Менеджмент персоналу - Навчальний посібник

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: 1.1. метод, методологія, методика
Читать: 1.2. менеджмент персоналу як соціальне явище
Читать: 1.3. менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище і сфера професійної діяльності
Читать: 1.4. менеджмент персоналу як навчальна дисципліна
Читать: 1.5. менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень
Читать: 1.6. організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту
Читать: 1.7. персонал організації
Читать: Розділ 2. стратегія та політика менеджменту персоналу організації
Читать: 3.1. нормативно-правова база менеджменту персоналу
Читать: 3.2. науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу
Читать: 3.3. Інформаційна база менеджменту персоналу
Читать: 3.4. кадрове забезпечення менеджменту персоналу
Читать: 3.5. технічне забезпечення менеджменту персоналу
Читать: 3.6. фінансове забезпечення менеджменту персоналу
Читать: 4.1. особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу
Читать: 4.2. соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу
Читать: 4.3. комунікації в управління персоналом
Читать: 4.4. типи і причини конфліктів та методи їх розв’язання 
Читать: 4.5. соціально-психологічний клімат та його вплив на ефективність діяльності організації
Читать: 5.1. служба персоналу організації
Читать: 5.2. відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу
Читать: 5.3. кадрове діловодство
Читать: 6.1. об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни  потреб організації в персоналі
Читать: 6.2. аналіз наявної чисельності та структури персоналу
Читать: 6.3. методи визначення потреб організації у персоналі
Читать: 6.4. джерела поповнення та оновлення персоналу
Читать: 7.1. розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності
Читать: 7.2. первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах,  вищих навчальних закладах та на виробництві
Читать: 7.3. підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу
Читать: 7.5. створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників
Читать: Тема 8. управління процесами руху персоналу.
Читать: 9.1. завдання регулювання трудової діяльності працівників організації
Читать: 9.2. створення умов для ефективної діяльності персоналу
Читать: 9.3. підтримання установленого ритму виробництва
Читать: 9.4. методи управління персоналом
Читать: 9.5. регламентування посадових обов’язків
Читать: 9.6. регламентування  діяльності структурних підрозділів
Читать: 9.7. регламентування діяльності посадових осіб
Читать: 9.8. правила поведінки і дисциплінарні процедури
Читать: 10.1. робочий час як універсальна міра кількості праці
Читать: 10.2. законодавче регулювання робочого часу і тривалості відпусток
Читать: 10.3. правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу
Читать: 10.4. режим праці й відпочинку
Читать: 11.1. поняття, фактори і елементи умов праці
Читать: 11.2. державне регулювання умов праці
Читать: 11.3. класифікація та оцінювання умов праці на виробництві
Читать: 11.4. засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці
Читать: 11.5. основні напрями та соціально-економічна ефективність  поліпшення умов праці на виробництві
Читать: 12.1. об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу
Читать: 12.2. процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи.
Читать: 12.3. система оцінки персоналу та її види.
Читать: 12.4. методи оцінки персоналу
Читать: 12.5. атестація кадрів
Читать: 13.1.  мотивація персоналу: сутність, значення.
Читать: 13.2. матеріальна мотивація трудової діяльності
Читать: 13.3. заробітна плата: сутність, функції.
Читать: 13.4. організація заробітної плати в умовах ринкової системи господарювання
Читать: 13.5. тарифна система оплати праці
Читать: 13.6. нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати
Читать: 13.7. системи оплати праці
Читать: 13.8. організація преміювання персоналу: загальні вимоги
Читать: 13.9. методи нематеріальної мотивації трудової діяльності
Читать: 14.1. об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку
Читать: 14.2. соціальне партнерство: сутність, значення, форми
Читать: 14.3. сторони і суб’єкти соціального партнерства
Читать: 14.4. колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів
Читать: 14.5. порядок ведення переговорів і укладення колективного договору
Читать: 14.6. зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання
Читать: 14.7. виробнича демократія як складова форм соціального партнерства
Читать: 15.1. загальні засади ефективності в економіці та управлінні
Читать: 15.2. витрати на персонал
Читать: 15.3. організаційна ефективність менеджменту персоналу
Читать: 15.4. економічна ефективність менеджменту персоналу
Читать: 15.5. соціальна ефективність менеджменту персоналу
Читать: Додаток1.
Читать: Додаток 2