Планування діяльності підприємства - Навчальний посібник (М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк)

Вступ

Дисципліна «Планування діяльності підприємства» належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «економіка підприємства».

Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань планування на підприємствах в умовах функціонування ринкових відносин.

Основними завданнями дисципліни є:

ознайомити студентів із предметом, змістом і методами дослідження науки «планологія»;

навчити студентів методикам і навичкам планово-економічних розрахунків при плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного забезпечення виробництва, зведених показників-витрат і фінансів;

показати методи обґрунтування проектів оновлен­ня продукції, організаційно-технічного розвитку під­приємства.

Складовою посібника є типова програма дисципліни, комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної теми, а також критерії оцінки знань студентів.

Основні рекомендації щодо вивчення дисципліни та набуття навичок виконання економічних розрахунків викладено в розділі навчально-методичного забезпечення. У ньому з кожної теми викладено методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, теми семінарських і практичних занять, список літератури, термінологічний словник основних понять.

Із метою набуття навичок аналітичної і дослідної роботи наведені теми рефератів, запитання для дискусій, посилання на літературні джерела.

Для формування у студентів досвіду економічних розрахунків подані практичні завдання з прикладами розв’язання типових задач.

Рівень засвоєння теоретичного матеріалу допоможе визначити запитання для самоперевірки знань.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни розрахований на студентів спеціальності «економіка підприємства». Він стане в нагоді спеціалістам підприємств, які займаються плануванням виробничо-господарської діяльності підприємства і його структурних підрозділів.

Посібник підготовлений творчим колективом у складі:

В. Є. Москалюк (керівник авторського колективу — вступ, тема 8), М. А. Бєлов (теми 6, 9, 10), Н. М. Євдокимова (теми 1, 2, 14), В. Ф. Оберемчук (тема 12), О. П. Степанов і Є. О. Тільний (тема 13), Л. С. Топчій (теми 3, 4, 5, 7, 11).