звітного періоду

5.1

витрати звітного періоду

5.2

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року

5.3

Підсумовуючи  вище  сказане,  можна  зробити  висновок,  що  валовими

 

доходами  від  реалізації  цінних  паперів  є  прибуток  від  цієї  реалізації,  а валовими витратами – збиток.