Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

1.4. фактчори, що впливають на стан фондового ринку

До них належать:

¨ розмір попиту і пропонування;

¨ характер попиту і пропонування;

¨ суб’єктивні фактори;

¨ ситуація на суміжних ринках;

¨ технічні фактори.

Розмір попиту визначається загальною економічною і політичною ситуацією в країні, станом галузі й конкретного емітента. Розмір пропонування залежить від:

соціальної структури суспільства;

розміру і структури доходів і потреб людей;

наявності гарантій безпечності інвестування і захисту прав інвесторів.

Базовим у характері пропонування є те, що більша частка заоща­джень населення акумулюється у короткостроковій високоліквідній формі; щодо характеру попиту, то споживачі потребують довгострокових низьколіквідних фінансових ресурсів. Ця суперечність вирішується створенням умов для власників заощаджень щодо збільшення строків накопичення і відмовлення від високої ліквідності; спонуканням споживачів до переорієнтації на короткострокові позикові кошти; створенням системи перерозподілу і комбінації фінансових ресурсів, що максимально задовольняє попит за наявної структури пропонування.

Суб’єктивні фактори — це власне, психологія інвесторів і особливості цілей кожного з них; вплив заяв чи поведінки окремих авторитетних осіб на поведінку інших суб’єктів ринку; обсяг спекуляцій, який зміщує ринкові ціни від поточної вартості фондових цінностей до очікуваної.

Оскільки ринок цінних паперів є складовою частиною фінансового ринку, то він відчуває на собі вплив інших складових не тільки останнього, а і суміжних ринків, іншими словами, якщо умови інвестування в інші складові ліпші, то капітал залишає фондовий ринок, і навпаки. Тобто ринок цінних паперів завжди  конкурує  з суміжними ринками.

До технічних факторів належить усе, зв’язане з технічною стороною обігу цінних паперів. Чим ліпше технічне забезпечення, тим більше можливостей для інвестування.

Готовність основного постачальника капіталу до інвестування в українські цінні папери характеризують дані Інституту соціології НАН і служби Геллапа в Україні (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ДО РІЗНИХ СПОСОБІВ ІНВЕСТУВАННЯ

Ранг переваги

Спосіб інвестування

1

у нерухомість

2

у золото та коштовності

3

в іноземну валюту

4

у предмети довгострокового вжитку

5

у створення власного бізнесу

6

в освіту (власну і дітей)

7

у твори мистецтва

8

в автомобіль

9

у створення власної бібліотеки

10

у цінні папери

11

на банківський рахунок

12

у страхування

13

у позику іншим особам

 

Це дані за 1993 р., тобто вони характеризують лише інвестиції у цінні папери власних грошових заощаджень, а не приватизаційних сертифікатів, оскільки масова ваучерна приватизація на той час іще не починалася.