Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

2.7.податковий облік пдв при імпортних операціях

 

Податковий облік ПДВ по імпортних операціях регламентується Законом України „Про ПДВ”, Постановою Кабміну від 2.04.98р. №417, з наступними змінами  і  доповненнями,  „Про  затвердження  порядку  внесення  ПДВ  до бюджету під час ввезення (пересилання товарів на митну територію України і Постановою Кабміну України від 1.10.97р. №1104 „Про затвердження порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ при ввезенні, пересиланні товарів на митну територію України, Інструкцією про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України та перерахованим до бюджету ПДВ, затвердженої Наказом Держмедслужби України №346 від

9.06.99р. з наступними змінами і доповненнями. У всіх вище зазначених документах передбачено сплату ПДВ підприємствами, які імпортують товари, роботи, послуг на митну територію України, виключення складають лише товари, роботи, послуги, які звільнені від сплати цього податку.

Базою  оподаткування  товарів,  робіт,  послуг,  які  звільнені  від  сплати цього податку є їх митна вартість, включаючи витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, страхування до пункту перетину митного кордону України, а також витрати на сплату брокерських та інших видів винагород, пов’язаних з ввезенням таких товарів на митну територію України. Нарахування та справляння ПДВ при митному оформленні давальницької сировини, яка ввозиться на митну територію України, здійснюється з урахуванням положень Закону „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”.  Давальницька  сировина  не  є  власністю

підприємства, яке імпортує цю сировину. Після переробки такої сировини на готову продукцію, вона підлягає обов’язковому вивезенню в повному обсязі з території України.

Ставка ПДВ по імпортних операціях складає 20\%. Платниками податку є всі особи, які зареєстровані платниками цього податку. Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету визначається за наступними формулами:

1) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

 

ПДВ=(В+Са+См)*П/100,

 

де В – митна вартість,

 

Са – сума акцизного збору,

 

См – сума мита,,

 

П – ставка ПДВ.

 

2) на товари, що обкладаються тільки митом:

 

ПДВ=(В+См)П*/100,

 

3) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

 

ПДВ=(В+Са)*П/100,

 

4) на товари, не підлягають обкладанням митом та іншими зборами:

 

ПДВ=В*П/100.

 

У всіх випадках придбання імпортованих товарів заповнюється митна декларація. В п. 8 Інструкції №346 наводяться правила заповнення цього документа. На момент розмитнення товарів, завезених на територію України, підприємство повинно сплатити ПДВ до бюджету, показавши платіжне доручення на перерахунок цього податку. Виключення з вище зазначеного правила складає розрахунок з бюджетом з ПДВ з допомогою податкового векселя, який дає право на відстрочення сплати цього податку. Податкові векселі, виписані платниками податку, що мали протягом останніх 12 місяців обсяг оподатковуваних операцій з продажу 5 млн. грн., або підприємствами визначеними в п. 5.2.1 Закону України „Про ПДВ” та не мають заборгованості з цього податку за результатами податкових періодів, що передують податковому періоду, в якому надається податковий вексель, не підлягають забезпеченню. В усіх інших випадках податкові векселі повинні бути забезпечені авалем банком.

Органи митного контролю ведуть облік податкових векселів в спеціальному журналі для здійснення такого обліку. Не сплачені у визначені терміни суми ПДВ з товарів, що ввозяться на митну територію України стягуються у встановленому порядку згідно вимог Закону України №2181 „Про розрахунки з бюджетом і позабюджетними органами”.

Платники податку при імпорті товарів на митну територію України та при умові оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларацій) можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платнику податку;

¾ податковий    вексель    підлягає    обов'язковому   підтвердженню комерційними банками шляхом авалю;

¾  комерційні банки  зобов'язані оплатити податковий вексель у  разі його неоплати платником у строк;

¾ сума, зазначена у  податковому векселі, включається до  суми податкових зобов'язань платника податку у податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня поставки такого податкового              векселя   органу   митного   контролю.   При   цьому податковий                   вексель   вважається   погашеним,   а   сума   податку, визначеного у векселі, окремо до бюджету не сплачується та враховується у розрахунках податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, в якому податковий вексель погашено. Кабінет Міністрів           України   має   право   визначити   більш   довгі   строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають   сезонний   характер   або   здійснюються   з   використанням довгострокових договорів;

¾  у   наступному   звітному   (податковому)   періоді   сума,   що   була зазначена в податковому векселі, включається до складу податкового

кредиту платника податку;

 

¾ платник  податку  може  за  самостійним  рішенням  достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми бюджетного відшкодування;

¾  обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим          особам,   податковий   вексель   не   підлягає   індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються;

¾ порядок   випуску,   обігу   і   погашення   податкових   векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Дія цього пункту не поширюється на операції з імпортування на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також на операції з імпортування на митну територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, що були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке імпортування, чи тих, які є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування.

Особливістю розрахунків з бюджетом з ПДВ з допомогою податкових векселів, полягає в тому, що підприємство в цьому випадку має можливість відстрочити на певний період, який зазначений у векселі, сплату цього податку. При фактично сплаченому ПДВ, який зазначається в митній декларації, підприємство одночасно має право на отримання податкового кредиту. Якщо використовується податковий вексель в період розмитнення товарів, право на податковий кредит не виникає.

Митна  декларація  поряд  з  податковою накладною  є  своєрідним первинним документом, який дає право на отримання податкового кредиту. Тобто при отриманні імпортних товарів, право на податковий кредит дає не податкова накладна, оскільки вона не виписується, а митна декларація.

У разі, коли податковий вексель забезпечено шляхом авалю, сума неоплаченого векселя стягується ДПА векселедержателем із векселедавця, або у претензійно-судовому порядку, відповідно до законодавства, з банку аваліста.

Сума ПДВ, зазначена в податковому векселі включається до суми податкових зобов’язань платника податку, в тому звітному періоді, в якому вексель  було  оплачено,  шляхом  включення  суми  векселя  до  відповідного розділу податкової декларації. Після включення суми податкового векселя до суми податкових зобов’язань, вексель вважається погашеним. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 календарних днів, включаючи дату його видачі. У разі ввезення на митну територію України товарів для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів, може видаватися вексельна суму ПДВ з більш довгим строком погашення. Перелік таких товарів затверджений Кабміном України.

На відміну від дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ в частині товарів, що ввозяться на митну територію України, якою є дата розмитнення товарів, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ з вартості імпортованих послуг є дата перерахунку коштів з рахунку платника податку, який імпортує ці послуги, або дата оформлення первинного документа про факт отримання  таких  послуг.  Тобто  із  вище  наведеного  випливає,  що  правило

„першої події”, щодо дати виникнення податкового зобов’язання має місце при імпорті послуг. При імпорті товарів правило першої події не діє, оскільки моментом виникнення податкових зобов’язань є дата розмитнення товарів.

При імпорті товарів, вартістю менше 100 дол. США, митна декларація не заповнюється. Датою виникнення податкових зобов’язань, в даному випадку, є дата отримання товарів платником податку.

Датою виникнення права на податковий кредит для товарів, робіт, послуг є дата сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями.

Бухгалтерські проведення при здійсненні імпортних операцій наведені в таблиці 2.1.