Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

5.1. облІгацІЇ пІдприЄмств

(ОРГАНІЗАЦІЙ)

Загальна

характеристика та класифікація

Облігації підприємств (організацій) — це вид боргових цінних паперів, що служать цілям залучення грошових ресурсів для оновлення основного капіталу. Емітент несе зобов’язання перед власниками облігацій щодо їх викупу в обумовлений термін та щодо виплати доходу.

Власники облігацій не мають прав на участь в управлінні емітентом, вони виступають як кредитори, доходи яких залежать від результатів діяльності підприємства (організації).

Класифікацію облігацій наведено у табл.5.1.

За формою розпорядження облігації класифікуються на іменні, що свідчать про належність конкретному власнику, та на пред’явника, а за формою випуску — на купонні, що мають купони, по яких виплачуються відсотки, та безкупонні.

За строком обігу облігації бувають:

короткострокові Þ випускаються на строк до 1 року;

середньострокові Þ випускаються на строк від 1 до 5 років;

довгострокові Þ випускаються на строк понад 5 років;

вічні Þ які не передбачають зобов’язань емітента щодо їх остаточного погашення.

За способом забезпечення облігації розділяються на заставні та беззаставні.

Заставні облігації — це ті, що забезпечуються активами емітента, тобто емітент погоджується заставити під борг своє майно, а власнику облігації надається право отримати заставлене майно у власність за несплати боргу.

Таблиця 5.1

Класифікація облігацій

Класифікаційні ознаки

Види облігацій

Форма розпорядження

 Іменні,

 на пред’явника.

Форма випуску

 Купонні,

 безкупонні.

Строк обігу

 Короткострокові,

 середньострокові,

 довгострокові,

 вічні.

Спосіб забезпечення

 Заставні,

 беззаставні.

Спосіб виплати доходу

 Відсоткові,

 безвідсоткові,

 кумулятивні,

 з «плаваючим курсом»,

 двохвалютні,

 з участю у доходах.

Вид погашення

 З достроковим погашенням,

 з відкладеного фонду,

 з викупного фонду,

 з відшкодуванням,

 серійні,

 з розширенням строку заборгованості,

 зі звуженням строку заборгованості,

 невідкличні (ординарні).

Права на купівлю інших цінних паперів емітента

 Конвертовані,

 опціонні,

 з варантом.

Місце обігу

 Внутрішні,

 міжнародні.

Різниця між заставою і заставною облігацією полягає лише у способі розміщення та формі останньої. Спосіб розміщення заставних облігацій показаний на рис.5.1.

 

Розподіл боргу на порції — облігації для окремих ін-весторів

 

Рис. 5.1. Спосіб розміщення заставних облігацій

 

Заставні облігації можуть мати такі форми:

облігації під першу заставу — претензії по яких задовольняються у першу чергу;

облігації під другу чи загальну заставу — розміщуються, коли облігації під першу заставу вже обертаються; претензії по них задовольняються після розрахунків з власниками облігацій під першу заставу;

облігації під заставу цінних паперів — забезпечуються не фізичними активами, а акціями чи борговими паперами, які за невиплати боргу переходять до власників цих облігацій;

гарантовані облігації — виконання зобов’язань по них гарантується не емітентом, а іншою компанією.

Беззаставні облігації не забезпечені майном емітента. Вони виступають у вигляді прямих боргових зобов’язань, які не дають права власнику на майнові претензії до емітента. Причинами їх випуску можуть бути: відсутність фізичних активів для застави; фінансова могутність і висока репутація, які дозволяють брати в борг, не забезпечуючи зобов’язань майном, та деякі інші.

За способом виплати доходу облігації класифікуються:

на відсоткові облігації — які погашаються за номінальною вартістю зі сплатою фіксованого відсотка;

безвідсоткові облігації — не передбачають виплати відсотків. Вони реалізуються з дисконтом, а погашаються за номінальною вартістю;

кумулятивні облігації, по яких відсоток є кумулятивним: якщо не сплачується, то додається до претензій власника;

облігації з «плаваючим курсом», по яких дохідність змінюється залежно від існуючих відсоткових ставок, але має встановлений мінімум;

двохвалютні облігації — розміщення та виплата доходів на ці облігації здійснюється в одній валюті, а погашення — в іншій. Інвестор може отримувати додатковий дохід від валютних спекуляцій;

облігації з участю у доходах — дають власникам права акціонерів щодо отримання дивідендів. Поряд з відсотками власники таких облігацій отримують додатковий дохід за результатами діяльності емітента.

За видом погашення  облігації поділяються:

на облігації з достроковим погашенням — викупаються емітентом достроково за ціною, яка дещо перевищує номінальну вартість облігації, з відсотком на момент погашення;

облігації відкладеного фонду — частина випуску викупається емітентом достроково за рахунок так званого відкладеного фонду, що, як правило, передається під керування трасту;

облігації викупного фонду — викупаються достроково, якщо викуп можна зробити за заздалегідь обумовленою ціною чи нижче за неї. На відміну від облігацій відкладеного фонду, тут відсутні взаємні зобов’язання сторін щодо дострокового викупу;

облігації, що відшкодовуються, на бажання власника можуть у будь-який час вільно обмінюватися на готівку;

серійні облігації — частина боргу виплачується щороку по серіях;

облігації, строк заборгованості щодо яких розширюється — в момент погашення дають власнику право на довгострокові облігації такої самої вартості;

облігації, строк заборгованості щодо яких звужується, — випускаються, як правило, строком на 10 років, але можуть пред’являтися власником для погашення за номіналом через 5 років;

невідкличні (ординарні) облігації викуповуються одночасно у точно встановлений строк.

Різні види облігацій дають власникам різні права на купівлю інших цінних паперів емітента:

конвертовані облігації — їх можна обміняти на акції, але після обміну власник такої облігації втрачає права на доходи від неї;

опціонні облігації — дають право на купівлю інших цінних паперів емітента; це право не обмежує прав власника опціонних облігацій на отримання на них доходів;

облігації з варантом — дають право купівлі нових облігацій емітента за заздалегідь визначеною ціною у зазначені строки. Власники залишають за собою право на одержання доходів від облігацій з варантом.

Залежно від місця обігу  облігації бувають внутрішніми, що обертаються на внутрішньому ринку цінних паперів, та міжнародними. Останні виступають у формах:

євроноти, що є короткостроковими борговими цінними паперами із плаваючою ставкою; купують їх переважно комерційні банки;

єврооблігації — випускаються на великий термін і розміщуються, як правило, на фондових ринках кількох країн.

Особливості

облігацій

українських

підприємств (організацій)

Згідно з українським законодавством облігації можуть випускати підприємства всіх форм власності, організаційно-правових форм, а також об’єднання підприємств.

Облігації можуть бути іменними та на пред’явника, відсотковими і безвідсотковими (цільовими), такими, що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу. Цільові облігації повинні містити визначення товару, під який їх випускають.

За невиконання емітентом зобов’язань щодо виплати доходів та (або) погашення облігацій відповідні суми стягуються судом на користь власника.

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму, що не перевищує 25 відсотків статутного фонду і лише після оплати всіх випущених акцій.

Забороняється випускати облігації для формування статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків.

Облігації повинні мати такі реквізити:

 найменування цінного паперу — «облігація»;

 фірмове найменування і місцезнаходження емітента;

 фірмове найменування або ім’я покупця (для іменної облігації);

 номінальна вартість облігації;

 строки погашення;

 розмір і строки виплати відсотків (для відсоткових облігацій);

 місце і дату випуску;

 серію і номер облігації;

 підпис керівника емітента або іншої вповноваженої на те особи, печатку емітента.

Крім основної частини, до облігації може додаватися купонний листок на виплату відсотків. Він повинен містити такі основні дані:

 порядковий номер;

 номер облігації;

 найменування емітента;

 рік виплати відсотків.

Купонний листок є обов’язковим для облігацій, що запропоновані для відкритого продажу з наступним вільним обігом (крім безвідсоткових облігацій).

Загальний обсяг емісій облігацій в Україні порівняно невеликий — він становить 0,5\% від випуску акцій за період з 1 січня 1993 р. по 1 січня 1996 р.*

Облігації випускаються переважно для фінансування конкретних проектів, наприклад облігації корпорації «Київміськбуд».

 

 

 

 

ОБЛІГАЦІЇ КОРПОРАЦІЇКИЇВМІСЬКБУД” —

ОСЬ ШАНС МАТИ ЖИТЛО!

 

Шановні добродії!

Із задоволенням пропоную вашій увазі новий вид послуг державної комунальної будівельної корпораціїКиївміськбуд”, яка понад 40 років є основним забудовником м. Києва ...

Облігації корпораціїКиївміськбуд” — це цінні папери, що випускаються вартістю 0,1 кв. м. Це означає, що, придбавши одну облігацію, ви стаєте власником 0,1 кв.м житла. А далі — скільки облігацій, стільки й площі. Номінальна вартість облігації — 3 млн крб. Відповідно вартість 1 кв. м становить 30 млн. крб. Неважко вирахувати, що ця ціна значно нижча за ту, що встановилася на стихійному ринку житла...

Облігації повністю ліквідні, тобто їх можна в будь-який момент здати за місцем придбання, і вам повернуть гроші відповідно до вартості облігацій на той момент. Але не секрет — вартість нерухомості постійно зростає, та й інфляція вносить у наше життя свої корективи. Отож, власники облігацій можуть бути впевнені, що їхні гроші не пропадуть, а вони самі не постраждають.

І ще один стимул: облігації можуть використовуватись і як засіб накопичення. За першою емісією будуть наступні. Облігації першого випуску обмінюватимуться на облігації наступних випусків без доплати. Куплений вами метр житла буде метром завжди....

Житлові облігації корпорації “Київміськбуд” — архіпелаг надійності в океані нестабільності.

 

З повагою президент корпорації “Київміськбуд”

В. Полячко

 

РІО. — 1995. — №27