Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

1.5. основна термінологія

Активи — ресурси фірми, враховані як її власність або підтвердження боргових зобов’язань.

Альтернативна вартість — вартість ресурсу, використаного певним чином, яку він міг би мати у разі застосування в найкращий з можливих альтернативних способів.

Альтернативні витрати, або втрата доходу — економічні витрати, пов’язані з екологічними наслідками проекту.

Амортизація — поступове віднесення вартості витрат на придбання, виготовлення та поліпшення основних засобів і нематеріальних активів на зменшення прибутку.

Аналіз чутливості — техніка розгляду проектного ризику, що показує, як зміниться значення NРV проекту у разі заданої зміни вхідної змінної за інших рівних умов.

Баланс грошових потоків — таблиця, що характеризує рух грошових доходів і витрат підприємства із залишками на початок і кінець періоду.

Безповоротні витрати — виплати, які вже зроблено і неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — загальне виробництво товарів і послуг у країні за ринковими цінами.

Валовий дохід — загальна сума доходу, одержана від усіх видів діяльності в грошовій, матеріальній та нематеріальній формі.

Валовий національний продукт (ВНП) — сума виражених у грошових одиницях кінцевих товарів і послуг, вироблених і прид­баних нацією за певний період.

Валові витрати — сума витрат у грошовій, матеріальній та нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості активів, придбаних для подальшого використання.

Виплати — рівномірні відпливи коштів у рівні періоди часу.

Виробничий важіль (ліверидж) — потенційна можливість впливати на валовий прибуток зміною структури поточних (валових) витрат та обсягу виробництва (продажу).

Витрати коштів — нерівномірні відпливи коштів у часі.

Внутрішнє середовище проекту — сукупність ключових елементів організації (цілі, рівні, структура, розподіл за видами діяльності, кадри).

Внутрішня норма дохідності (рентабельності) — ставка дисконту, за якої цінність проекту дорівнює нулю.

Гранична дохідність ресурсу — вартість додаткової одиниці продукції, створеної працівником.

Грошовий відплив — витрати грошових коштів (виплати).

Грошовий дохід — частина валового доходу, одержаного у грошовій формі.

Грошовий потік — сума чистого доходу та неявних надходжень.

Грошовий приплив — надходження грошових коштів.

Грошові витрати — частина валових витрат у грошовій формі.

Депозит — грошові кошти, надані в управління на певний строк і під процент.

Диверсифікація — процес розподілу інвестицій між різними об’єктами вкладень, безпосередньо не пов’язаними між собою.

Дивіденди — платіж, здійснюваний юридичною особою на користь власника акцій у зв’язку з розподілом частини його доходу.

Дисконтування — перерахунок вигід і витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту.

Додаткові вигоди і витрати — різниця вигід і витрат проекту в ситуації «з проектом» і «без проекту».

Додаткові грошові потоки — грошові потоки, що стосуються інвестиційного проекту.

Життєвий цикл проекту — процес розвитку проекту, час від першої витрати до останньої вигоди.

Завершальна оцінка — перевірка досягнення цілей проекту та ана­ліз набутого досвіду для використання його в подальших проектах.

Загальний грошовий потік — фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періоду.

Зовнішнє середовище проекту — політико-правові та економічні фактори, що можуть впливати на організацію.

Ідентифікація проекту — вибір основоположних цілей проекту, які можуть забезпечити виконання завдань розвитку.

Імпортний паритет — порівнянні місцеві ціни, сплачені за імпортні товари.

Інвестиції — вкладення грошових коштів, майнових та інтелектуальних цінностей у матеріальні та нематеріальні активи, фінансові інструменти з метою одержання прибутку або соціального ефекту.

Інфляція — процес, що характеризується підвищенням загального рівня цін в економіці певної країни та зниженням купівельної спроможності грошей.

Кеш-фло — різниця між грошовими надходженнями та витратами.

Коефіцієнт вигід / витрат — відношення суми приведених (дисконтованих) вигід до суми приведених (дисконтованих) витрат.

Масштаб проекту — можливий обсяг виробництва, інвестиційних і поточних витрат, необхідних для реалізації проекту.

Матеріальні активи — основні фонди та матеріальні активи у будь-якому вигляді, що відрізняються від грошових коштів, фінансових інструментів, дебіторської заборгованості та нематеріальних активів.

Мета проекту — бажаний та доведений результат, досягнутий у межах певного строку за заданих умов реалізації проекту.

Місце реалізації проекту — географічне розташування проекту.

Нематеріальні активи — нематеріальні об’єкти права власності, що використовуються у виробничій діяльності понад один рік і можуть амортизуватися.

Необхідний рівень дохідності проекту — граничний рівень дохідності проекту, нижче за який інвестори відхиляють проект.

Несхильність інвесторів до ризику — явище, яке полягає в тому, що інвестори не йдуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це компенсуватиметься додатковим доходом.

Неявні вигоди — доходи від найкращого альтернативного використання активу, що не були одержані, внаслідок чого стався неявний грошовий приплив.

Операційний грошовий потік — фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної (операційної) діяльності фірми.

Організація — свідомо формалізована структура ролей у процесі створення або розвитку підприємства.

Основні фонди — матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності більше одного року і можуть амортизуватися.

Оточення проекту — фактори впливу на підготовку та реалізацію проекту.

Пасиви — джерела ресурсів фірми, враховані як її власні, та залучені фонди, а також боргові зобов’язання.

Переговори — пошук домовленості щодо заходів, необхідних для забезпечення успіху проекту.

Період окупності — час, необхідний для того, щоб сума, інвестована в той чи інший проект, повністю повернулася за рахунок коштів, одержаних у результаті основної діяльності за даним проектом.

Позиціювання на ринку — дії із забезпечення товару конкурентоспроможного становища на ринку та розроблення відповідного комплексу маркетингу.

Поточні витрати — витрати, віднесені на виробництво та реалізацію виготовленої в результаті виконання проекту продукції і здійснювані з метою одержання прибутку протягом року.

Проект — комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу за встановлених ресурсних обмежень.

Проектний аналіз — сукупність методів і прийомів, з використанням яких можна розробити та оцінити проект, визначивши умови його успішної реалізації.

Проценти — платіж, здійснюваний позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на певний строк грошових коштів або емітентом на користь власника боргових цінних паперів.

Реалізація проекту — виконання експлуатаційних робіт з метою досягнення цілей проекту.

Релевантні грошові потоки — визначені грошові потоки, що розглядаються у процесі проектного аналізу доцільності інвестицій.

Ризик інвестиційного проекту — міра непевності в одержанні очікуваного рівня дохідності за реалізації даного проекту.

Розроблення проекту — послідовна підготовка та уточнення цілей проекту по всіх його комерційних, технічних, екологічних, інституційних, соціальних, фінансових та економічних аспектах.

Сегментування ринку — процес поділу споживачів на групи на основі відмінностей у потребах, характеристиках і (або) поведінці.

Сценарний аналіз — техніка аналізу проектного ризику, яка дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.

Товар — усе, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з метою привернення уваги, використання чи споживання.

Технологія — спосіб виробництва продукту, виготовленого в результаті реалізації проекту.

Тіньові ціни — ціни, що відбивають суспільну цінність ресурсів і продукту проекту в грошових одиницях.

Точка беззбитковості — рівень обсягу реалізації продукції (продажу) протягом певного періоду часу, за рахунок якого під­приємство покриває витрати.

Традиційний грошовий потік — сума чистого доходу та нарахованої амортизації.

Трансфертні платежі — платежі, які не супроводяться створенням чи рухом багатства у суспільстві.

Управління проектом — процес управління людськими, матеріальними і фінансовими ресурсами та координації їх протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням інтересів учасників проекту.

Фази циклу проекту (підхід Всесвітнього банку) — проектування та упровадження.

Фінансовий потік — надходження та витрати грошових коштів, пов’язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу.

Хеджирування — процес страхування ризику від можливих утрат шляхом перенесення ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.

Цикл проекту — час від здійснення першої витрати за проектом до одержання останньої вигоди.

Цінний папір — документ, що посвідчує права власності, боргові зобов’язання або право продати чи купити актив.

Цінність проекту — різниця вигід і витрат проекту.

Чиста теперішня вартість (NРV) — дисконтована цінність проекту.

Чистий потік — загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період.