Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

4.2. акцІЇ та Їх види

Обмеження прав акціонерів

Як уже зазначалося, акції — це титули власності, тобто вони засвідчують власність на частку активів акціонерного товариства. Будь-який власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається своїм майном. Але, оскільки здійснення прав власності окремим учасником товариства зачіпає інтереси інших учасників  та самої корпорації як юридичної особи, остільки ці права обмежуються. Вони обмежуються як сутнісними вадами акцій (наприклад, акція — це категорія вартості, котра не прив’язана до конкретної споживної вартості активів товариства, тому ліквідувати актив у натуральному вигляді власник акції не може), так і законодавчими нормами та установчими документами корпорацій.

Основні права власників акцій:

 право голосу;

 право на участь у прибутках;

 першочергове право на купівлю нових акцій;

 право на активи за ліквідації корпорації;

 право на інспекцію.

Цілі випуску

і класифікація акцій

Випускаючи акції, корпорації мають такі цілі:

 забезпечити новому підприємству стартовий капітал, необхідний для початку діяльності;

 залучити додаткові грошові ресурси під час функціонування підприємства;

 обміняти старі акції при злитті з іншою корпорацією.

Акції класифікуються за такими критеріями:

 місце розміщення Þ акції, що обертаються на національному ринку, та міжнародні акції;

 форма розпорядження Þ акції на пред’явника та іменні;

 права власника Þ акції прості та привілейовані.

На міжнародному ринку цінних паперів обертаються акції транснаціональних компаній двох видів — євроакції та американські депозитні свідоцтва. Євроакції котируються на міжнародних фондових біржах Європи (Лондонській, Франкфуртській, Паризькій, Люксембурзькій). Обіг їх порівняно незначний: серед основних цінних паперів світового ринку їх частка становила 1 \% у 1985 р., 4,6 \% у 1987 р., 2,1 \% у 1990 р. [22, с.74]. Це пояснюється відсутністю єдиного міжнародного вторинного ринку цінних паперів.

Кроком до інтернаціоналізації акцій є американські депозитні свідоцтва, що репрезентують євроакції, розміщені у депозитаріях США і обмінені на депозитні свідоцтва, які обертаються на американському фондовому ринку. Таким чином європейські компанії отримують доступ на ринок цінних паперів США.

У СНД першими на міжнародний ринок вийшли російські корпорації.

У іменній  акції зазначається ім’я власника — тільки він є акціонером і користується відповідними правами. Перехід такої акції до іншого власника фіксується в реєстрі акціонерів корпорації. Акції на пред’явника вільно обертаються без спеціальної реєстрації.

Прості акції:

 не гарантують власникам дивідендів — останні виплачуються, виходячи з розміру прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також дивідендів по привілейованих акціях;

 дають право голосу.

Привілейовані акції:

 гарантують власникам фіксований дивіденд незалежно від результатів діяльності корпорації;

 дають пріоритетне право (у порівнянні з власниками простих акцій) на участь у розподілі майна акціонерного товариства за його ліквідації;

 не дають власнику права голосу.

Прості акції більш поширені, ніж привілейовані, оскільки:

по-перше, існують законодавчі обмеження щодо випуску привілейо­ваних акцій з метою уникнення порушень у балансі інтересів акціонерів і менеджерів товариства;

по-друге, прості акції більш дохідні, ніж привілейовані, оскільки є більш ризиковими.

Ілюстрацією пропорції емісії різних видів акцій є дані табл.4.1.

 

Таблиця 4.1

ЕМІСІЯ АКЦІЙ В США*

 

Обсяг емісії

Види акцій

1989 р.

1990 р.

1991 р.

1992 р.

 

 

млрд дол.

 

\%

млрд дол.

 

\%

млрд дол.

 

\%

млрд дол

 

\%

 

Прості

35,9

84,4

19,4

83,3

48,2

73,5

57,2

72,9

 

Привілейовані

6,5

15,6

3,9

16,7

17,4

26,5

21,3

27,1

 

Усього

42,4

100

23,3

100

65,6

100

78,5

100

 

Види привілейованих акцій

У ряді країн (США, Канада, Великобританія та у деяких інших) привілейовані акції мають такі види:

 Кумулятивні  привілейовані акції.

Невиплачені дивіденди на них накопичуються і сплачуються власникам акцій до оголошення про виплату дивідендів на прості акції.

 Некумулятивні привілейовані акції.

Власники втрачають дивіденди за той період, коли не було оголошено про їх виплату.

Ž Привілейовані акції з часткою участі.

Дають власникам право на отримання додаткових дивідендів понад оголошену суму, якщо дивіденди по простих акціях перевищують цю суму.

 Конвертовані привілейовані акції.

Можуть бути обмінені на певну кількість простих акцій.

 Привілейовані акції із ставкою дивідендів, що коригується.

Дивіденди по цих акціях не є фіксованими, а коригуються з урахуванням дохідності інших паперів.

‘ Привілейовані акції, що можуть бути викуплені емітентом.

Акціонерне товариство залишає за собою право викупити акції з надбавкою до номінальної вартості. Для цього в корпорації створюється викупний фонд; але якщо його розмір виявляється недостатнім для викупу акцій, їх погашення не відбувається.

’ Ретрективні привілейовані акції.

Власник такої акції може змусити корпорацію погасити її.

“ Підпорядковані привілейовані акції.

Деякі акціонерні товариства випускають привілейовані акції різних класів з різними правами, стосовно активів і дивідендів. Підпорядкована акція нижчого класу дає власникам менше прав, ніж привілейована акція цієї самої корпорації вищого класу.