Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - Навчальний посібник (Гужва В. М., Постєвой А. Г.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. світовий ринок електронної інформаціЇ
Читать: 1.1. ІнформацІйнІ ресурси в управлІнськІй дІяльностІ
Читать: 1.2. основнІ характеристики ринку електронноЇ ІнформацІЇ
Читать: 1.3. ІнформацІйний ринок пІдприЄмцІв
Читать: 2. Інформаційно-правова система міжнародного бізнесу
Читать: 2.1. зовнІшньоекономІчна дІяльнІсть: суб’Єкти, види, право
Читать: 2.2. митне регулювання зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ
Читать: 2.3. закон україни «про Єдиний митний тариф»
Читать: 3. міжнароднІ системи класификації і кодування
Читать: 3.1. товарна номенклатура зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ
Читать: 3.2. основні правила класифікації за гармонізованою системою опису і кодування товарів
Читать: 3.3. міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (правила Інкотермс)
Читать: 3.4. новІ мІждержавнІ класифІкатори
Читать: 3.5. системи штрихового кодування товарІв
Читать: 4. державна політика в галузі створення автоматизованих інформаційний систем за кордоном
Читать: 4.1. порІвняльна характеристика американського І британського пІдходІв до державного регулювання в областІ ІнформатизацІЇ
Читать: 4.2. основні положення британської технології розробки автоматизованих систем ssadm
Читать: 4.3. оцІнка безпеки ІнформацІйних систем
Читать: 5. міжнародний електронний обмін комерційними і фінансовими даними
Читать: 5.1. принципи електронного обмІну
Читать: 5.2. структура даних edifact. загальні синтаксичні правила (стандарт Іso 9735)
Читать: 5.3. довідник комерційних елементів даних (стандарт iso 7372)
Читать: 5.4. стандартні повідомлення
Читать: 6. електронна пошта на базі стандарту х.400
Читать: 6.1. загальна характеристика систем обробки повІдомлень
Читать: 6.2. стандарт електронної пошти х.400
Читать: 6.3. архітектура х.400-систем
Читать: 6.4. х.400–система і довідкова х.500–служба
Читать: 6.5. pie multicom x.400–сучасна електронна пошта для всіх груп користувачів
Читать: 7. міжнародна міжбанківська мережа swift
Читать: 7.1. загальна інформація про мережу
Читать: 7.2. вступ до swift
Читать: 7.3. функціонування банку в мережі
Читать: 8. зарубіжні центри обробки баз даних
Читать: 8.1. типи баз даних на світовому ринку інформації і способи доступу до них
Читать: 8.2. організація доступу й роботи з цобд
Читать: 8.3. можливості цобд «dialog» і характеристика його баз даних
Читать: 8.4. форми надання послуг, ціни, облік використаних послуг і порядок розрахунків
Читать: 8.5. оформлення співробітництва з «dialog»
Читать: 9. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій
Читать: 9.1. особливості інформаційних систем для мнк
Читать: 9.2. організаційна будова корпорації
Читать: 9.3. вимоги до проектування і впровадження інформаційних систем мнк
Читать: Міжнародна комп’ютерна мережа internet
Читать: 10.1. архітектура internet
Читать: 10.2. правила роботи в internet
Читать: 10.3. Інформаційні ресурси internet
Читать: 11. міжнародні інформаційні системи  технічного аналізу ринків
Читать: 11.1. Інформаційна організація рейтер (reuters)
Читать: 11.2. Інформаційна система доу-джонс tелерейт (dow jones telerate)
Читать: 11.3. Інформаційна система bloomberg
Читать: 11.4. Інформаційна система tenfore