Менеджмент - Навчальний посібник (Соболь С.М.)

План семінарського заняття

Ефективність діяльності організації.

Підходи до визначення організаційної ефективності.

Ефективність управління.

 

Контрольні запитання

Який зв’язок існує між ефективністю й результативністю функціонування організації, з одного боку, та рівнем управління і діями конкретних менеджерів, з іншого?

Які типові чинниками спричиняють низьку ефективність західних компаній?

Які заходи із подолання недоліків управління компаніями використовуються для підвищення ефективності їх діяльності?

Наведіть склад компонент, які містить визначення організаційної ефективності.

Які види ефективності Ви знаєте та який взаємозв’язок існує між ними?

Як впливає синергічний ефект на співвідношення різних видів ефективності?

Які фактори впливають на кожний вид ефективності?

У чому полягають особливості різних підходів до управлінської діяльності?

Як Ви розумієте внесок функцій управління у досягнення високої ефективності організації?

Чим відрізняються підходи до визначення організаційної ефективності? Які з них, з Вашої точки зору, більш реалістичні?

Які управлінські заходи використовуються для реалізації цільового підходу до ефективності?

У чому полягають проблеми використання цільового підходу до визначення організаційної ефективності?

На чому ґрунтується системний підхід до визначення організаційної ефективності?

Які складові становлять предмет вибору у моделі конкуруючих оцінок?

Як Ви розумієте часову модель організаційної ефективності?

Наведіть критерії, за допомогою яких відображаються коротко-, середньо- та довготермінова ефективність організації.

В чому полягає відмінність змісту категорій “результативність управління”, “ефект управління” та “ефективність управління”?

Поясніть обставини, що перешкоджають виявленню ефекту від управлінської діяльності.

Назвіть найбільш поширені підходи до оцінки ефективності управління. Дайте їх сутнісну характеристику.

Дайте загальну характеристику напрямків підвищення ефективності управлінської діяльності.

 

Навчальні завдання для самостійної роботи

Опишіть чинники, які на вашу думку перешкоджають ефективному управлінню у вітчизняних організаціях.

Наведіть перелік типових заходів, за допомогою яких організація може впливати на індивідуальну ефективність виконавців.

Для яких підприємств на Вашу думку більш придатний цільовий підхід до визначення організаційної ефективності – великого чи малого розміру? Обґрунтуйте свою відповідь.

Визначте часткові показники ефективності управління (множинний підхід), які дають змогу за мінімальних витрат одержати достовірну оцінку ефективності управління організацією в цілому. Поясніть свій вибір.

Запропонуйте перелік найважливіших критеріїв та показників, за якими доцільно складати рейтинг підприємств стосовно рівня ефективності їх управління.

Обґрунтуйте доцільність використання різних форм просування службою.