Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

2.5.аналітичний облік податкових зобов’язань з пдв

 

Під   податковими  зобов’язаннями  з   ПДВ   розуміють  загальну  суму податку, одержану (нараховану) платником податку у звітному періоді, що визначена згідно з Законом „Про податок на додану вартість”.

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається   дата,   яка   припадає   на   податковий    період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

—   або дата зарахування  коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг),    що  підлягають продажу,    а   у   разі продажу товарів   (робіт,   послуг)   за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої

- дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує плат-

 

ника податку;

 

—     або  дата  відвантаження  товарів,  а  для  робіт  (послуг)  -  дата оформлення документа, що засвідчує   факт   виконання     робіт   (послуг) платником податку.

У разі продажу товарів (валютних цінностей) або послуг з використанням торговельних автоматів або іншого подібного устаткування, що не передбачає наявності касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою, датою  виникнення  податкових зобов'язань вважається дата виймання з  таких  торговельних апаратів    або      подібного    устаткування      грошової виручки.

Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.

У разі коли продаж товарів (робіт, послуг) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників гривні, датою збільшення валового доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток або інших замінників гривні.

У разі коли продаж товарів (робіт, послуг) здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою збільшення  податкових зобов'язань вважається або дата оформлення податкової накладної, що засвідчує факт надання платником податку товарів (робіт, послуг) покупцю, або дата виписування відповідного ра- хунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

Датою виникнення податкових зобов'язань  орендодавця   (лізингодавця) для   операцій фінансової   оренди   (лізингу)   є   дата   фактичного передання об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

Датою виникнення податкових зобов'язань   у   разі     продажу   товарів (робіт,   послуг)  з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації  у  будь-якому  іншому  виді,   включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.

Датою виникнення податкових зобов'язань при імпорті товарів є дата подання митної декларації   із зазначенням у ній суми   податку,  що підлягає сплаті. Датою   виникнення   податкових  зобов'язань   при імпортуванні робіт

(послуг) є дата списання коштів з  розрахункового  рахунку платника  податку в оплату робіт (послуг) або дата оформлення документа,  що засвідчує факт виконання  робіт (послуг) нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою.

Датою виникнення податкових зобов'язань виконавця   з контрактів, визначених довгостроковими     відповідно   до     Закону   України     "Про оподаткування     прибутку     підприємств",     є     дата збільшення     валового доходу виконавця довгострокового контракту.

Попередня (авансова) оплата вартості товарів (супутніх послуг), які експортуються чи імпортуються, не змінюють значення податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку - відповідно такого експортера або імпортера.

Особа, яка протягом останніх дванадцяти календарних місяців мала оподатковувані поставки, вартість яких не перевищує 300 000 гривень (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового обліку.

Якщо зазначений вибір здійснюється під час реєстрації такої особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з  моменту такої  реєстрації  і  не  може  бути  змінений  до  кінця  року,  протягом  якого відбулася така реєстрація.

Якщо зазначений вибір здійснюється протягом будь-якого часу після реєстрації особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому був зроблений такий вибір, і не може бути змінений протягом наступних дванадцяти місячних (чотирьох квартальних) податкових періодів.

Рішення про вибір касового методу подається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого був зроблений такий вибір.

Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових деклараціях з цього податку.

Платник податку, що обрав касовий метод обліку, не має права його застосовувати до:

імпортних та експортних операцій;

 

операцій з поставки підакцизних товарів.

 

Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості відповідно  до  законодавства,  то  сума  нарахованих  податків  підлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду.

Застосування касового методу зупиняється з податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого платник податку приймає самостійне рішення про перехід до загальних правил визначення дати виникнення  податкових  зобов'язань  та  податкового  кредиту  (методу нарахувань)  чи  досягає  обсягу  оподатковуваних  операцій  в  сумі  300  000 гривень.

Платник податку має право самостійно відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу за місцем податкової реєстрації.

У разі якщо обсяги оподатковуваних операцій за наслідками звітного періоду перевищують 300 000 гривень, платник податку зобов'язаний відмовитися  від  касового  методу  шляхом  надіслання  відповідної  заяви  на адресу податкового органу, в якому він є зареєстрованим як платник цього податку, разом із поданням податкової декларації за такий звітний період. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування починаючи з наступного податкового періоду. У разі якщо платник податку не подає таку заяву у встановлені цим підпунктом строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку починаючи з податкового періоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про відмову від касового методу, а платник

податку          позбавляється            права  використання            касового         методу            протягом наступних 36 податкових місяців.

З початку застосування касового методу на підставах, визначених цим Законом, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, що виникли до застосування касового методу, не підлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування.

За відмови від застосування касового методу на будь-яких підставах та переходу до загальної системи оподаткування цим податком:

сума податкових зобов'язань платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування;

сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування.

Аналітичний облік вище названих зобов’язань здійснюється в реєстрі отриманих та виданих податкових накладник (розділІІ) (додаток Д), в журналі- ордері №11 (при журнально-ордерній формі обліку) , журналі №3 (при журнальній формі обліку), машинограмі (при автоматизованій формі обліку) в розрізі окремих покупців та замовників.

Порядок  заповнення  реєстру  отриманих  та  виданих  податкових накладник регламентується відповідним Порядком ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладник, затверджений наказом ДПА України від 30 червня 2005 р. N 244.

Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють придбання/поставку товарів (послуг) та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу

якого входять такі філії, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення реєстру. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово     проінформувати  державний   податковий   орган   за   місцем   його реєстрації            як  платника  податку  на  додану  вартість.  Відповідальність  за недотримання вимог даного Порядку філіями та структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість.

Під час виконання договорів про спільну (сумісну) діяльність реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

Реєстр ведеться у документальному або електронному вигляді за вибором платника податку та повинен зберігатися платником податку протягом строку давності, установленого законом.

У разі ведення реєстру в електронному вигляді платник податку повинен на власний вибір використовувати будь-яку з найбільш поширених в Україні операційних комп'ютерних систем, які будуть запропоновані центральним податковим органом.

При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ податковому інспектору до реєстру податкових накладних та в разі ведення його в електронному  вигляді  -  надати  носій  електронної  інформації  за  власний рахунок.

У реєстрі вказуються його порядковий номер, дата початку його ведення та дата його закінчення.

У разі ведення реєстру філіями та іншими структурними підрозділами платника  номер реєстру присвоюється з урахуванням установленого для цих філій та інших структурних підрозділів коду (номера, шифру) і визначається числовим  значенням  через  дріб:  у  чисельнику  проставляється  порядковий номер реєстру, а в знаменнику - код (номер, шифр).

Особа,  яка  веде  облік  результатів  під  час  виконання  договорів  про спільну (сумісну) діяльність, веде окремі реєстри із зазначеної діяльності і окремо - з діяльності, що не належить до спільної (сумісної).

У реєстрі окремо обліковуються операції:

 

з придбання товарів (послуг) з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку;

з поставки товарів (послуг), які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування.

Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

У розділі II реєстру відображаються видані податкові накладні, а також податкові накладні, які зберігаються у продавця.

Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань відповідно до вимог пункту 7.3 статті 7 Закону.

Облік   операцій   з   поставки   товарів   (послуг)   ведеться   на   підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної).

Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) здійснюються у разі здійснення коригування сум  податкових  зобов'язань відповідно  до  пункту  4.5  статті  4

Закону.

 

Особливості заповнення деяких граф розділу II реєстру

 

У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий  номер  податкової  накладної  відповідає  порядковому  номеру запису в реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної).

До       граф    2-5       переносять     відповідні       реквізити        податкової     накладної,

 

розрахунку коригування кількісних і вартісних показників.

 

У         графах            6-11     відображається          інформація     щодо   поставки        товарів

(послуг).

 

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

Визначення підсумків операцій, включених до реєстру

 

Платники податку, у яких податковий (звітний) період дорівнює календарному  місяцю,  визначають  щомісячні  підсумки  щоденно зареєстрованих операцій.

Платники   податку,   у   яких   податковий   (звітний)   період   дорівнює кварталу, визначають щомісячні та щоквартальні підсумки щоденно зареєстрованих операцій.

Синтетичний облік податкових зобов’язань з ПДВ ведеться на окремому аналітичному рахунку субрахунку 641 „Розрахунки з бюджетом”. Виникнення таких зобов’язань відображається за кредитом цього рахунка, а їх погашення з урахуванням податкового кредиту – за дебетом. При цьому має місце наступна кореспонденція (табл. 2.1.):

 

Таблиця 2.1.

Кореспонденція рахунків з обліку податкових зобов’язань

 

 

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

 

Податковий облік

 

 

Дт

 

 

Кт

 

 

Декла-рація з ПДВ

1

2

3

4

Продаж товарів, робіт, послуг з ПДВ

1 . Продаж за передоплатою

Отриманий аванс від покупця

З0, 31

681

 

Нараховані ПЗ

643

6411

Ряд. 1

Відвантажені товари, роботи,

послуги

 

36

 

70

 

Відображені розрахунки за ПЗ

70

643

 

Зарахування авансу в оплату за

відвантажені товари роботи,

послуги

 

 

681

 

 

36

 

2. Продаж з відстроченням платежу

Відвантажені товари, роботи,

361

70

 

 

послуги

 

 

 

 

Нараховані ПЗ

70

6411

Те ж

Отримана оплата від покупця

З0, 31

361

 

3. Продаж з наступним розрахунком відсотковим векселем

Відвантажені товари, роботи,

послуги

 

361

 

70

 

Нараховані ПЗ

70

6411

Те ж

Отриманий вексель

341

361

 

Нараховані відсотки за векселем

373

732

 

Нараховані ПЗ з відсотків

732

6411

Те ж

Продаж товарів, робіт, послуг без ПДВ

 

 

Отриманий аванс

 

 

З0, 31

 

 

681

 

4) ряд. 2.1 (експорт),

2.2, 5) ряд. 4, 6) ряд. 3

Відвантажені товари, роботи,

послуги

 

36

 

70

 

Зарахування авансу в оплату

відвантажених товарів (робіт,

послуг)

 

 

681

 

 

36

 

Безплатна передача

1 . Облік у сторони, що передає

Відвантажені товари

949

281

 

Зменшений ПК (методом

"сторно")

 

6411

 

644

Ряд. 16 "-"

Включений ПДВ у вартість

товарів

 

281

 

644

 

 

Нараховані ПЗ за звичайною ціною

 

949

 

6411

 

Ряд. 1

2. Облік у сторони, що одержує

Отримані товари

281

716

Ряд. 15.1

Передача активів як внеску до статутного фонду, вихід з товариства

 

1 . Передача основних засобів як внеску до статутного фонду

 

Відображена фінансова інвестиція

та заборгованість згідно із засновницьким договором

 

 

14

 

 

685

 

 

Зменшений ПК у частині

недоамортизованої вартості 03 і методом "сторно")

 

 

6411

 

 

644

 

 

Ряд. 16 "-"

 

Включена до вартості основних

засобів сума ПДВ

 

10

 

644

 

Ряд. 10.2

 

 

Передані основні засоби як внесок до статутного фонду

 

685

 

10

 

Ряд. 3

 

Списана сума зносу

131

10

 

 

2. Передача товарів як внеску до статутного фонду

Відображена фінансова інвестиція

 

та заборгованість згідно із засновницьким договором

Передані товари як внесок до

14        685

 

статутного фонду      685      281

 

Нараховані податкові зобов'язання            685      6411    Ряд. 1

 

Імпорт

1. Імпорт товарів зі сплатою ПДВ на митниці

Перерахована передоплата  371      312

Перераховані на митницю ПДВ і

митні платежі            377      311

Оприбутковані товари         28        632

 

 

 

Включений ПДВ до ПК       6411    377

 

Сума митних платежів віднесена

на вартість товарів    28        377

Зарахування попередньої оплати в

1)ряд. 12.1 2) ряд.

13.1.1 або 13.1.2

3) ряд. 14.2

 

погашення заборгованості постачальникам

632      371

 

2. Імпорт товарів з видачею податкового векселя

Перерахована передоплата  371      312

Виданий податковий вексель         643      621      Ряд. 6, 19.1

Нараховані ПЗ на 30-й день

(наступного місяця)  621      6411    Ряд. 19.2

Оприбутковані товари         28        632

Зарахування попередньої оплати в

 

погашення заборгованості постачальникам

632      371

 

 

 

 

Віднесений ПДВ до складу ПК ще

через місяць   6411    643

1)ряд. 12.2

 

 

 

3. Імпорт робіт і послуг

Отримані послуги від нерезидента

(підписаний акт)       23,91,92,93     632

Нараховані ПЗ           643      6411    Ряд. 7

 

Включений ПДВ до ПК у

наступному місяці    6411    643

 

Проведена оплата     632      312

1) ряд. 12.4

2) ряд. 13.1.3 або 13.2.3

3)ряд.14.3

 

Ліквідація основних засобів за рішенням платника податків

Списана залишкова вартість

976

10

 

Списана сума зносу

131

10

 

Нараховані ПЗ (на звичайну ціну,

але не менше від балансової вартості - за групою 1 , на

звичайну ціну - за групами 2 і 3)

 

 

976

 

 

6411

 

 

Ряд. 1