Інвестиційне кредитування - Навчальний посібник (Пересада А. А., Майорова Т. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 2. тематичний план дисциплІни
Читать: 3. навчально-методичне забезпечення до тем курсу
Читать: Тема 1. ІнвестицІйне кредитування, його сутнІсть та роль у розширеному суспІльному вІдтвореннІ
Читать: Тема 2. банкІвське ІнвестицІйне кредитування
Читать: Тема 3. органІзацІя процесу банкІвського ІнвестицІйного кредитування
Читать: Тема 4. банкІвська експертиза І оцІнка доцІльностІ та ефективностІ кредитування ІнвестицІйних проектІв
Читать: Тема 5. державне ІнвестицІйне кредитування
Читать: Тема 6. Іпотечне ІнвестицІйне кредитування
Читать: Тема 7. лІзинг
Читать: Тема 9. управлІння ризиками при ІнвестицІйному кредитуваннІ