Маркетинговий менеджмент - Навчальний посібник (Войчак А. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1.1. тематичний план та розрахунок навчального часу
Читать: 1.2. програмний матерІал за окремими темами
Читать: ІІ. навчально-методичне забезпечення дисциплІни
Читать: 2.1. методичнІ вказІвки до вивчення тем дисциплІни
Читать: Тема 1. розумІння маркетингового менеджменту
Читать: Тема 2. органІзацІя маркетингу на пІдприЄмствІ
Читать: Тема 3. сутнІсть та система маркетингового планування
Читать: Тема 4. маркетингове стратегІчне планування
Читать: Тема 5. тактичне й оперативне планування маркетингу
Читать: Тема 6. контроль та аналІз маркетинговоЇ дІяльностІ пІдприЄмства