Менеджмент - Навчальний посібник (Соболь С.М.)

Вступ

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент" підготовлений з метою надання допомоги студентам вищих навчальних закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з базового навчального курсу "Менеджмент". Посібник спрямований на формування у студентів здатності до поглибленого самостійного опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок прийняття управлінських рішень. Він надає студентам можливість ґрунтовно підготуватись до семінарських та практичних занять, систематизувати та конкретизувати лекційний матеріал, зосередити увагу на ключових поняттях, їх ознаках і особливостях, здійснювати самоконтроль своїх знань. Цей посібник не є альтернативою підручникам з менеджменту для отримання фундаментальних знань, його призначення - допомогти студентам правильно організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни.

Структурними складовими посібника є:

навчальна програма дисципліни "Менеджмент";

комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу;

порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни.

Базою для розробки посібника стала типова навчальна програма дисципліни "Менеджмент" для студентів фахового спрямування "Економіка і підприємництво".

Основні рекомендації щодо вивчення курсу викладено в блоці навчально-методичного забезпечення. У ньому у розрізі кожної теми наводяться:

перелік навчальних цілей і методичні рекомендації до вивчення теми - вони спрямовують процес навчання та чітко визначають, про що саме студенти повинні дізнатися, вивчаючи тему;

рисунки, схеми, таблиці - вони узагальнюють матеріал теми в зручній, лаконічній, легкій для сприйняття формі;

навчальні завдання для самостійної роботи - вони сприяють активізації творчої роботи студентів, формують навички роботи із спеціальною літературою, спрямовують на розуміння практики управлінської діяльності;

контрольні запитання - вони концентрують увагу студентів на найбільш суттєвих питаннях, вказують на найбільш важливі аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал;

тести, за допомогою яких студент може перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни розраховано на студентів вищих закладів освіти III - IV рівнів акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань, а також викладачів дисципліни "Менеджмент" інститутів та університетів.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент" підготовлений на кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету завідувачем кафедри к.е.н., доцентом Соболем С. М., та к.е.н., доцентом Багацьким В. М.