Менеджмент - Навчальний посібник (Соболь С.М.)

Тема 7. мотивація

 

Навчальні цілі

Усвідомити сутність категорії “мотивація”.

З¢ясувати логіку процесу мотивації і взаємозв’язки між ключовими етапами в моделі процесу мотивації.

Засвоїти основні положення теорії змісту мотивації, визначити їх спільні та специфічні риси.

Розкрити зміст основних теорій процесу мотивації, усвідомити механізми впливу різних факторів, які в них розглядаються на поведінку людини в організації.

З¢ясувати, які можливості впливу на індивідуумів і на регулювання їх поведінки мають менеджери в контексті використання результатів теоретичних досліджень мотивації.

 

Методичні рекомендації до вивчення теми

Основні питання, які треба засвоїти в процесі самостійного вивчення теми, наведені в програмі курсу та в переліку навчальних цілей. Вичерпні й достатньо деталізовані відповіді на ці питання можна знайти у джерелах, які містить список літератури рекомендованої до цієї теми. При цьому необхідно зауважити, що перелік основних теорій мотивації, розгляд яких передбачає програма курсу, далеко не вичерпує всієї їх сукупності. З огляду на це для глибокого засвоєння матеріалу теми доцільно розібрати й інші концепції мотивації. Так теорія постановки цілей і концепція партисипативного управління розглянуті у підручнику О.С.Віханського та О.І. Наумова [ 2 ], модель характеристик роботи і теорія підкріплення – в підручнику Р. Дафта [ 3 ]. Сучасні питання мотивації висвітлені в підручнику С.Робінса і Д.ДеЧенцо [ 6 ].

Вивчення матеріалу теми слід розпочати із з’ясування сутності мотивації і логіки процесу мотивації. Для того щоб отримати достатньо повне загальне уявлення про мотивацію спочатку неохідно розібрати категорії “потреби”, “спонукання”, “стимули”, “винагородження” і визначити, як вони взаємопов¢язані в моделі процесу мотивації. При цьому важливо усвідомити відмінності між категоріями “стимулювання” і “мотивування”. Процес мотивації теоретично можна описати як послідовну реалізацію шести етапів. Такий розгляд процесу мотивації носить достатньо умовний характер, оскільки реально не існує такого чіткого розмежування етапів і немає відокремлених процесів мотивації. Проте для з¢ясування того, як розгортається процес мотивації, яка його логіка і складові частини може бути прийнятна і корисна наведена в ілюстративних матеріалах до теми модель мотиваційного процесу (див. рис. 7.2).

Знання логіки процесу мотивації ще не дає суттєвих переваг в управління цим процесом. Такі фактори як неочевидність мотивів, неоднозначність і мінливість мотиваційної структури людини, непередбачуваність реакції людини на застосування стимулів ускладнюють і роблять неясним процес практичної мотивації. Спроби дати пояснення цьому складному явищу обумовили розробку великої кількості різних теорій мотивації.

Вивчення другого питання теми слід розпочати із з¢ясування принципу, за яким всі теорії мотивації поділяють на дві великі групи. Першу групу (так звані теорії змісту мотивації) складають теорії, які зосередженні на вивченні й аналізі змісту факторів мотивації, а другу (теорії процесу мотивації ) – теорії, які концентрують увагу на побудові та здійсненні процесу мотивації. Далі можна переходити до вивчення основних положень таких найвідоміших теорій змісту мотивації: теорії ієрархії портеб А.Маслоу, теорії ERG К.Альдерфера, теорії набутих потреб Д.МакКлелланда, теорії “мотиваційної гігієни” Ф.Герцберга. Для глибокого засвоєння сутності зазначених теорій рекомендується звернути особливу увагу на їх відмінності щодо переліку потреб, що в них розглядаються, послідовності їх задоволення, характеру взаємодії тощо. Наступним кроком у вивченні другого питання теми має бути аналіз цих відмінностей. Такий аналіз, з одного боку поглиблює уявлення про сутність мотивації, а з другого – дозволяє зробити висновки стосовно практичних аспектів мотивації.

В процесі вивчення третього питання теми необхідно розібрати основні положення трьох ключових теорій процесу мотивації: теорії сподівань В.Врума, теорії справедливості С.Адамса та комплексної теорії мотивації Портера-Лоулера. Спочатку варто усвідомити загальну концепцію процесного підходу до мотивації, тобто того, що об¢єднує всі ці теорії. Після цього можна розглядати, як кожна із зазначених теорій вирішує питання побудови мотиваційого процесу і механізмів мотивації людини до діяльності в організації.

Необхідно також зауважити, що теорії процесу мотивації, на відміну від теорії змісту мотивації, значно більшою мірою орієнтовані на практичне використання. Тому в процесі засвоєння матеріалу третього питання теми особливу увагу слід зосередити на прикладних аспектах мотивації, що випливають із зазначених теорій.

Завершити вивчення теми рекомендується розглядом питань мотивації, що постають перед сучасними менеджерами.

 

Ілюстративні матеріали

Рис. 7.1. Сутність і взаємозв’язки категорій “потреби”, “спонукання”, “стимул”, “мотивування”.

 

 

 

Рис.7.2. Схема мотиваційного процесу

 

 

 

 

 

 

Подпись: Основне завдання теорії – ідентифікувати групи потреб, які впливають на мотива-цію людини в організації і показати, як, враховуючи динаміку їх дії, впливати на людину, надаючи їй можливість задовольнити свої потреби певною поведінкою

 

Рис. 7.3. Сутнісна характеристика теорії ієрархії потреб А.Маслоу

 

 

 

 

 

 

 

 

План семінарського заняття

Поняття і сутність мотивації

Теорії змісту мотивації

Теорії процесу мотивації

 

Контрольні запитання

Як ви розумієте поняття “потреби” і “спонукання”? Чим вони відрізняються ?

Що таке внутрішнє і зовнішнє винагородження ?

Дайте визначення категорії “мотивація”.

У чому ви бачите відмінність між категоріями “стимулювання” і “мотивування” ?

Як пов’язані між собою потреби, спонукання, цілі, дії і винагороди в моделі процесу мотивації ?

За яким принципом із всієї сукупності теорії мотивації виділено групу теорій змісту мотивації ? Що їх об¢єднує ?

Які ідеї покладено в основу теорії ієрархії потреб А.Маслоу ?

У якій послідовності задовольняються потреби людини згідно теорії ERG К. Альдерфера ?

Які нові ідеї щодо теоретичних засад мотивації запропонував Д.МакКлелланд в теорії набутих потреб ?

 У чому полягає внесок Ф.Герцберга у розвиток теорії мотивації ?

 На дослідження яких аспектів мотивації спрямовані теорії процесу мотивації ? Що між ними спільного ?

 За якою логікою здійснюється процес мотивації людини згідно теорії сподівань В.Врума ?

 Поясніть механізм мотивації людини за теорією справедливості С.Адамса.

 На яких елементах мотивації концентрує увагу модель Портера-Лоулера ? Як вони взаємопов¢язані між собою ?

Як би ви охарактеризували внесок процесного підходу в розвиток теорії мотивації ?

 У чому ви бачите практичну цінність теорії змісту і процесу мотивації ?

 

Навчальні завдання для самостійної роботи

Порівняйте між собою групи потреб, які були виділені у теоріях А.Маслоу, К.Альдерфера, Д.МакКлелланда, Ф.Герцберга. Охарактеризуйте графічно співвідношення груп потреб у зазначених теоріях мотивації.

Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних питань:

Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає менеджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом ? Які фактори не дозволяють формалізувати процес мотивації ?

Яку роль відіграє заробітна плата у теоріях змісту мотивації ? Чи можна вважати заробітну плату дійсним мотиватором ? Поясніть.

Які загальні висновки можна зробити на основі порівняльного аналізу основних теорій змісту мотивації ?

В управлінській практиці має місце уявлення, що нерівність підштовхує людей до підвищення результатів діяльності. Згідно теорії справедливості, навпаки, людина відчуває задоволення в ситуації справедливості (рівності). Яка з цих альтернатив, на вашу думку, відповідає дійсності ? Поясніть.

Які нові проблеми мотивації можна виділити, узагальнюючи практику діяльності сучасних компаній ?

 

Тести

І. Одиничний вибір. Виберіть єдину правильну відповідь.

 

Згідно теорії сподівань поведінка людини в організації спрямовується:

а) сподіванням отримання  винагороди за роботу

б) впливом таких факторів: витрачені зусилля, сприйняття отриманих результатів

в) оцінкою суб’єктом власної винагороди порівняно з винагородою, отриманою іншими

г) оцінкою сили зв’язку між зусиллями – результатом; результатом – винагородою; винагородою – цінністю винагороди

д) немає правильної відповіді

 

Мотивація – це процес:

а) об’єднання працівників у  виробничому процесі

б) винагородження працівників

в) спонукання працівників до діяльності

г) задоволення потреб працівників

 

Сутність процесу мотивації зводиться:

а) до забезпечення справедливої винагороди працівників

б) до задоволення потреб працівників

в) до створення умов, що дозволяють працівникам задовольнити свої потреби

г) до забезпечення узгоджених, ефективних дій працівників

 

Згідно теорії Д.МакКлелланда поведінка людини в організації спрямовується:

а) найбільш сильною потребою

б) потребами у владі, успіху, приналежності

в) впливом  зовнішнього середовища, характером і сутністю роботи

г) розміром винагороди

д) немає правильної відповіді

 

Згідно теорії А. Маслоу поведінка людини в організації спрямовується:

а) її ціннісними орієнтаціями

б) її прагненням до влади

в) її психологічним станом

г) її найбільш сильною потребою

д) її сподіванням (очікуванням) винагороди

Спонукання – це:

а) відчуття незадоволеності, нестачі чогось

б) незадоволена потреба

в) потреба, яка викликає стан спрямованості на виконання певних дій для задоволення такої потреби

г) мотиваційна структура людини

д) сукупність мотивів поведінки людини

 

ІІ. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

 

До теорій змісту мотивації відносять:

а) модель Портера-Лоулера

б) теорію потреб Д.МакКлелланда

в) теорію ERG К.Альдерфера

г) теорію сподівань (очікувань)

д) теорію "мотиваційної гігієни" Ф.Герцберга

е) теорію справедливості

ж) теорію “ієрархії потреб” А.Маслоу

 

Згідно теорії Д.МакКлелланда працівники з потребою в успіху (досягненнях) найбільш мотивовані роботою, яка:

а) орієнтована на статус посади 

б) характеризується помірним ступенем ризику

в) характеризується високим ступенем конкуренції

г) має чіткий і швидкий зворотній зв’язок

д) передбачає особисту (персональну) відповідальність виконавця

 

За теорією Ф.Герцберга до “гігієнічніх” факторів відносяться:

а) змістовність праці

б) заробітна плата

в) визнання результатів праці

г) ступінь відповідальності роботи

д) умови праці

е) соціально-трудова політика компанії

 

Для того, щоб робітник був особисто зацікавлений у своїй роботі, вона відповідно до методу збагачення праці:

а) має бути значущою

б) має відповідно винагороджуватися

в) має передбачати певну відповідальність виконавця

г) інформація про її результати і якість має доводитися до виконавця

д) має бути безпечною

 

Теорії процесу мотивації стверджують, що поведінка людини в організації визначається:

а) очікуваннями, пов¢язаними із винагородженням

б) сприйняттям справедливості/несправедливості винагородження

в) її найбільш сильною потребою

г) її прагненням до влади

 

 Згідно моделі Портера-Лоулера:

а) задоволеність обумовлює досягнення високих результатів праці

б) результативність праці обумовлює задоволення

в) внутрішня винагорода є наслідком результативної праці

г) результати виконання роботи залежать від затрачених зусиль і здібностей робітника

 

 Заробітна плата є мотиватором діяльності людини в організації відповідно до:

а) теорії ієрархії потреб А.Маслоу

б) теорії “мотиваційної гігієни” Ф.Герцберга

в) теорії сподівань В.Врума

г) теорії справедливості С.Адамса

д) моделі Портера-Лоулера

е) теорії ERG К.Альдерфера

 

В теорії мотивації Д.МакКлелланда стверджується, що потреби в успіху, у владі та у приналежності:

а) взаємно виключають одна одну

б) не виключають одна одну

в) мають ієрархічну структуру

г) не мають ієрархічної структури

д) мають природне походження

е) є набутими в процесі навчання і життєвого досвіду

 

Упорядкований вибір. Визначте правильну послідовність.

 

В якій послідовності задовольняються потреби працівника згідно теорії ієрархії потреб А.Маслоу:

а) потреби в приналежності

б) потреби в самореалізації

в) потреби  в безпеці

г) потреби в повазі

д) фізіологічні потреби

Термінологічний словник

Винагородження - широкий спектр конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини.

Гігієнічні фактори - фактори, що викликають незадоволення в процесі роботи і здійснюють демотивуючий вплив.

Мотиваційні фактори – фактори, які спонукають людину до високопродуктивної праці і викликають задоволення від роботи.

Мотивація (у широкому розумінні) – процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації.

Потреба – особливий стан психіки індивіда, відчуття нестачі (браку) чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами.

Потреби в безпеці - потреби у задоволенні базових (фізіологічних) потреб і в подальшому.

Потреби в належності - потреби об’єднуватися з іншими людьми (належність до фірми, робочої групи, спортивної команди тощо).

Потреби в повазі - потреби в задоволенні самолюбства людини (усвідомлення особистих досягнень, компетенції, визнання іншими людьми).

Потреби в самореалізації - потреби в реалізації своїх потенційних можливостей, в зростанні як особистості.

Потреби в успіху - потреби в перевищенні встановлених стандартів діяльності.

Потреби у владі - потреби впливати на поведінку інших людей.

Потреби фізіологічні – потреби, пов’язані із забезпеченням фізичного виживання людини (потреби в їжі, житлі, родині тощо).

Спонукання – потреба, усвідомлена з точки зору необхідності здійснення конкретних цілеспрямованих дій.

Сутність мотивації - створення умов, що дозволяють працівникам відчувати, що вони можуть задовольнити свої потреби такою поведінкою, яка забезпечує досягнення цілей організації.

 

Рекомендована література

Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. – СПб: Изд. "Питер", 1999. –с. 212-260

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, – 3-е изд. – М.: Гардарика, 1999. –  с. 131-179

Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000. –  с. 497-528

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – с.

Основы менеджмента: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. –  с. 286-311

Робінс С.П., ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А.Олійник та ін. – К.: “Основи”, 2002. – с. 394-426

Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. –  с. 220-239